Άρθρο 51 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.