Άρθρο 91 Αρμόδια Όργανα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας

1. Η Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:
α) παρακολουθεί το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την προστασία και την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών,
β) εισηγείται σε κάθε αρμόδιο όργανο κάθε πρόσφορο μέτρο που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις,
γ) συνεργάζεται με τις διοργανώτριες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές αρχές καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των τοπικών πρωταθλημάτων, των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
δ) αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα, με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους και της φαρμακοδιέγερσης,
ε)συνεργάζεται με τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων,
στ) συντάσσει, μετά από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ετήσια έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση του φαινομένου της βίας στα γήπεδα, η οποία υποβάλλεται, μέσω του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
ζ) προτείνει με εισήγησή της προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, και με βάση τα στοιχεία που της χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την υλική ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Α.Α.Ε. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και συμμετείχαν έμπρακτα στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και στην καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού.

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της η ανωτέρω Διεύθυνση της Γ.Γ.Α. ζητεί και λαμβάνει από οποιοδήποτε αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο κρίνει απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται οι εκπρόσωποι των Υπουργείων στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

4. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις, μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, αν η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή της δικαιοδοσίας του. Τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, αποφασίζουν μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
α) η μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο ή Α.Α.Ε., όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων,
β) η χρονική μετάθεση διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων και η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής του,
γ) ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων,
δ)περιορισμοί στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, όταν και στο βαθμό που αυτοί επιβάλλονται για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

5. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα αθλητικά σωματεία ή Α.Α.Ε., οι Λέσχες Φίλων τους και γενικά οι αθλητικοί φορείς, έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στα αθλητικά σωματεία και τις Α.Α.Ε., στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες, και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

6. Τα αθλητικά σωματεία και οι Α.Α.Ε.:
α) έχουν την υποχρέωση, αν τελεσθούν παράνομες πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων από μέλη Λέσχης Φίλων τους, να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων, και
β) ευθύνονται με τα πρόσωπα της περίπτωσης α εις ολόκληρον για τη ζημία που προξενήθηκε σε τρίτους, αν οι ανωτέρω πράξεις έγιναν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης στην οποία μετείχε το αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. ή κατά τη διάρκεια οργανωμένης μετακίνησης για την παρακολούθηση τέτοιας εκδήλωσης. Τα ανωτέρω αθλητικά σωματεία και οι Α.Α.Ε. έχουν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, δικαίωμα αναγωγής κατά των υπαιτίων.

7. Η παράβαση με πρόθεση της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 6 του παρόντος επισύρει σε βάρος του υπαιτίου ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

8. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2800/2000 (Α 41).

9. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χεφοσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και πάνω, και του Λιμενικού Σώματος από το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και πάνω, δεν επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση ή συνταξιοδότησή τους από την ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό Σώμα, να παρέχουν σε αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε., αθλητικές και επαγγελματικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες, οποιαδήποτε υπηρεσία ή έργο, ούτε και να γίνουν μέλη των οργάνων διοίκησής τους ή σύμβουλοι αυτών ή διευθυντές τους, με εξαίρεση τον ορισμό τους ως υπευθύνων ασφαλείας αγώνων. Αν παραβιαστεί η ανωτέρω διάταξη, επιβάλλονται σε βάρος των ανωτέρω αθλητικών φορέων οι ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 27.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:57 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 91

  Αρμόδια Όργανα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας

  9. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.).

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Αν η ΕΛ.ΑΣ παίρνει 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των αγώνων των πιο διαδεδομένων αθλημάτων, γιατί το αθλητικό Σωματείο παίρνει 10%, επί των καθαρών εσόδων αγώνων των Α.Α.Ε; Έτσι θα στηριχθεί ο μαζικός ερασιτεχνικός αθλητισμός, που αναφέρετε, στα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου;

  γ) Σε αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές
  (κεκλεισμένων των θυρών), για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε.
  τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στη Super League, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. δ) Ειδικά, για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα, χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το φιλοξενούμενο (29) αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (30) και πρόστιμο, στο υπαίτιο Σωματείο ή Α.Α.Ε, ως εξής:

  (29) Η τιμωρία να επιφέρει αλλαγή-μεταφορά έδρας, για να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η παραβατική συμπεριφορά).
  (30) Θα υπάρξουν και Τ.Α.Α;

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 22:38 | Θεόδωρος Μυλωνάς

  Σε κάποια αθλητικά γήπεδα π.χ ΟΑΚΑ και Λεωφόρος Αλεξάνδρα ο σωματικός έλεγχος γίνεται απο την αστυνομία.Σε άλλα αθλητικά γήπεδα, ΣΕΦ και Καραισκάκη ο έλεγχος γίνεται απο security και την αστυνομία.Να υπάρχει μια κοινή πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα.
  Παράλληλα να επανπροσδιοριστούν ή και να αυξηθούν οι αρμοδιότητες των ιδιωτικών φυλάκων στα γήπεδα.

  Ευχαριστώ για τον χώρο