Άρθρο 68 – Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας και κάθε μεταβολής ή απλό αντίγραφο της σχετικής γνωστοποίησης
(β) βεβαίωση έναρξης και μεταβολής επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
(γ) σχεδιάγραμμα κάτοψης στο οποίο αα) αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της εγκατάστασης και τα τ.μ. κάθε επιμέρους χώρου, ββ) περιγράφονται όλα τα στοιχεία νομιμότητας της εγκατάστασης, ιδίως άδεια δόμησης, αναθεώρηση άδειας και ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας, δήλωση αυθαιρέτου, απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, βεβαίωση παλαιότητας για κτίσμα προ του 1955, αντίγραφα των οποίων συνοδεύουν την κάτοψη και γγ) βεβαιώνεται από αρμόδιο μηχανικό ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας
(δ) πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας που εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586). Αν από την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης της περ. γ΄ ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης.
(ε) υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία δηλώνεται ότι ο χώρος του γυμναστηρίου ή της σχολής διαθέτει ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.
(στ) το παράβολο του άρθρου 56 και το αποδεικτικό πληρωμής του
(ζ) υπεύθυνη δήλωση του ή των επιστημονικών υπευθύνων του άρθρου 70, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, με την οποία αποδέχεται το διορισμό του
2. Ιδιωτικό γυμναστήριο που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 74 υποχρεούται να τηρεί στην εγκατάστασή του, πλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, σχεδιαγράμματα και εν γένει δικαιολογητικά.