Άρθρο 59 – Μεταβολή φορέα άσκησης της δραστηριότητας

1. Επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση λειτουργούσας επιχείρησης ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 54.
2. Μεταβιβάζων και αποκτών υποχρεούνται να προβούν, ο καθένας αυτοτελώς, σε γνωστοποίηση της μεταβολής του προσώπου του φορέα άσκησης της δραστηριότητας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επελθούσα αλλαγή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.
3. Αν αποβιώσει φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων, οι νόμιμοι κληρονόμοι του υποχρεούνται, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, να προβούν σε γνωστοποίηση της μεταβολής του προσώπου του φορέα άσκησης της δραστηριότητας.
4. Αν α) αποβιώσει ο ασκών την επιχείρηση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ένας από τους εταίρους ή μετόχους αυτού, και β) ένας ή περισσότεροι εκ των νόμιμων κληρονόμων εμπίπτουν στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2 του άρθρου 54, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η λειτουργία του γυμναστηρίου ή της σχολής, μέχρι την άρση του κωλύματος ή του ασυμβίβαστου.
5. Η γνωστοποίηση των παρ. 2 και 3 υποβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55.