Άρθρο 23 – Έκθεση πεπραγμένων

1. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η Ε.Ε.Α. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού έκθεση για τα πεπραγμένα της κατά το αμέσως προηγούμενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσματά της και επισημαίνονται ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές.
2. Η έκθεση της παρ. 1 δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.