Άρθρο 43 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή

1. Αν ανακύψει κώλυμα ή ασυμβίβαστο του άρθρου 42, μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 41, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ή του εκπαιδευτή, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι την άρση του κωλύματος ή του ασυμβίβαστου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού απαγορεύεται οριστικά η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ή του εκπαιδευτή και ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από το εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29, αν μετά την πάροδο του τριμήνου της παρ. 4 του άρθρου 41 (α) ο ενδιαφερόμενος καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 ή (β) διαπιστωθεί πλάνη της Γ.Γ.Α. σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κατά τον αρχικό χρόνο υποβολής της σχετικής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη του ενδιαφερόμενου προπονητή.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου εθνικού συνδέσμου ή ομοσπονδίας ή ένωσης προπονητών ή εκπαιδευτών, μπορεί να απαγορεύεται οριστικά η άσκηση του επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή στην περίπτωση σοβαρής ή κατ’ επανάληψη παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή και, του οικείου κανονισμού προπονητών ή εκπαιδευτών. Με την ίδια απόφαση ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από το εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης του άρθρου 29.
4. Κάθε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού περί οριστικής ή προσωρινής απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ή του εκπαιδευτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στην οικεία επαγγελματική ομοσπονδία ή σύνδεσμο ή ένωση προπονητών ή εκπαιδευτών αντίστοιχα, εφόσον υφίστανται.

  • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    Θεωρώ υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει τους αγώνες στην άσφαλτο. Αποκλειστικό δικαίωμα για την διοργάνωση αγώνων πρέπει να έχει η υπεύθυνη ομοσπονδία . Δεν νοείτε να γίνονται αγωνίσματα Μαραθωνίου ημιμαραθωνίου – 10000μ. -5000μ.-3000μ.( ολυμπιακά αγωνίσματα) από τον κάθε τυχαίο διοργανωτή και να μην έχει την έγκριση της αντίστοιχης Ομοσπονδίας.Να θεσπιστούν αυστηρά μέτρα προστασίας όπως 1.ασφάλεια-έγκριση διαδρομής- πιστοποίηση 2.υποχρεωτική ασφάλιση αθλουμένων από τους διοργανωτές.