Άρθρο 16 – Άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε

1. Η εν ζωή μεταβίβαση μετοχών που εμπίπτει στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999, καθώς και κάθε άλλη δικαιοπραξία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2 %) του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά την ίδρυση ή ύστερα από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την προηγούμενη σχετική άδεια της Ε.Ε.Α., απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.
2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από την Ε.Ε.Α. ύστερα από σχετική αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, εφόσον : (α) πληρούνται οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις των άρθρων 3, 69 και 69Α του ν. 2725/1999 και (β) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων με τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η αξία των αποκτώμενων μετοχών. Αν δε συντρέχουν αμφότερες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.
3. Αν αποκτηθούν μετοχές Α.Α.Ε χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ε.Ε.Α, ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννομη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση.