Άρθρο 41: Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών Ενώσεων

1.Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη των ενώσεων. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με ένα μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.

2.Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής Ένωσης διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφερειακής ενότητας της έδρας του αθλητικού σωματείου. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 32.