Άρθρο 105 – Αποζημίωση μελών Δ.Ε.Α.Β και Ε.Ε.Α

Οι αποζημιώσεις του Προέδρου και τα μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ίδιου νόμου, που οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017 και από την 1η-01-2018 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και των οποίων η αποπληρωμή δεν κατέστη εφικτή, μπορεί να αποπληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ΚΑΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄143) και των π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) και 80/2016 (Α΄ 145).