Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες

Η Ε.Ε.Α είναι αρμόδια να :
(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τ.Α.Ασύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 1 του άρθρου 12,
(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε, τα Τ.Α.Α και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής και εν γένει κείμενης νομοθεσίας,
(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α, ιδίως έναντι του Δημοσίου, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου,
(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,
(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι αγώνες ομάδας Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύμφωνα με το άρθρο 17,
(ζ) ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγματοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 18,
(η) επιτρέπει σε Α.Α.Ε να αναλάβουν την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999.
(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49),
(ι) αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,
(ια) γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ιβ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με νόμο στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 16:31 | ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΠΑΣ

    ΤΟ 3 ΣΤ – είναι αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ – τι μπλέκεστε στα χωράφια του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ – ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΑΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟ ΡΩΤΗΣΑΤΕ?