Άρθρο 101 Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

1. Μία φορά κατ’ έτος οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς φαρμάκων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 97, δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) τις ποσότητες που παράγονται, εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται στα φαρμακεία και νοσοκομεία.

2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρμάκων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτομερείς πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, που θα καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για μεταβολή ή για ανανέωση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ελέγχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αναφορικά με τη συσκευασία των φαρμάκων, σκευασμάτων, και συμπληρωμάτων διατροφής.

4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του παρόντος και εκτελούνται από τα φαρμακεία φυλάσσονται επί διετία.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανισμών, καθώς και το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. εξουσιοδοτούνται, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος
και των νόμων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δεδομένα και τις ατομικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες, που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται με τα απαγορευμένα μέσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και εμπορία αυτών.

6. Η ιδιότητα του συναθλητή, προπονητή, εκπαιδευτή, αθλητικού παράγοντα, ιατρού ή παραϊατρικού προσωπικού (συντελεστή), είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, σχετικής με την παραγωγή ή εισαγωγή, διαφήμιση, εμπορία και διακίνηση σκευασμάτων, η χρήση των οποίων απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής ή βιταμινών για αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των προσώπων αυτών, απαγορεύεται να κατέχουν θέσεις μελών της διοίκησης αθλητικών ομοσπονδιών, ομοσπονδιακών προπονητών, συνεργατών ομοσπονδιών ή διαμεσολαβητών αθλητών των εθνικών ομάδων.

7. Επιπλέον των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει άλλων διατάξεων και ιδίως
αυτών περί ΕΟΦ, σε αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου που προμηθεύεται, διαθέτει, χορηγεί διακινεί ή χρησιμοποιεί φαρμακευτικά σκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί νόμιμης παραγωγής, κυκλοφορίας, φύλαξης, διάθεσης, διακίνησης και χορήγησης των εν λόγω προϊόντων, όπως ισχύει, επιβάλλεται κατά περίπτωση:
α) στην αθλητική ομοσπονδία, στέρηση του δικαιώματος επιχορήγησης και κάθε φύσεως οικονομικής ενίσχυσης από την πολιτεία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση αυτής, με τη κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28,
β) σε αθλητές, πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος,
γ) σε συντελεστή, η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε, και σε περίπτωση υποτροπής η οριστική.

8. Η εισαγωγή από αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος ή συμπληρώματος διατροφής γίνεται αποκλειστικά μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική με αυτόν νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.