Άρθρο 27: Κωλύματα όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό

1. Δεν μπορεί να γίνει προπονητής, εκπαιδευτής, διαιτητής, βοηθητικό όργανο διαιτησίας, κριτής, μέλος αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης, αθλητικής ομοσπονδίας, επαγγελματικής ένωσης, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα, ή μέλος των οργάνων διοίκησής τους, ή σύμβουλος των ανωτέρω οργάνων, ή διευθυντής τους, ή μέτοχος αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, ούτε και μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση των ανωτέρω αθλητικών φορέων, ή να συμμετέχει σε επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που αυτοί ιδρύουν:
α)όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα,
β)όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)μηνών,
γ)αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα,
δ)όποιος στερήθηκε με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,
ε)όποιος τιμωρήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία,
στ)όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.),
ζ)όποιος από τη θέση στην οποία βρίσκεται, ή λόγω της ιδιότητας την οποία κατέχει, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνησιότητα και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων ή να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους για λόγους παράνομου στοιχηματισμού.

2.Το κώλυμα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

3. Δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συνεπειών της καταδίκης και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση.

4. Αν συντρέξει σε πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά το χρονικό διάστημα που φέρει την ιδιότητα του μέλους αθλητικού σωματείου ή κατέχει αξίωμα από αυτά της ίδιας παραγράφου, έστω και μία από τις περιπτώσεις των κωλυμάτων των περιπτώσεων α έως και η της ίδιας παραγράφου, το πρόσωπο αυτό, ανάλογα με την ιδιότητά του, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα που φέρει, ή εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου αθλητικού φορέα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (3Ο) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη του, έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και τα μέλη του οργάνου που δεν διαπίστωσαν την έκπτωση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 15:05 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  και επισημαίνει :

  1. Δεν μπορεί να γίνει προπονητής, εκπαιδευτής, διαιτητής, βοηθητικό όργανο διαιτησίας, κριτής, μέλος αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης, αθλητικής ομοσπονδίας, επαγγελματικής ένωσης, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα, ή μέλος των οργάνων διοίκησής τους, ή σύμβουλος των ανωτέρω οργάνων, ή διευθυντής τους, ή μέτοχος αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, ούτε και μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση των ανωτέρω αθλητικών φορέων, ή να συμμετέχει σε επιτροπές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που αυτοί ιδρύουν:

  ζ)όποιος από τη θέση στην οποία βρίσκεται, ή λόγω της ιδιότητας την οποία κατέχει, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνησιότητα και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων ή να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους για λόγους παράνομου στοιχηματισμού.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

  1 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλητίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομάδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στις όποιες συμμετέχουν ή εμπλέκονται με οποιασδήποτε τρόπο

  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότηταςΣε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  2 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομάδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σε οποιοσδήποτε απόπειρα περίπτωσης να προσεγγιστεί με σκοπό την χειραγώγηση της έκβασης του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό , ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο .Η ιδία υποχρέωση ισχύει και αν υποπέσει στην αντίληψη του η εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες .

  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ που καλλιεργεί η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότηταςΣε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις από τη Α, την ΓΓΑ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:

  1. Στοίχημα

  Άμεση ή έμμεση συμμετοχή του «Συμμετέχοντα» σε οποιαδήποτε μορφή στοιχηματισμού που σχετίζονται με κάθε μορφή αγωνιστικής δραστηριότητας , συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισμών με ή από άλλο άτομο για την εξέλιξη, τη πρόοδο, την διαμόρφωση, τις φάσεις, το τελικό αποτέλεσμα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή η συμπεριφορά ενός τέτοιου αγώνα σε αθλητικό Ανταγωνισμό

  2. Αλλοίωση των αποτελεσμάτων σε αθλητικό Ανταγωνισμό
  (
  α) τον καθορισμό ή την επινόηση με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο ή αθέμιτο επηρεασμό, προκειμένου ένα μέρος του αγώνα να αλλοιωθεί σκόπιμα ή για να διορθώσει ή επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεάσει αθέμιτα, το αποτέλεσμα, η εξέλιξη, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του υγιούς αθλητικού Ανταγωνισμού.

  (β) Εξασφάλιση ή επιδίωξη να διασφαλίσει η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σε αθλητικό Ανταγωνισμό και η οποία αυτή εμφάνιση είναι σε γνώση του Συμμετέχοντα σε σχέση με το αντικείμενο του στοιχήματος και για το οποίο ο ίδιος ο Συμμετέχοντας ή ένα άλλο πρόσωπο αναμένει να λάβει ή έχει ήδη λάβει όφελος ή άλλα ιδιοτελή οφέλη από την έκβαση φάσεων και τελικού αποτελέσματος.(γ) Αν ο συμμετέχων δεν εκτελέσει με το καλύτερο των δυνατοτήτων του την συμμετοχή του σε αθλητικό ανταγωνισμό με σκοπό όφελος ή αντάλλαγμα για ιδιοτελή σκοπό ( , ανεξάρτητα από τον αν όφελος η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε)

  3. Διεφθαρμένη αθλητική συμπεριφορά

  (α) η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού.(

  β)η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού , όπου ο συμμετέχων σύμφωνα με τις περιστάσεις έφερε , φέρει, ή μπορεί να φέρει ,το άθλημα σε ανυποληψία δυσφήμιση ή ζημιά

  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  (α) η χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για τους σκοπούς του στοιχήματος ή άλλως σε σχέση με τα στοιχήματα.
  (β) κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς όφελος όπου ο Συμμετέχων μπορεί λογικά να αναμένεται να γνωρίζει ότι η αποκάλυψή τους σε τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Στοίχημα.

  ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  (α) πρόκληση, εντολή, τη διευκόλυνση ή την ενθάρρυνση ενός συμμετέχοντος να διαπράξει μια παράβαση που ορίζεται στο αυτό το άρθρο.
  (β) Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα, ή οποιαδήποτε συμφωνία από συμμετέχοντα με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να προβούν σε ενέργειες που θα επιτύχουν την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου να αντιμετωπίζονται δικαστικά σαν παραβίαση που ήδη είχε διαπραχθεί, έστω και τέτοια απόπειρα ή συμφωνία στην πραγματικότητα δεν οδήγησε σε παραβίαση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία όταν στο πλαίσιο αυτό ο Συμμετέχων παραιτείται από την απόπειρα ή τη συμφωνία του πριν αυτό ανακαλυφθεί από τρίτους που δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια ή συμφωνίας.
  (γ) εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς σημαίνει συνενοχή
  (δ) Η αποτυχία να αποκαλύψει στη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλη αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα πλήρη στοιχεία γνώσεις και συμβάντα που γνωρίζει…
  1. οποιεσδήποτε εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς για προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που λάμβανε από τον συμμετέχοντα να προβούν σε ενέργειες ή περιστατικά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο
  2 κάθε συμβάν, ή γεγονός ή περιστατικό ή θέμα που έρχεται στην αντίληψη του συμμετέχοντα που μπορεί να καταδεικνύουν μια παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που έχουν λάβει από οποιοδήποτε άλλο μέρος για να συμμετάσχουν σε συμπεριφορά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του παρόντος άρθρου(

  ε) Η αποτυχία να συνεργαστεί με οποιαδήποτε λογική έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλες αρμόδιες αρχή σε σχέση με ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των παραλείποντας να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορίες ή / και τεκμηρίωση που ζητούν από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την αρμόδια αρχή, που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα.

  ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. «όφελος»

  νοείται η άμεση ή έμμεση απόδειξη παροχής (κατά περίπτωση) χρημάτων ή υλικής αξίας άυλου ή υλικού περιουσιακού στοιχείου(εκτός από το χρηματικό έπαθλο ή / και τις συμβατικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν υπό έγκριση, μισθοί, χορηγίες ή άλλες συμβάσεις)

  2. «Σχηματισμός»

  νοείται η συμμετοχή, αποδοχή, ή ποντάρισμα στοιχήματος χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες που συνήθως αναφέρονται ως «αθλητικά στοιχήματα» όπως είναι το σταθερό και το ζωντανό διαδραστικό στοίχημα που έχει πιθανότητες, «στοιχηματικά παιχνίδια», «live στοίχημα», και «άλλα παιχνίδια» που προσφέρονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  3. «Στοίχημα»

  σημαίνει ένα στοίχημα χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  4. «εμπιστευτικές πληροφορίες»:

  κάθε πληροφορία που σχετίζεται με οποιοδήποτε αγώνα ή διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που ο
  «συμμετέχων» διαθέτει λόγω της θέσης του μέσα στον αθλητισμό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζεται σε, πραγματικά στοιχεία σχετικά με τους ανταγωνιστές, οι προϋποθέσεις, τακτικής, στρατηγική, σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή κάθε αγώνα ή διοργάνωσης της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τέτοιες
  πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή ένα θέμα δημόσιου αρχείου. «Εμπιστευτικές πληροφορίες» μπορεί να είναι πληροφορίες που ιδιοτελώς απέκτησε εύκολα ένα ενδιαφερόμενο μέλος του κοινού του αθλήματος και οι οποίες γνωστοποιούνται σε τρίτους, κατά παράβαση των πολιτικών διαδικασιών και κανόνων και εγκυκλίων ακεραιότητας και προστασίας της διαφάνειας, της υπερκείμενης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και της ΔΟΕ που διέπουν αγώνες και διοργανώσεις

  5. «συμμετέχων»

  νοείται κάθε παίκτης, αθλητής, υποστηρικτικό στέλεχος παικτών,αντιπρόσωπος ατζέντης παίκτη αθλητή, στέλεχος προσωπικού ομάδος, αθλητικός δικαστής, κριτής, διαιτητής, προπονητής, γυμναστής Κ.Φ.Α., αντιπρόσωπος ομάδος, τεχνικός σύμβουλος, αθλητικός επίτροπος, κριτική επιτροπή ή μέλος επιτροπής έφεσης, επίσημα στελέχη διοργανώσεων, προσωπικό και στελέχη ομάδων και ομοσπονδιών, τα μελή και στελέχη της Εθνικής ομάδας Εθνικής Ομοσπονδίας ή μέλος της αντιπροσωπείας και κάθε άλλο διαπιστευμένο πρόσωπο του αθλήματος

  6. Ως «πρόσωπο» περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρικές σχέσεις (έστω και αν κάποια από αυτά έχουν χωριστή νομική προσωπικότητα)

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  1 – Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ‘ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές

  2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε:

  α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο

  β) ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες

  γ) ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  δ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης

  ε) οποίος δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

  3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

  3β – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει

  Πέραν των φυσικών προσώπων και τα σωματεία – ενώσεις θεωρούνται συνυπεύθυνα για τιμωρούνται σε περίπτωση που πρόσωπα έχοντα την εξουσία να λειτουργούν εκ ονόματος των σωματείων ή ενώσεων συμμετέχουν στην χειραγώγηση αγώνα απόπειρα χειραγώγησης αγώνα ή σε όποια άλλη διεφθαρμένη δραστηριότητα σχετίζεται με την χειραγώγηση αγώναΥ

  παίτια θεωρείται η ομάδα εφόσον τουλάχιστον ένας αθλητής εμπλέκεται στα ανωτέρω αδικήματα

  Τα πειθαρχικά αδικήματα της χειραγώγησης αγώνα , απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή όπια άλλη διεφθαρμένη δραστηριότητα σχετίζεται με την χειραγώγηση αγώνα είναι ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΑ

  Τα αρμόδια όργανα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ χωρίς καθυστέρηση και πριν την ετυμηγορία των πειθαρχικών δικαστηρίων θα εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές.

  Οι πειθαρχικές διώξεις δεν τίθενται στο ΑΡΧΕΙΟ

  Σε περιπτώσεις χειραγώγησης ή προσπάθειας απόπειρας χειραγώγησης αγώνων , αρκεί τα γεγονότα να προκύπτουν από ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ που διαθέτουν τα πειθαρχικά όργανα , σύμφωνα και με την νομολογία του CAS , ειδικότερα καθώς αυτά δεν διαθέτουν προανακριτικός ή ανακριτικές ιδιότητες , ούτε δικονομικά μέσα συγκρινόμενα με αυτά των ποινικών δικαστικών οργάνων

  4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει ισόβιο αποκλεισμό από το ΑΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθλητικής ή φιλάθλου ιδιότητος

  5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  1 – Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν

  α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000)

  β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και

  γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους

  2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές

  3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής

  4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

  5 – Υπαίτια θεωρείται η ομάδα εφόσον τουλάχιστον ένας αθλητής της εμπλέκεται στα ανωτέρω αδικήματαΗ κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να συνεργάζεται στενά και να ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με τις κρατικές αρχές

  [γγΑθλητισμού – γγΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Ε.Ε.Ε.ΠΑΙΓΝΙΩΝ]

  συμπεριλαμβανομένου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ κατά της ΔΙΑΘΟΡΑΣ

  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΙΝΤΕΡΠΟΛ εν ΕΛΛΑΔΙ

  της ΙΝΤΕΡΠΟΛ

  των δικαστικών αρχών

  της ΜΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  της Α.Μ.Κ.Ε. για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  προκειμένου να επαλειφθεί το φαινόμενο της χειραγώγησης αγώνων Η κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να καθιερώσει ένα σύστημα – δίκτυο ασφαλούς αναφοράς συμβάντος κρούσματος γεγονότος χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνων με εμπιστευτικότητα και ανωνυμία και προστασία του καταγγέλλοντος

  Η κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να καθιερώσει προγράμματα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα , κυρίως για νέους αθλητές που θα συντελέσουν στην ενημέρωση αθλητών για τους κινδύνους που ενέχει συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων και θα εξασφαλίσουν πως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αγώνες γνωρίζουν και σέβονται τους κανόνες

  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ

  1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά

  2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατονταπλασιασμό των χρηματικών ποινών

  3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της , οι χρηματικές ποινές εκατονταπλασιάζονται, η δε ομάδα ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα

  ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  1. Οποιοσδήποτε ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000)

  2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000)

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑΑΣΤΙΚΗ

  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την

  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 17:43 | Γιώργος Λιανός

  Πολλές από τις διατάξεις του άρθρου 27 του σχεδίου του νέου αθλητικού νόμου που αφορούν στα κωλύματα όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι κατά την άποψή μου αντισυνταγματικές.

  Η προσθήκη στα κωλύματα της αμετάκλητης καταδίκης για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)μηνών (περ. β΄), είναι κατά την άποψή μου αντισυνταγματική, διότι με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες από πρόσωπα που είναι δυνατόν να καταδικαστούν για συμπεριφορές που συναντώνται συχνά στον αθλητισμό (π.χ. μια αξιολογική κρίση κάποιου αθλητικού παράγοντα σε κάποιο δημοσίευμα για σχολιασμό του αθλητικού γίγνεσθαι είναι δυνατόν να προκαλέσει την καταδίκη του για συκοφαντική δυσφήμηση, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών).

  Η προσθήκη στα κωλύματα της άσκησης ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε κακούργημα (περ. γ΄) είναι καταφανώς αντίθετη με το υπερνομοθετικής ισχύος τεκμήριο της αθωότητας (άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ, άρθρο 2 παρ. 1 Σ κλπ). Ο προβληματισμός της αντισυνταγματικότητας της διάταξης (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β΄ ν. 2725/1999) που καθιερώνει κώλυμα συμμετοχής σε αθλητικό σωματείο, αθλητική ένωση και αθλητική ομοσπονδία για πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα έχει ήδη απασχολήσει και τη θεωρία και τη νομολογία (ΑΘΛΟΣ, 2000-2001, σελ. 17 επ.), είναι δε προφανές ότι η αντισυνταγματικότητα ενός τέτοιου περιορισμού είναι ακόμα πιο προφανής (a fortiori) σε περίπτωση που δεν υπάρχει καν κλητήριο θέσπισμα για παραπομπή στο δικαστήριο παρά μόνο άσκηση ποινικής δίωξης! Μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί μεταχείριση του κατηγορούμενου ως ενόχου μέχρις αποδείξεως της αθωότητάς του, η οποία είναι προφανέστατα αντίθετη με τις θεμελιώδεις αξιολογήσεις του συνταγματικού νομοθέτη.

  Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του άρθρου 1 περ. γ΄ και ζ΄ και των άρθρων 2 και 3 πρέπει κατά την άποψή μου να διαγραφούν/απαλειφθούν από το σχέδιο.

  Επίσης, η διάταξη του άρθρου 1 περ. ζ΄ («όποιος από τη θέση στην οποία βρίσκεται, ή λόγω της ιδιότητας την οποία κατέχει, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνησιότητα και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων ή να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους για λόγους παράνομου στοιχηματισμού») είναι παντελώς αόριστη και επιδεκτική τυχόν αυθαίρετης ερμηνείας, γεγονός ασυμβίβαστο με τη φύση του κωλύματος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένα ποιος θεωρείται ότι «έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνησιότητα των αποτελεσμάτων των αθλητικών συναντήσεων», καθώς υπό την ευρεία αυτή διατύπωση «τη δυνατότητα να επηρεάσουν» τη γνησιότητα των αποτελεσμάτων των αθλητικών συναντήσεων (ανεξάρτητα αν την επηρεάζουν στην πραγματικότητα) έχουν όλοι οι Πρόεδροι όλων των σωματείων και όλων εν γένει των ομάδων.

  Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί τι συμβαίνει αν ούτε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εκδίδει την απαιτούμενη διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να προσβληθεί η μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ως παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας;

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΚΩΛΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ : 1) ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ Η΄ΣΕ ΑΛΛΗ ,ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 25 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ . ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ.
  2) ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ Η’ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ , ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΕΛΗ ΟΥΤΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΥΤΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΑ ΑΤΟΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.
  3) ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Η’ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ , ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ.

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΘΛΗΤΗΣ,ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ,ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ,ΔΗΛΩΝΩ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΛΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1999 & ΤΟΥ 1975. ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΩΛΛΥΜΑΤΩΝ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ