Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 4, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α) του άρθρου 1 ασκούνται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 που συγκροτήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19
140/2703/86/12-08-2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ΄ 441), όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/416128/27773/4139/118/29-12-2016 (ΥΟΔΔ΄ 741) και ΥΠΠΟΑ/ΑΤΓΕΕΑ/63060/3/13-02-2018 (ΥΟΔΔ΄86) αποφάσεις του ίδιου Υφυπουργού.
2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Α. έως τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) της παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.
3. α. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος, επιτρέπεται η απόσπαση σ΄ αυτήν του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η απόσπαση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
β. Με τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 1του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γ.Γ.Α. Για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στη Γ.Γ.Α.