Άρθρο 90 – Τροποποίηση άρθρου 56Β ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.Στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 διαγράφεται η εξής φράση: «δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και».
2.Η περ. ε΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκομίζονται: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης ή σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του χώρου από το φορέα που τον διαχειρίζεται ή εποπτεύει, γγ) κατάθεση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, εγκρίσεων, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και το χώρο όπου αυτή διενεργείται, όπως έγκριση από αστυνομία, λιμενική αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση».
3. Στην περ. ε΄ της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης ή σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του χώρου από το φορέα που τον διαχειρίζεται ή εποπτεύει, για τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης, γγ) κατάθεση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, εγκρίσεων, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και το χώρο όπου αυτή διενεργείται, όπως έγκριση από αστυνομία, λιμενική αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 5 λέξεις «ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ».

  • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:55 | Στέλιος Χριστοδούλου

    Η παρ.1 του 56Β είναι ιδιαίτερα γενικόλογη και ίσως ανεφάρμοστη (βλ. και σχόλια μου επί του 56Α) λόγω του ότι η αναφορά σε: «όλων των εθνικών, δημοτικών……ή χώρων αθλοπαιδιών» είναι ουσιαστικά ασαφής αφού χώρος αθλοπαιδιών, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ή ένας χώρος αδειοδοτημένος για ένα άθλημα να χρησιμοποιείται για προπόνηση σε άλλο άθλημα (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο για αθλητική προετοιμασία σε πολλά άλλα αθλήματα) χωρίς ουσιαστική διαμόρφωση (περίπτώσεις Θ1,Θ2 αρ.56Α).

    Παράλληλα, στο ατομικό αθλητισμό σε εξωτερικό (φυσικό) περιβάλλον (π.χ. ποδηλασία και ιδιαίτερα ορεινή, αναρρίχηση, ιστιοπλοΐα κλπ) υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις όπου χώροι χρησιμοποιούνταια κατά κόρον για προετοιμασία και οι οποίοι, είτε δεν έχουν «διοίκηση» για να εφαρμοσθεί η παρ.1 του 56Β. είτε οι χώροι δεν μπορούν να ορισθούν ακριβώς.
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα παραπάνω, η διαδρομή του κλασσικού μαραθωνίου είναι αθλητική εγκατάσταση λόγω του ότι έχει σήμανση σε όλό το μήκος της, ενδείξεις χλμ. κλπ και σε αυτή διεξάγωνται αρκετοί αγώνες και άπειρες προπονήσεις;