Άρθρο 82 Σύμβαση προσχώρησης-Τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος

1. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνονται από τις αθλητικές και επαγγελματικές ενώσεις ή τις ομοσπονδίες οποιουδήποτε αθλήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή των αγώνων, αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των αθλητικών εταιρειών και των αθλητικών σωματείων στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

2. Η δήλωση συμμετοχής της παραγράφου 1 περιλαμβάνει, εκτός από όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και στους κανονισμούς της οικείας διοργανώτριας ή διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας, και τους προπονητές, γιατρούς και τα μητρώα αθλητών των Α.Α.Ε. και των αθλητικών σωματείων.

3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Αν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, οπότε ισχύουν από τη μεθεπόμενη περίοδο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές μεταβολές των κανονισμών. Οι Κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:50 | Βασίλης Μηνούδης

  Μετά από αυτό το άρθρο θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί ένα ακόμα σχετικό με την Θεσμοθέτηση των πανελλήνιων συνδικαλιστικών οργάνων αμειβομένων και επαγγελματιών αθλητών, τις αρμοδιότητες τους (μεταξύ των οποίων και την επιμόρφωση αθλητών για την μετά αθλητισμό ζωή – Διπλή Σταδιοδρομία «Dual Career», την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων κτλ), την οργάνωση σε Ομοσπονδίες με την συμμετοχή 5 πανελληνίων συνδέσμων αθλητών, την επιχορήγηση που πρέπει να λαμβάνουν από την ΓΓΑ, τις υποχρεώσεις τους, κτλ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:57 | Βασίλης Μηνούδης

  Θα έπρεπε οι προκηρύξεις και οι Κανονισμοί να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ώστε να μην πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης αλλά για κανονιστική φύσεως πράξη, της οποίας οι όροι είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και με τους αθλητές.

  Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να είναι ξεκάθαρο ότι προσχωρεί σε κανονισμούς που αφορούν μόνο αγωνιστικούς όρους.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 18:04 | Γιώργος Λιανός

  Η διάταξη της παραγράφου 1 περί ανεπιφύλακτης προσχώρησης με τον προσδιορισμό ότι «οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί» χρήζει προεχόντως δογματικής και κατόπιν ρυθμιστικής αναθεώρησης. Με δεδομένο ότι οι προκηρύξεις των αθλητικών αγώνων αποτελούν συμβάσεις προσχώρησης που εμπεριέχουν γενικούς όρους συναλλαγών, όρους δηλαδή προδιατυπωμένους για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί ατομική διαπραγμάτευση, πρέπει να εξεταστεί η εναρμόνιση των προκηρύξεων αυτών με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, άλλως με τις αξιολογήσεις αυτών, σε κάθε δε περίπτωση με τα άρθρα 178, 179, 281 και 288 ΑΚ.

  Για παράδειγμα, σε μια προκήρυξη για ένα αγώνα ποδηλασίας δρόμου μπορεί να ορισθεί ότι ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό των αθλητών που πρόκειται να αγωνισθούν και ότι οι αθλητές παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά του διοργανωτή για τυχόν τραυματισμό τους. Αν στην πράξη συμβεί ο διοργανωτής όλως δολίως να μην τηρεί καθόλου τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας (π.χ. φύλαξη των δρόμων ώστε να μην επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων) και κάποιο αυτοκίνητο προσκρούσει επάνω σε αθλητή και τον τραυματίσει ή τον σκοτώσει, ο διοργανωτής θα μπορεί να επικαλεστεί απέναντι στον αθλητή ότι με την προσχώρηση στην προκήρυξη ο αθλητής παραιτήθηκε από τυχόν αξίωση κατά του διοργανωτή για τη ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη και ότι οποιαδήποτε επιφύλαξή του αθλητή θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί; Προφανώς όχι!