Άρθρο 46: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες Ομοσπονδίας

1. Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο τα αθλητικά σωματεία-μέλη που τις απαρτίζουν και υπό την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί, και δεν έχει λήξει η ισχύς της, η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με ένα μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.

2. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής Ομοσπονδίας διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, πρόεδρος της οποίας είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφερειακής ενότητας της έδρας του αθλητικού σωματείου. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 32.

3. Ο υποψήφιος για να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος αθλητικού σωματείου μέλους της αθλητικής ομοσπονδίας με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

4. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει σε γενική συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας ένα αθλητικό σωματείο είναι να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 10 του παρόντος νόμου και να έχει συμμετάσχει σε αγώνες στο προηγούμενο της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος, με δέκα (10) τουλάχιστον, συνολικά, αθλητές για τα ατομικά αθλήματα, ή με είκοσι (20) τουλάχιστον, συνολικά, αθλητές για τα ομαδικά, με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ομοσπονδία, ή από υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.

5. Οι διατάξεις 32 εφαρμόζονται ανάλογα για τις συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες της αθλητικής ομοσπονδίας.

6. Η κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος συμμετοχή στις αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών σωματείων που δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση ή την απαραίτητη αθλητική δραστηριότητα, αποτελεί λόγο έκπτωσης από το αξίωμά τους των μελών του Δ.Σ της ομοσπονδίας που αποδέχθηκαν την συμμετοχή τους. Εφαρμόζεται, στην περίπτωση αυτή, ανάλογα, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του παρόντος. Τα ανωτέρω υπαίτια μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας καθώς και οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων που με δόλο ή βαριά αμέλεια μετείχαν στις αρχαιρεσίες, χωρίς να το δικαιούνται, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 23:13 | Ελενη Μιχοπούλου

  Στη παράγραφο 4 να πρέπει να προστεθεί…..σε επίσημους αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στο καλεντάρι της ομοσπονδίας ή της ένωσης……

  Μέχρι σήμερα ορισμένες ομοσπονδίες διοργανώνουν «αγώνες» στα κρυφά για να δίνουν δικαίωμα ψήφου σε σωματεία σφραγίδες!

  Ελένη Μιχοπούλου

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:30 | Βασίλης Μηνούδης

  Στη παράγραφο 2 στο «….της έδρας του αθλητικού σωματείου», προφανώς εννοείτε «…της αθλητικής Ομοσπονδίας»

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 46
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Να τροποποιηθεί η διάταξη και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΟ οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
  Να διευρυνθεί η εκλογική βάση της ΕΠΟ, ανάλογα με τη δύναμη των μελών της κάθε ΕΠΣ. Το δικαίωμα της κάθε ψήφου να μη το ασκεί μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αλλά για κάθε δικαιούμενη ψήφο και διαφορετικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 17:22 | Ιαλυσάραααααα

  Άποψη μου είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα για τον λόγο ότι οι ενώσεις δημιουργούν μία ομάδα από άτομα τα οποία λημένουν το ποδόσφαιρο!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 13:28 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  α)Πρέπει να καταργηθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλες της βαθμίδες,σωματεία,ενώσεις,ομοσπονδία.Είναι πηγή κακοδιαχείρισης.Μηδενίζει την δυνατότητα ελέγχου.Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.Έστω ομοσπονδία με 100 μέλη-σωματεία, και 15μελές Δ.Σ..Ομοσπονδιάρχης που ελέγχει τα 60(εξήντα) σωματεία,στις αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο,δίνει εντολή να ψηφισθούν 15 προσκείμενοι.Αποτέλεσμα, ένα 40% δεν εκπροσωπείτε στο Δ.Σ., δεν υπάρχει αντιπολίτευση και συνεπώς δεν υπάρχει έλεγχος.Υποθέτω ότι αυτό δεν είναι στις προθέσεις του νομοσχεδίου.
  β)Για να περιορισθούν τα παράθυρα και οι χαραμάδες στο νομοσχέδιο,η τελευταία πρόταση της παραγράφου 4.. «Η συμμετοχή αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ομοσπονδία, ή από υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.» θα μπορούσε να συμπληρωθεί ως εξής…» Η συμμετοχή αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα βαθμολογούμενων αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ομοσπονδία,μετά από επίσημη προκήρυξη αναρτημένη στο διαδίκτυο,ή από υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 20:07 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Σε προηγούμενο σχόλιό μου υπήρξε λάθος ερμηνεία για το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνεπώς δεν ισχύει και παρακαλώ να μη ληφθεί υπ’ όψη.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 17:25 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Στην παρ. 5 λείπουν μετά το «διατάξεις» οι λέξεις: του άρθρου

  Συνεπώς τα εκλογικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 32 είναι δύο: η απόλυτη υπερενισχυμένη ΜΗ αναλογική (ενιαίο ψηφοδέλτιο) και η απλή αναλογική.
  Προτείνεται η θέσπιση ενιαίου και μοναδικού συστήματος εκλογής που να είναι η απλή αναλογική, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
  Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τα σωματεία και για τις Ενώσεις.