Άρθρο 87 – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 52 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ) διατάσσει, κάθε έτος, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι αθλητικές ομοσπονδίες, τα αθλητικά σωματεία, τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε άλλη αρχή ή οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ύστερα από αίτημα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε κρατική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη, ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αφορά έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά τα έτη αυτά, σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παρ. 1 και 2 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και του π.δ. 77/2005 (Α΄ 118).
4. Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο. Η άρση του απορρήτου καταλαμβάνει, εκτός από τον ελεγχόμενο κάθε φορά αθλητικό φορέα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελεγκτές και κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή σύμβουλό του, τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν γένει προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιμος.
5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόμο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωμα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και μη, των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.
6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθμό της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων και την εν γένει συμβολή του ελεγχόμενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί, εισηγείται, με την έκθεση της παρ. 5, την αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριμένο φορέα και, σε περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.
7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία του ελεγχόμενου φορέα, οι αθλητές και οι προπονητές του, το προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και σύμβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται με τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αμελλητί κάθε έγγραφο, αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται.
β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Γ.Ε.Δ.Δ, μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή κάθε επιχορήγησης προς τον ελεγχόμενο φορέα μέχρι .»

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 00:28 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Το άρθρο αυτό, με δεδομένη και την μείωση των επιδοτήσεων στην εποχή μας, προτρέπει σε αυτό που ήδη συμβαίνει: Μερικές από τις λεγόμενες «μικρές» Ομοσποπνδίες να κάνουν ότι μπορούν (!) για να μη επιδοτηθούν ή να επιδοτηθούν με μικρό ποσό ώστε να αποφύγουν κάθε οικονομικό ή άλλο έλεγχο. Και, προκειμένου να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται (;), με την δικαιολογία ότι δεν επιδοτούνται (!) καταφεύγουν στην αέναη πηγή εσόδων τους, στους ίδιους τους αθλητές ή στους με με κάθε τρόπο εμπλεκόμενους, μέσω παραβόλων που απαιτούν για κάθε τι.

  Με το παραπάνω καταδεικνύεται και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του ήδη ισχύοντος Αθλητικού νόμου, η αδυναμία (ή μήπως η αρνητική πολιτική βούληση που υπάρχει από ετών;) για έλεγχο των αθλητικών ομοσπονδιών οι οποίες όμως παραμένουν νομικά εξασφαλισμένα «μονοπώλια».
  Ομοσπονδίες οι οποίοι χειρίζονται και κανονίζουν ανεξέλεγκτα το μέλλον νέων ανθρώπων που μοχθούν και αγωνιούν. Και το ανεξέλεγκτα αφορά στο γεγονός ότι στα περισσότερα από τα ήδη πολλά άρθρα του Ν2725 ορίζεται ότι οι τυχόν παραβιάσεις του Νόμου οδηγούν σε παύση της όποιας επιχορήγησης κάτι που σημαίνει ότι οι Ομοσπονδίες που δεν επιδοτούνται ή δεν παίρνουν την επιδότηση (χρειάζεται προσοχή αυτό, παρατηρείται) είναι στην ουσία ανεξέλεγκτες. Κάνουν ότι θέλουν αφού, αν πιαστούν να παραβαίνουν τον νόμο, θα τους κοπεί η επιχορήγηση που έτσι και αλλιώς δεν παίρνουν.

  Οι αθλητικές Ομοσπονδίες είναι λίγο περισσότερες από 50 (ο αριθμός δεν είναι σταθερός λόγω των ανακλήσεων των ειδ. αθλ. αναγνωρίσεων), θεωρώ εύκολο να ελεγχθούν ως προς την λειτουργία τους συνολικά από μια υπηρεσία με το μέγεθός της ΓΓΑ. Ο δε έλεγχος να μην είναι μόνο οικονομικός και μόνο σε όσες επιδοτούνται αρκετά.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 14:18 | IOA

  ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ??? από το 1 ευρώ ΕΛΕΓΧΟΣ ?? ΚΑΙ όχι από το ΠΛΑΦΟΝ > 50.000 – ? ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ να ξέρει ο Έλληνας πολίτης πως διαχειρίζονται – τα λεφτά του ο ΚΟΥΒΕΛΟΣ & Ο ΓΑΓΓΑΣ & Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 • Πρώτα από όλα, δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της προτεινόμενης τροποποίησης: έλλειψη κατάλληλων μέσων ελέγχου του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, έλλειψη χρόνου απασχόλησης μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, έλλειψη ειδικών γνώσεων μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ή, ενδεχομένως, νομικά ζητήματα αμφισβητούμενης αμεροληψίας (άρθρο 7 ΚΔΔιαδ), στο βαθμό που τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου είχαν ήδη προβεί, ούτως ή άλλως, ως μέλη επί μέρους τμημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε προγενέστερο έλεγχο των ίδιων ακριβώς στοιχείων που ελέγχουν ως μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου και επομένως είχαν ήδη εκφράσει τις απόψεις τους επί των ίδιων ακριβώς στοιχείων και στην ουσία καλούνται πλέον να ελέγξουν τις απόψεις τους; Η παρουσίαση του λόγου της προτεινόμενης τροποποίησης είναι κομβική και απαραίτητη για την περαιτέρω συζήτηση επί της ουσίας στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

  Πάντως, όποιος και να είναι ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της προτεινόμενης τροποποίησης, θεωρώ ότι η διάταξη αυτή είναι εσφαλμένη για 2 λόγους:

  1. Κατά την παγίως κρατούσα γνώμη, τα αθλητικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν ασκούν δημόσια εξουσία και δεν είναι φορείς δημόσιας διοίκησης, ώστε να νοείται να ελεγχθούν από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τούτο γίνεται παγίως δεκτό για τις αθλητικές ομοσπονδίες (ΑΕΔ 22/2001, ΣτΕ 3011/2009, ΣτΕ ΕπΑν 1151/2007, ΣτΕ 349/2007, ΣτΕ 2236/2002, ΣτΕ 2234/2002, ΣτΕ 1509/2002, ΔΕφΑθ 1043/2016, ΔΕφΑθ 564/2016, ΔΕφΑθ 835/2014, ΔΕφΑθ 2521/2013, ΔΕφΑθ 2090/2013, ΔΕφΑθ 26/2012, ΑΣΕΑΔ 90/2017, ΑΣΕΑΔ 84/2017, ΑΣΕΑΔ 73/2017, ΑΣΕΑΔ 72/2017, ΑΣΕΑΔ 64/2017, ΑΣΕΑΔ 60/2017, ΑΣΕΑΔ 55/2016, ΑΣΕΑΔ 53/2016, ΑΣΕΑΔ 26/2016, ΑΣΕΑΔ 24/2012, ΑΣΕΑΔ 37/2011) και επομένως ισχύει a fortiori και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (π.χ. αθλητικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία) που επιχορηγούνται, κατά κανόνα, με μικρότερα ποσά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει, μέχρι και σήμερα, κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (βλ. άρθρο 2 του ν. 3074/2002), που υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και διέπονται από το δημόσιο λογιστικό, βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε άγνοια του διαφορετικού καθεστώτος λειτουργίας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στον αθλητισμό (π.χ. αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία) που δεν υπάγονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν διέπονται από το δημόσιο λογιστικό. Ως εκ τούτου, η επιλογή διεξαγωγής του επίμαχου ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι ομολογουμένως παράξενη και συναφώς άστοχη.

  2. Ο από οποιοδήποτε όργανο έλεγχος των δαπανών των αθλητικών φορέων, μετά τη διεξαγωγή τους και συνήθως μετά και την έγκριση των απολογισμών τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρίσταται άστοχος. Εξάλλου, τυχόν διαπίστωση διαχειριστικών ατασθαλιών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών θα δύναται να συνεπιφέρει και αναζήτηση τυχόν ευθυνών των οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχουν εγκρίνει απολογιστικά μη νόμιμες δαπάνες. Ουσιαστικότερος θα ήταν λοιπόν ο κατά τη διάρκεια του έτους έλεγχος των προϋποθέσεων για έκδοση επιχορήγησης και έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με την ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων. Προς τούτο, φαίνεται, κατά την άποψή μου, να αρκεί, κατ’ αρχήν, ο προβλεπόμενος διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος εκ μέρους του Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευομένων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 περ. γ΄ υποπερ. ιι του π.δ. 4/2018, το οποίο μάλιστα καθιερώνει αντίστοιχη αρμοδιότητα με αυτή του καταργούμενου Ελεγκτικού Συμβουλίου! Αν κρίνεται ότι η υφιστάμενη δομή του Τμήματος αυτού δεν είναι επαρκής, μπορούν να προσδιοριστούν τα στοιχεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή διόρθωση και να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν μόνο τα συγκεκριμένα στοιχεία.

  Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
  Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων