Άρθρο 10 – Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

1. Η Ε.Ε.Α μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ή συμβούλους, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α δεν επαρκεί ή δε διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος.
2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παρ. 1 συντελείται με έγγραφη σύμβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης, η συμφωνηθείσα αμοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος που έχει συμφωνηθεί.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 13:25 | Κανελλα

    Οι επιστημονικοί συνεργάτες καλό θα ήταν να έχουν Πτυχίο και ακόμα καλύτερα Μεταπτυχιακό αλλά παράλληλα και σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα τους. Ετσι διασφαλίζεται η συνεχεια και η καλη λειτουργία καθε τομέα αλλα και η έρευνα και η αξιολόγηση απο ειδικευμένους επιστήμονες που εχουν αποδείξει στην πράξη της Ζώης τους πως εφαρμόζονται στην Ελληνική πραγματικότητα.

  • 1 Δεκεμβρίου 2018, 20:04 | Γιάννης Κουτεντάκης

    Οι «αναθέσεις» (ή καλύτερα οι «οικονομικές εξυπηρετήσεις κομματικών διαδρομιστών») είναι πολύ παλιά πληγή.

    Δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια, έστω ελάχιστα, επιστημονικά ή ποιοτικά κριτήρια ώστε να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος; Θα εξακολουθήσουν αυτές οι «αναθέσεις» να είναι το γήπεδο όπου θα παίζει μπάλα ο κάθε πικραμένος;