Άρθρο 66: Δάνεια-Ταμειακές Διευκολύνσεις- Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματός τους

1. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε μια Α.Α.Ε. από μέλη της διοίκησης ή μετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση δεν υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά που καταβάλλονται έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, δεν μπορούν όμως να επιστραφούν σ’ αυτούς που τα κατέβαλαν.

2. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε.. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από σχετική αναφορά του ΓΓΑ.

3. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α 309) που αφορούν τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Α.Ε. καθώς και για τους μετόχους των Α.Α.Ε., με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού τους κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε εταιρεία, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη της.

4. Οι Α.Α.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από αυτά που αναφέρονται στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση ή για την ανάθεση σε αυτούς διαχειριστικών καθηκόντων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Α.Α.Ε., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή του ανωτέρω φορέα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση του εν λόγω φορέα στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης, έστω και αν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.

5. Η μη υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται και η αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από αναφορά του ΓΓΑ.

6. Στις Α.Α.Ε. που ανέχονται τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησής τους προσώπων που ήταν μέλη οργάνων διοίκησης και κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματός τους με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη.