Άρθρο 75 – Άσκηση εποπτείας – Εποπτεύουσα αρχή

1. Η οικονομική δραστηριότητα των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων υπόκειται σε εποπτεία σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 και 173 έως 175 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4512/2018, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας συνιστούν, σύμφωνα με την περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 και την παρ. 4 του άρθρου 174 του ν. 4512/2018, την εποπτεύουσα αρχή για την άσκηση εποπτείας στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων που βρίσκονται εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.
3. Οι ειδικές επιτροπές πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και οι υποεπιτροπές υποβοήθησης του έργου αυτών, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 219/2006 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παραμένουν σε ισχύ και ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4512/2018. Η θητεία των ειδικών επιτροπών και υποεπιτροπών του πρώτου εδαφίου που λήγει, σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησής τους, πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4512/2018, παρατείνεται μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. αυτού. Αν κενωθεί θέση μέλους ειδικής επιτροπής ή υποεπιτροπής, πριν από τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή παρατείνεται με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Περιφερειάρχη διορίζεται νέο μέλος, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, με θητεία μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4512/2018. Το νέο μέλος πρέπει να έχει τις ιδιότητες και τα προσόντα που απαιτούνταν για την κενωθείσα θέση την οποία καλύπτει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 219/2006.
4. Τα μέλη των ειδικών επιτροπών και υποεπιτροπών της παρ. 3 έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 153 και154του ν. 4512/2018 και οι εποπτευόμενοι οικονομικοί φορείς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 155 έως 157 του ίδιου νόμου. Κατά τα λοιπά, η άσκηση εποπτείας και ελέγχου από τις παραπάνω ειδικές επιτροπές και υποεπιτροπές διέπεται από τις γενικές αρχές του άρθρου 12 του ν. 4442/2016 και του άρθρου 129 του ν. 4512/2018.
5. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων, οι αρμόδιες Περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται και με ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4442/2016 και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:34 | WADA

    ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΩΝ ΚΛΠ — ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑTAΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ?