Άρθρο 18 – Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων

1. Με επιμέλεια και ευθύνη του δ.σ. της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του προσώπου που ασκεί τη διαχείριση του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Ε.Α προς έλεγχο και αντιπαραβολή με τις εγγραφές του προϋπολογισμού της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12:
(α) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψή τους οι εξής συμβάσεις:
αα) λήψης ή χορήγησης δανείου,
ββ) με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους,
γγ) με το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, μεταξύ δε αυτών η σύμβαση μίσθωσης της αθλητικής εγκατάστασης του τελευταίου σε Α.Α.Ε.,
δδ) αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων,
εε) άμεσης ή έμμεσης χορηγίας, διαφήμισης ή παρεμφερούς αντικειμένου,
στστ) για την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή των αγώνων,
ζζ) με αθλητές και προπονητές,
(β) μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα :
αα) αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας που πωλήθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα, με τα πλήρη στοιχεία των αγοραστών,
ββ) αναλυτική κατάσταση των πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του αμέσως προηγούμενου μήνα, ανά κατηγορία. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές και τους προπονητές αναλύονται και ονομαστικά.
2. Η Ε.Ε.Α, μεταξύ άλλων, διερευνά και τη νομιμότητα της προέλευσης και της απόκτησης των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση των συμβάσεων της περ. α΄ της παρ. 1.