Άρθρο 98 Ποινικές κυρώσεις για Ντόπινγκ

1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία, ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 97 του παρόντος νόμου, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ` επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος με πρόθεση, αν και έχει από σύμβαση ή από το νόμο ή από την ιδιότητά του την υποχρέωση να επιμελείται της υγείας του αθλητή, παραλείπει να αποτρέψει, παρά το γεγονός ότι περιήλθε σε γνώση του, τη χορήγηση απαγορευμένης φυσικής ή χημικής ουσίας κλπ (παρ. 3 άρθρου 97) στον αθλητή από τρίτο.

3. Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία, ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 97 του παρόντος νόμου, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η κατοχή από αθλητή ουσίας ή υλικού του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχει καταχωρηθεί νομίμως στο δελτίο υγείας του τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ισόβια στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε.

5. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προμηθεύεται ή παρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος.

6. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.

7. Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντος τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου με οποιονδήποτε τρόπο. Αν τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Ε. ή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον Π.Ο.Α. ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

8. Σε περίπτωση καταδίκης για πιο πάνω αξιόποινες πράξεις, πλην αυτών της παραγράφου 3 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 82 του ΠΚ και οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε και αναστέλλονται:
α)όταν ο δράστης τελεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια.
β)όταν από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα αίτια που ώθησαν το δράστη σε αυτή και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας, στην οποία τελέσθηκαν.

10. Για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων

11. Τα κακουργήματα του παρόντος άρθρου δικάζονται από το μονομελές εφετείο.

12. Το δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων στις δίκες που αφορούν σε εγκλήματα, τα οποία σχετίζονται με το ντόπινγκ, ενώ το σχετικό του δικαίωμα μπορεί να το εκχωρεί στον Ε.Σ.Κ.Α.Ν.