Άρθρο 86 Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

1. α)Για κάθε ομαδικό άθλημα, ή ομαδικό κλάδο άθλησης, ή ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον συνδέσμων διαιτητών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 10 του παρόντος.
β)Η ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών, είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και έχει ως έργο κυρίως:
ααα) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,
βββ) την υποβολή πινάκων εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών ως παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή στην αρμόδια αρχή διεξαγωγής των πρωταθλημάτων,
γγγ) την πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας και παρατηρητών από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών της τελευταίας δεκαετίας, για όλες τις κατηγορίες και
δδδ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των εθνικών κατηγοριών.
γ)Αν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
2.Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση ομοσπονδίας διαιτητών, ως ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θεωρείται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός ή, αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός που απαρτίζεται από τα περισσότερα μέλη.

3.Η ομοσπονδία διαιτητών αναγνωρίζεται αθλητικά, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτησή της, εφόσον:
α)το καταστατικό της είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και
β)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.

4. α)Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών εκλέγεται για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία μέλους του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) συνολικά έτη. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να προβλέπει ανώτατα όρια θητείας των μελών του Δ.Σ. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.
β)Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνο αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών. Κάθε σύνδεσμος, μέλος της ομοσπονδίας, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αυτής με ένα και μόνο αντιπρόσωπο με απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του συνδέσμου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση συνδέσμου από μη μέλος του. Κάθε σύνδεσμος διαιτητών έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 44 έως και 49 εφαρμόζονται ανάλογα και στις ομοσπονδίες διαιτητών.

  • Την πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας και παρατηρητών από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών της τελευταίας δεκαετίας και σε περίπτωση μη επάρκειας από το σύνολο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών, για όλες τις κατηγορίες.
    Σχόλιο Στο άθλημα της Υδατοσφαίρισης σήμερα υπάρχουν μόνο εννέα (9) μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές, εκ των οποίων μόνο οι δύο (2) είναι μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές της τελευταίας δεκαετίας.