Άρθρο 97 – Τροποποιήσεις άρθρου 5α.ν. 399/1968

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Η γενική συνέλευση (γ.σ) της Φ.Ε.Ε συγκροτείται αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη αυτής, ο αριθμός των οποίων δε μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της. Τα τακτικά μέλη της Φ.Ε.Ε επιλέγονται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν η Φ.Ε.Ε, ο Παραχωρησιούχος και η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε), ύστερα από σχετική πρόσκλησή τους και μέσα στην προθεσμία που ορίζει η πρόσκληση αυτή. »
2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παρ. 5, προστίθεται παρ. 6 ως εξής :
« 6. α. Η γ.σ. της Φ.Ε.Ε συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του δ.σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος (τακτική γ.σ.) : (α) μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισμού και, ανά διετία, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών μελών του δ.σ. και (β) μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του παρελθόντος έτους και την παροχή λογοδοσίας από το δ.σ. Η τακτική γ.σ. μπορεί να συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
β. Η γ.σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το δ.σ. το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γ.σ.). Η έκτακτη γ.σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του δ.σ., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών της Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ημερήσια διάταξή της τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση αυτή.
γ. Η πρόσκληση της γ.σ. είναι έγγραφη, περιλαμβάνει τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και κοινοποιείται στα μέλη της γ.σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. »
3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παρ. 6, προστίθεται παρ. 7 ως εξής :
«7. α. Η γ.σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της γ.σ..
β. Η γ.σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεος (1/2) πλέον ενός των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα της παροχής ή ανάκλησης της εμπιστοσύνης προς το δ.σ, της έγκρισης της λογοδοσίας του δ.σ. και για κάθε ζήτημα προσωπικής φύσεως γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
γ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιρεσιών, από άλλο μέλος, διοριζόμενο με έγγραφο πληρεξούσιο. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:40 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

  Με το 97 παρ.1 προβλέπετε ουσιαστικά η αύξηση των τακτικών μελών της ΦΕΕ σε 100. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εκλεγούν αυτά τα 36+ νέα αιρετά μέλη από τον παραχωρησιούχο εξασφαλίζοντας του έτσι την απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ της ΦΕΕ και κατά συνέπεια λήψη αποφάσεων ευνοϊκών για τον ίδιο. Υπάρχει δηλ. η πιθανότητα να ελέγχει ο ίδιος τον εαυτό του και να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του!!!

  Αν συμβεί αυτό δίνεται στον παραχωρησιουχο ο απόλυτος έλεγχος και το άθλημα μας κινδυνεύει με απαξίωση των αγώνων από τους «πελάτες» του αλλά και κυρίως τόσο από τους τωρινούς επενδύτες όσο και από τους εν δυνάμει επενδυτές που όλοι ονειρευόμαστε να υπάρξουν. Αυτό με την σειρά του δημιουργεί ορατό κίνδυνο παύσης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, την παύση δεκάδων επαγγελμάτων (αγρότες, γιατροί, προπονητές, αναβάτες, ιπποκόμοι, υπάλληλοι, πράκτορες…κτλ) και την ανεργία χιλιάδων οικογενειών.

  Τέλος εκφράζουμε την απορία μας πως ένα νομοσχέδιο που στόχος του θα έπρεπε να είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των όρων διεξαγωγής ισόνομων αγώνων έτσι ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εκμετάλλευσης του χώρου από τον οποιοδήποτε αντιθέτως να αφαιρεί ουσιαστικά τον έλεγχο του ιδιώτη -παραχωρησιούχο από το κράτος (που οφείλει τόσο να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον όσο και την νομιμότητα) δίνοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τον έλεγχο όλων ( πρόγραμμα ,εγγραφές, έλεγχος αντιντόπινγκ, την διεξαγωγή αγώνων ,τις επιτροπές ελέγχου, τους όρους διεξαγωγής του στοιχήματος, την λειτουργία του μηχανήματος εκκίνησης…κτλ) στον ίδιο τον παραχωρησιουχο.

  Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις ανησυχίες μας για την ύπαρξη ενός Φορέα που θα δύναται να λειτουργεί καταχρηστικά απέναντι σε επαγγελματίες και με το προσωπικό του συμφέρον ως μόνη επιδίωξη (ούτε του κράτους -ούτε της ανάπτυξης) και όλο αυτό μας δημιουργεί ακόμα και αμφισβήτηση της νομιμότητας των άρθρων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:43 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η πρόβλεψη ορισμού μελών της ΓΣ της ΦΕΕ απευθείας από τον εκάστοτε Υπουργό κρίνεται ως πλήρης άρση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του νομικού Προσώπου και πρακτικώς δύναται να αναγνωστεί ως κατάργηση του εκ του Νόμου Αυτοδιοίκητου της ΦΕΕ, χαρακτηριστικό που είχε κριθεί από το Νομοθέτη ως απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία της Ανεξάρτητης Ιπποδρομιακής Αρχής. Τούτο διότι λαμβάνει χώρα η εν όλω κατάργηση του β.δ. της 18ης Ιανουαρίου 1938 (ιδέτε αρθ. 112 κατωτέρω), η οποία θέσπιζε και διαχρονικά ίσχυσε έως και σήμερα , την εκλογή μελών της ΦΕΕ από τα ίδια τα μέλη αυτής, με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά σε κάθε περίπτωση με διαδικασία εκλογής ανάμεσα από ελεύθερα θέτοντες υποψηφιότητα πολίτες εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένου ενδιαφέροντος για το αντικείμενο.
  Με τον τρόπο αυτό, η ελεύθερη προσέλευση ενός εκάστου ενδιαφερόμενου, ο οποίος εδύνατο να πληροί τα αναγκαία ουσιαστικά κριτήρια, πλέον απαγορεύεται.
  Σε συνέχεια αυτού του περιορισμού στην προέλευση των μελών της ΓΣ είναι δυνατόν τελικώς να λάβει χώρα ορισμός νέων μελών έως και την συμπλήρωση των 100, αποκλειστικά καθ’ υπόδειξη του ιδιωτικού Φορέα Διεξαγωγής Ιπποδρομιών και της ΕΙΔΙΕ.
  Σημειώνουμε ότι ο Φορέας, όσον αφορά την διοργάνωση των Ιπποδρομιών , και όλοι οι ιδιοκτήτες (μέλη της ΕΙΔΙΕ, κάποιοι εξ αυτών), κατ’ εξοχήν εμπίπτουν στην εποπτεία της Φ.Ε.Ε.
  Ακολούθως, καθίσταται δυνατή η εκλογή αιρετών μελών στο Δ.Σ της Φ.Ε.Ε προερχομένων αποκλειστικά από την υπόδειξη των παραπάνω εποπτευομένων και τελικώς η συγκρότηση του Δ.Σ της Εποπτεύουσας Αρχής με πλειοψηφία, ίσως και μεγαλύτερη των 2/3, προσώπων υποδεικνυόμενων από τους ανωτέρω εποπτευόμενους.
  Οι αρχιαιρεσίες διενεργούνται ανά διετία (αντί τριετία έως σήμερα) μειώνοντας τον ορίζοντα αποτελεσματικότητας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
  Τέλος, είναι προβληματική κι πρωτόγνωρη η νομοθετική πρόβλεψη εισαγωγής θέματος για το οποίο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει προετοιμαστεί ή προσκληθεί, χωρίς να συνδέεται η αποδοχή της εισαγωγής και συζήτησης αυτού του θέματος από την ομοφωνία των μελών, ως παγίως στα συλλογικά όργανα συμβαίνει.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2 (ως προς το εισαγόμενο άρθρο 6α) και 3 (ως προς το εισαγόμενο άρθρο 7α-τελευτ. εδάφιο).

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 23:45 | Ένωση Προπονητών Δρομ. Ίππων (ΕΠΔΙ) – Σωματείο Αναγνωρισμένο δια της υπ’ αριθμ 3913/73 Πρωτοδικείο Αθηνών

  Για το 97 παρ.1 προβλέπετε ουσιαστικά η αύξηση των τακτικών μελών της ΦΕΕ σε 100. Αυτό πρακτικά σημαίνει τον ορισμό 35 και πλέον νέων μελών με απόφαση του Υπουργού- δημιουργώντας σοβαρή πιθανότητα να εκλεγούν αυτά τα νέα αιρετά μέλη από τον παραχωρησιούχο εξασφαλίζοντας του έτσι την απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ της ΦΕΕ και κατά συνέπεια λήψη αποφάσεων ευνοϊκών για τον ίδιο. Υπάρχει δηλ. η πιθανότητα να ελέγχει ο ίδιος τον εαυτό του και να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 19:40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ

  Η ΦΕΕ, αποτελεί την ανώτατη εποπτική Ιπποδρομιακή αρχή, με καθήκοντα την επίβλεψη και διασφάλιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιακών αγώνων και του στοιχήματος, και με αυξημένες αρμοδιότητες, ακόμα και νομοθετικές.
  Η παρούσα διάταξη με τη οποία τροποποιείται η παρ. 2 του άρθ. 5 α.ν. 399/1968 και δη ο τρόπος συγκρότησης και ανάδειξης της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε., στερούμενη παντελώς δημοκρατικού ερείσματος, προβλέπει την αύξηση των μελών της ΓΣ της ΦΕΕ σε 100, τα οποία «[…] επιλέγονται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν η Φ.Ε.Ε, ο Παραχωρησιούχος και η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (Ε.Ι.Δ.Ι.Ε)», δίχως μάλιστα να τίθενται αριθμητικοί ή άλλοι περιορισμοί ή εξειδικεύσεις.
  Αρχικά, η ως άνω διάταξη, δίδοντας αποκλειστικά στον συνδικαλιστικό φορέα της ΕΙΔΙΕ τη δυνατότητα να υποδεικνύει (όρος που ενέχει δεσμευτικότητα) μέλη της ΓΣ της ΦΕΕ παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας που θεμελιώνεται στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και στα άρθρα 14 της ΕΣΔΑ και 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι επιλέγεται αυθαίρετα ένα μόνο από τα σωματεία εν προκειμένω ιδιοκτητών δρομώνων ίππων (αποκλείοντας έτσι λ.χ. το Σωματείο μας που είναι και αυτό σωματείο ιδιοκτητών και ιπποπαραγωγών δρομώνων ίππων), καθώς και τα σωματεία ή συνδικάτα ή συνδικαλιστικούς φορείς άλλων κλάδων, όπως προπονητών, αναβατών, ιπποπαραγωγών ή άλλα σωματεία ιδιοκτητών που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν νόμιμα στο μέλλον. Επίσης, στερείται παντελούς νομίμου ερείσματος η επιλεκτική και διακριτική αυτή μεταχείριση ενός σωματείου (αντί λ.χ. μίας γενικής πρόβλεψης για υπόδειξη προσώπων ως μελών ΓΣ από όλα τα νομίμως υφιστάμενα σωματεία του κλάδου/χώρου), και μάλιστα «ονομαστικά» (η ΕΙΔΙΕ), τη στιγμή που το εν λόγω σωματείο μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη λειτουργία του ή να στερείται των προϋποθέσεων νομίμου λειτουργίας κ.ο.κ.Επίσης, κατάφωρα αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα σε θεμελιώσεις αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος και του ενωσιακού δικαίου, είναι και η πρόβλεψη να υποδεικνύονται –και πάλι δίχως αριθμητικούς ή άλλους περιορισμούς- μέλη της ΓΣ από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή από το κύριο (νομικό) πρόσωπο το οποίο η ΦΕΕ, ως ανώτατη ιπποδρομιακή ελεγκτική αρχή, καλείται να ελέγξει, δηλαδή αυτόν που διενεργεί το ιπποδρομιακό στοίχημα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά χάριν ιδιωτικού συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται μη επιτρεπόμενη ταύτιση στο πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, τα συμφέροντα των οποίων είναι εξάλλου αντικρουόμενα (δημόσιο – ιδιωτικό συμφέρον). Η ρύθμιση αυτή συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εν προκειμένω παραβιάζεται και η διάταξη του άρ. 7 ΚΔΔιαδ, σύμφωνα με την οποία «Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β)[…] ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους».
  Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή και δη με την συμμετοχή στην ανώτατη ιπποδρομιακή αρχή προσώπων που έχουν καταφανώς ιδιαίτερο δεσμό ή σχέση με τους «ενδιαφερόμενους» (βασικότερος εκ των οποίων είναι ο παραχωρησιούχος), αφού υποδεικνύονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο θίγονται κατάφωρα η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διοίκηση, που εδράζονται στη συνταγματική προστασία της προσωπικότητας (5 παρ. 1 Συντ.), στην αρχή του κράτους δικαίου και στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου.
  [σημειώνεται δε ότι εδώ ο συντάξας επιλέγει τη χρήση του όρου «παραχωρησιούχος» δίχως να αναφέρεται ονομαστικά στο νπ που έχει την ιδιότητα αυτή, ήτοι ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, αναφερόμενος δηλαδή σε όποιον έχει την ιδιότητα αυτή. Το αυτό παραλείπει να πράξει όμως στην περίπτωση της μίας εκ των διαφόρων συλλογικών οργανώσεων του κλάδου/χώρου ΕΙΔΙΕ]

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:51 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Άρθρο 97:

  Με το άρθρο 5 παρ 2 του α.ν. 399/1968 που αντικαθίσταται, προβλέπεται ότι η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. θα συγκροτείται από 100 τακτικά μέλη που θα επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Θεωρούμε ως επιβεβλημένη την αύξηση των μελών της Φ.Ε.Ε. και για τον πρόσθετο λόγο ότι πρέπει να μπει “καινούργιο αίμα” σε αυτή. Φυσικά τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα πρέπει να διαθέτουν κύρος και προσόντα και γι’ αυτό ορθώς το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα προσκληθούν να υποδείξουν τέτοια πρόσωπα η Φ.Ε.Ε., η παραχωρησιούχος εταιρεία και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

  Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968 και στην παρ 7, που προστίθεται, γίνεται μνεία για τα πληρεξούσια (παρ. 7, περ. γ) των μελών της Φ.Ε.Ε.

  Σωστή εδώ είναι η πρόβλεψη ότι κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. Ως προς τον τύπο του πληρεξουσίου θα μπορούσε να προστεθεί ότι απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.