Άρθρο 86 – Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999

Στο ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 41Η,προστίθεται άρθρο 41Θ ως εξής:
«Άρθρο 41Θ
Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής
1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η.
2. Με τις ποινές της παρ. 1 τιμωρείται και ο καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ.
3. Σε ανήλικο κατηγορούμενο που παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ, επιβάλλονται τα αναμορφωτικά μέτρα του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα ή τα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη.
4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες που ασκούν την επιμέλεια ανηλίκου, ο οποίος παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ,τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει τεθεί υπό την υπεύθυνη επιμέλειά τους σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες που ασκούν την επιμέλειά του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παρ. 4 του άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας της παρ. 11 του ίδιου άρθρου που, με πρόθεση, επιτρέπουν να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων ή του επαγγέλματος προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας για ένα έως πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.
6. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας αγώνων της παρ. 4 του άρθρου 41Δ τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους, χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3) έτη, αν, από αμέλειά τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.
7. Η διάπραξη νέου αδικήματος βίας από το πρόσωπο που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση της ποινής των αδικημάτων των παρ. 5 και 6.»

  • Άρθρο 86 – Προσθήκη άρθρου 41Θ στο ν. 2725/1999

    Με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει έλεγχος ταυτοπροσωπίας για την είσοδο η μή «προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου» σε ποίον θα αναφέρεται η απο ποιόν θα πληροφορείται ο υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα ώστε να ενημερωθεί για την απαγόρευση η περιορισμό εισόδου προσώπων, ενόσω το ΑΤ που θα το γνωρίζει είναι το οικείο του ατόμου που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται και σε άλλη πόλη και δεν υπάρχει κάποια database η άλλος κεντρικός φορέας ενημέρωσης τουλάχιστο μέχρι τώρα…
    Ταυτοπροσωπία στην παρούσα φάση σημαίνει έλεγχο ενός προς ένα για σχεδόν όλους τους θεατές – φιλάθλους, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (που ορίζει και με φωτογραφία ως κρατικό έγγραφο την πραγματική ταυτότητα του εισερχομένου σε αντιπαραβολή με το φερόμενο εισιτήριο με το ίδιο όνομα) … πράγμα πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ, άρα το «από αμέλειά τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων» είναι σχεδόν βέβαιο και για τον υπεύθυνο ασφαλείας άλλα και εν δυνάμει αστικά για την εκάστοτε ΙΕΠΥΑ που συνεργάζεται η ΚΑΕ – ΠΑΕ κλπ

    Τέλος όσον αφορά τον ρόλο του υπεύθυνο ασφαλείας στους αγωνιστικούς χώρους, είναι πραγματικά απορίας άξιο πέρα απο την περιγραφή και υπόδειξη της αναγκαιότητας τους, ποιος είναι ο φορέας που ελέγχει την πραγματική ύπαρξη, ικανότητα και συμμόρφωση τους με την κείμενη νομοθεσία. Και όχι απλά το βάπτισμα ενός ανθρώπου με μη επαρκείς γνώσεις απλά επειδή το ζητάει ο νόμος …. όμως αυτό είναι πραγματικά ένα εντελώς ξεχωριστό ζήτημα το οποίο όμως έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική άλλα και νομική υπόσταση της εκάστοτε ΠΑΕ – ΚΑΕ

    Πραγματικά θα πρέπει να δουλέψουμε προληπτικά και όχι με πρόστιμα ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιδεατό αποτέλεσμα