Άρθρο 72 – Εγγραφή μελών

1. Με την εγγραφή σε ιδιωτικό γυμναστήριο ή ιδιωτική σχολή εκμάθησης αθλημάτων εκδίδεται ειδική κάρτα μέλους, με μοναδικό αύξοντα αριθμό, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους και η διάρκεια ισχύος της εγγραφής του.
2. Για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής ανηλίκων απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.
3. Κάθε ιδιωτικό γυμναστήριο και σχολή εκμάθησης αθλημάτων υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη προσέλευση υπεράριθμων μελών και, σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται να απαγορεύει την είσοδο μελών, καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητάς του γυμναστηρίου ή της σχολής.