Άρθρο 94 Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων και ΑΑΕ

1. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 107.

2. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.

3. Απαγορεύεται να εγγραφεί μέλος Λέσχης Φίλων αθλητικού φορέα ή Εθνικής Ομάδας, όποιος εξ επαγγέλματος έχει πρόσβαση σε αγωνιστικούς και άλλου ςχώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις επαγγελματικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων.

4. Για την αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, απαιτείται, πλέον όσων προβλέπονται στον Α. Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 107.
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα της περίπτωσης α ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 107.
γ) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού η αποβολή από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

5. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό και γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος, ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή σωματείο:
α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών της,
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το αν διαθέτει ή όχι παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα που διαθέτει και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 27 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 107.

7. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α. Κ. τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και η Ελληνική Αστυνομία. Λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και των διατάξεων σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων.

8. Λέσχες Φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της λειτουργίας τους και του ελέγχου τους.

10. Εφαρμόζονται για τις Λέσχες φίλων αθλητικών σωματείων και Α.Α.Ε., ανάλογα, οι διατάξεις των άρθρων 27, 35 και 36.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 10:34 | Κώστας Παναγιωτίδης

  Η πολιτεία πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα φαινόμενα βίας που εκπορεύονται από τους οργανωμένους συνδέσμους και να τους κλείσει μια και καλή. Ήδη έχουμε θρηνήσει θανάτους ανθρώπων, δεν χρειάζεται να θρηνήσουμε και άλλους.

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 10:53 | UnTT

  Παρ. 6(α): Να συμπεριλαμβάνονται οι φωτογραφίες των μελών που έχουν μπει στο δελτίο το οποίο εξέδωσε η λέσχη.
  Επίσης, η μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 να προβλέπει κυρώσεις για τη λέσχη, μέχρι και διάλυση αυτής.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 06:45 | Δημήτριος Κούρος

  Παράγρ. 6, εδ. β) :
  του άρθρου 107, αντί των «παραγράφων 107».