Άρθρο 79: Πόροι

Πόροι των επαγγελματικών ενώσεων είναι:
α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,
β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτές,
γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτές,
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτές, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων,
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,
στ) ποσοστό από τις εισπράξεις λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοσης από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο και ειδικότερα:
ααα) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποδοσφαιρικών αγώνων στους οποίους μετέχουν ομάδες Ενώσεων της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας,
βββ)ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί των καλαθοσφαιρικών αγώνων στους οποίους μετέχουν Κ.Α.Ε. της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας,
γγγ)ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί των αγώνων πετοσφαίρισης, στους οποίους μετέχουν Ε.Π.Α.Ε. και Τ.Α.Π. της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας και
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου.