Άρθρο 24 – Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α

1. Όποιος με πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α, ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων της παρ. 1 θεωρούνται οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράττοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου.