Άρθρο 106 Επίλυση Οικονομικών Διαφορών Αθλητών-Προπονητών και Α.Α.Ε.

1.Oι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και A.A.E. επιλύονται από τα κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια, ή με προσφυγή στη διαμεσολάβηση, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2.Οι επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις του οικείου κλάδου άθλησης με απόφαση του ΔΣ της οικείας ένωσης για τετραετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση των οικονομικών αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονητών και A.A.E., όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Oι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με τετραετή θητεία, με απόφαση του ΔΣ της οικείας ομοσπονδίας, με μυστική ψηφοφορία, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.

3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από τρία (3) μέλη ως εξής:
α)από έναν συνταξιούχο ανώτερο δικαστικό λειτουργό, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β)από έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επαγγελματικής ένωσης,
γ)από έναν εκπρόσωπο των αθλητών, ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως:
α) από τρία μέλη που επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
β) από έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση νομικό, που ορίζονται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου,
γ) από έναν εκπρόσωπο των αθλητών, ή κατά περίπτωση των προπονητών, κατά προτίμηση νομικό, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου αθλητών ή προπονητών.

5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινά εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία μπορεί να διατάσσει τη μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης ασκείται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίησή της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης.

6.Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των πρωτοβάθμιων, μετά την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, καθίστανται εκτελεστές, σύμφωνα με όσα προβλέπουν, κατά τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών των αθλητικών ομοσπονδιών και των επαγγελματικών ενώσεων. Αν οι Α.Α.Ε. δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή μεταγραφή. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο.

 • 17 Δεκεμβρίου 2014, 11:18 | LEROS

  υπάρχει δικαστική μελέτη περίπτωσης ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

  ως ακολούθως

  Το ιστορικό της υπόθεσης Δώνη-ΠΑΟΚ

  Ο Γιώργος Δώνης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχαν οδηγηθεί στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ για το θέμα της αποζημίωσης του Ελληνα τεχνικού, όταν αποχώρησε από τον «ΠΑΟΚ».

  Ο Δώνης δικαιώθηκε τόσο από την Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών, όσο και από το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων της ΕΠΟ.

  Ο ΠΑΟΚ προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης για πέντε «τυπικούς λόγους», καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για «πάγωμα» της απόφασης της ΕΠΟ,

  Τα ασφαλιστικά μέτρα και η αίτηση αναστολής απορρίφθηκαν.

  Ομως στην αγωγή έγινε δεκτός ο ένας από τους πέντε λόγους που επικαλέστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Γιώργο Δώνη, ο λόγος που έγινε δεκτός η αγωγή του ΠΑΟΚ είναι ότι η απόφαση δεν υπεγράφη από τα τρία μέλη του δικαστηρίου της ΕΠΟ και ειδικότερα από τον μέλος του δικαστηρίου που ήταν ο διαιτητής που όρισε η ομοσπονδία προπονητών.

  Σύμφωνα με τν ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρχε κακή σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ και η υπόθεση αναπέμπεται να δικαστεί εκ νέου στα όργανα της Ομοσπονδίας.

  Άκυρη έβγαλαν τα πολιτικά δικαστήρια απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ σχετικά με την διαμάχη που έχει ο Γιώργος Δώνης με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  Πρόκειται για απόφαση που καταργεί το «αυτοδιοίκητο» της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία δεν επιτρέπει οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών της οργάνων για αθλητικές διαφορές να κρίνονται στη συνέχεια από πολιτικά δικαστήρια.

  Μάλιστα, στο άρθρο 35 του ΚΑΠ, η ΕΠΟ προβλέπει την τιμωρία όσων προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το αυτοδιοίκητο.

  Ομως η διοίκηση ΕΠΟ είναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αδύναμη να εφαρμόσει τους κανονισμούς της, όπως συνέβη πέρσι στις αντίστοιχες περιπτώσεις του Αρη (πέρυσι), του ΟΦΗ και του Πανιωνίου (φέτος).

  Για το συγκεκριμένο θέμα αρμόδια είναι η ίδια η ΕΠΟ και όχι η Super League, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει προσφύγει κατά απόφασης οργάνου της.

  Κατά συνέπεια, η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ανεξάρτητα από την ουσία της, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, έτσι όπως το επικαλείται η ίδια.

  Συνεπώς οφείλει άμεσα να αντιδράσει, κάτι το οποίο ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΕΙ

  ΚΑΙ , αποδέχεται την παραβίαση του «αυτοδιοίκητου» και δεν θα μπορεί να το επικαλείται πλέον, διότι θα κατηγορηθεί για μεροληπτική συμπεριφορά[ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ]

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 03:50 | Βασίλης Μηνούδης

  Τι εννοείτε διαμεσολάβηση και κείμενες διατάξεις; Την υπαγωγή της διαφοράς στις Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών στα δικαιοδοτικά συμβούλια του άρθρου 105 ή κάτι άλλο;

  Συμφωνώ επίσης να προστεθεί ότι τον εκτελεστήριο τύπο περιάπτονται όπως οι αποφάσεις των εργατικών, γιατί τώρα λογίζονται τακτική διαδικασία και το τέλος απογράφου είναι 3,6% σε κεφάλαιο και τόκους.

  Η παρ. 6. να τροποποιηθεί ως εξής «…οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών των αθλητικών ομοσπονδιών και των επαγγελματικών ενώσεων ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΑΕ….»

  Ορθότερο θα ήταν παρόμοιες διαδικασίες να προβλέπονται και για τους αμειβόμενους αθλητές/τριες.

 • 29 Νοεμβρίου 2014, 12:54 | Νίκος Πετράτος-Λιβιεράτος

  1. Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ … αρκεί. Το «που προκύπτουν από τις συμβάσεις» δημιουργεί θέματα κι αμφιβολίες σε περιπτώσεις ακυρότητας ή μη ύπαρξης συμβάσεων. Ας αντιγραφεί ό,τι προβλέπεται από τον ΚΠολΔ στις εργατικές διαφορές.
  5. Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών προβλέπεται ΜΟΝΟ έφεση … Αυτό για να διασαφηνιστεί ότι δεν προβλέπεται άλλο ένδικο μέσο, όπως πχ ανακοπή ερημοδικίας. Επίσης καλό είναι να διασαφηνιστεί ότι στις αθλητικές διαφορές ΔΕΝ προβλέπεται αναστολή προθεσμιών κατά τις δικαστικές διακοπές.
  6. Να προστεθεί ότι τον εκτελεστήριο τύπο περιάπτονται όπως οι αποφάσεις των εργατικών, γιατί τώρα λογίζονται τακτική διαδικασία και το τέλος απογράφου είναι 3,6% σε κεφάλαιο και τόκους.
  Τις οικονομικές διαφορές αρκεί να τις δικάζουν ένας τακτικός εν ενεργεία Δικαστής σε α’ βαθμό και τρεις στο Β’, δικάζοντες δις μηνιαίως, με αναπληρωματικούς, επ’ απειλή κυρώσεων αν παραβαίνουν τα χρονικά περιθώρια εκδόσεως απόφασης. Έτσι μειώνονται ο χρόνος και τα έξοδα.
  Επίσης, τόσο ο προσφεύγων όσο και ο καθ’ ου να καταβάλουν ένα παράβολο (π.χ. 300 ευρώ στον α’ και 500 στο β’ βαθμό και όποιος χάνει να το χάνει ανάλογα με το μέγεθος της ήττας του, ώστε να αμείβονται ευπρόσωπα οι διαιτητές. Επίσης να προβλεφθούν ρητά δικαστικά έξοδα όπως στον ΚΠολΔ

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 14:56 | Tony Agnos

  Αποκλείεται ολόκληρος ο κλάδος των δικηγόρων. Αδιανόητο και ανέφικτο εάν θέλουμε τα όργανα αυτά να έχουν και νομικές γνώσεις αλλά να γνωρίζουν και τα αθλητικά πράγματα

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 11:43 | Χάρης

  θεωρώ απαράδεκτο να μην προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία για τους αμοιβόμενους αθλητές και τα αθλητικά σωματεία, καθώς και αντίστοιχες κυρώσεις σε αθλητικά σωματεία που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.