Άρθρο 111 Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας

1.Συγκροτείται στο Υπουργείο Αθλητισμού Επιτροπή με την ονομασία «Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας (Α.Ε.Α.Δ.)» . Η Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς τους. Τέσσερα (4) μέλη, καθώς και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, είναι συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι κληρώνονται από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ένα (1) μέλος είναι Καθηγητής Νομικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μέλος της Επιτροπής είναι ακόμη ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, συμμετέχει στην Επιτροπή και ένας εκπρόσωπος της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ο οποίος ορίζεται από την κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η θητεία των μελών, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών, είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής για άλλα τέσσερα (4) έτη μία φορά. Τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν λειτουργική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Στο πλαίσιο της Επιτροπής λειτουργεί Συμβούλιο Εισηγητών, το οποίο αποτελείται από ένα συνταξιούχο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, και τρεις (3) δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω, εγνωσμένου κύρους και με προηγούμενη ενασχόληση στο πεδίο του αθλητικού ή του δημοσίου δικαίου, με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τέσσερα (4) έτη. Τα μέλη του Συμβουλίου Εισηγητών ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το Συμβούλιο Εισηγητών αποφαίνεται για το αν μια υπόθεση είναι «σοβαρή», υπό την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος, ώστε να δικαιολογείται η εξέτασή της από την Ανώτατη Επιτροπή Διαφάνειας.

3. Η Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος.
β) Αποφαίνεται, μόνο για παράβαση νόμου και πλάνη περί τα πράγματα, κατά αποφάσεων των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων των Ομοσπονδιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων των Ομοσπονδιών αφορούν σοβαρές υποθέσεις αθλητικής διαφάνειας, βίας ή ντόπινγκ, όπως η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής κρίνεται από το Συμβούλιο Εισηγητών της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το σκοπό αυτό, οι αθλητικές ομοσπονδίες διαβιβάζουν αμελλητί τις αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών συμβουλίων τους στο Συμβούλιο Εισηγητών του Α.Α.Ε.Δ. Ενώπιον της Ανώτατης Επιτροπής Αθλητικής Διαφάνειας μπορεί να προσφύγει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης.

4. Εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 109 του παρόντος.

5. Η Επιτροπή εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο και βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Καθήκοντα γραμματέων της Επιτροπής εκτελούν μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

6. Οι αποφάσεις του Α.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως μετά την κοινοποίησή τους, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, και η προθεσμία για την προσβολή τους δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 09:50 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  3. Η Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει στη ΓΓΑ να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  IV. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς ,

  γγ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Μ.Κ.Ο.ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  Α.Μ.Κ.Ε. – ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α»]
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  ,πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεσαι εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση
  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΓΓΑ

  απο τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 18:43 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  τοποθέτηση της Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ σε ότι αφορά διεθνείς πρακτικές και νόμους που θα πρέπει να εξεταστούν από το ΝΟΜΟΘΕΤΗ για την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  Australian Sports Commission

  2012

  Sports Governance Principles

  http://www.ausport.gov.au/__data/assets/file/0010/485857/ASC_Governance_Principles.pdf

  Sport England

  2011

  Good governance guidance

  http://www.sportengland.org/funding/small_grants/want_to_apply‐1.aspx

  Sport and Recreation Alliance (UK)

  2011

  Voluntary code of good governance for the sport and recreation sector
  http://www.sportandrecreation.org.uk/smart‐sport/voluntary‐code

  Wales Sports Council

  2006

  Sound governance and good management characteristics
  http://www.scw.sequence.co.uk/performance‐and‐excellence/governing‐bodies/governance

  Sport and Recreation New Zealand (Sport New Zealand)

  2006

  Nine steps to effective governance: building high performing organisations

  http://www.sportnz.org.nz/Documents/Sector%20Capability/effective_govt_2nd.pdf

  United States Olympic Committee ΝΑΤΙΟΝΑL OLYMPIC COMMITTEE

  2005

  USOC preliminary NGB governance guidelines

  https://custom.cvent.com/EE7D9F1FF632436E9BD5A04565F24F99
  /files/1fe9e6f85e2c4675bda34c8e01b6137b.pdf

  Dutch NOC*NSF ΝΑΤΙΟΝΑL OLYMPIC COMMITTEE

  2005

  13 points of advice
  Good sport governance code

  http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1857

  UEFA

  2012

  Good governance and autonomy

  Good governance menu card for UEFA

  4th Value of UEFA

  Eleven key values member associations 2012‐2016

  http://www.uefa.com/uefa/elevenvalues/index.htm

  European Team Sports Association

  2008

  Good governance by sports federations

  Safeguarding the heritage and future of team sport Conference

  http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/74/35/95/743595_ DOWNLOAD.pdf

  International Olympic Committee IOC

  2008

  Basic universal principles of good governance of the Olympic and sports movement

  http://www.olympic.org/Documents/Conferences_Forums_and_Events/2008_seminar_autonomy/Basic_Universal_Principles_of_Good_Governance.pdf

  Commonwealth Games Federation

  2006

  Principles of conduct

  Code of conduct

  http://www.thecgf.com/about/constitution.p

  Union Cycliste Internationale

  2004

  UCI Rules of good governance

  http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=MzQxMDk&LangId=1

  European Olympic Committees EOC
  2001

  Statement of good governance principles

  “The rules of the Game” First international governance in sport conference, Brussels

  http://www.fia.com/public/fia_structure/resources/governance_sport.pdf

  Pricewaterhouse Coopers

  2012

  An independent governance review of the International Cricket Council

  http://static.icccricket.yahoo.net/ugc/documents/DOC_6E43A6280C922ABC51A9C6AB55AA58E1_1328155148580_481.pdf

  FIFA accountability profile

  2007

  Global Accountability Report

  http://oneworldtrust.org/publications/doc_view/169‐2007‐globalaccountabilityreport?tmpl=component&format=raw

  IOC accountability profile

  2008

  Global Accountability Report

  http://oneworldtrust.org/publications/doc_view/225‐2008‐global‐accountability‐reportblack‐andwhite?tmpl=component&format=raw

  Play the Game

  2011

  Cologne consensus: towards a global code for governance in sport
  Adopted by the participants at the 2011 Play The Game Conference in Cologne

  http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Cologne_Consensus.pdf

  Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα Τζίκα

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:49 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  τοποθέτηση της

  Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  σε ότι αφορά την

  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΤΑΙΟΤΗΤΑ σε σχέση με την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

  Οι πρωτοβουλίες μας αντικατοπτρίζουν την θέληση για διέξοδο, λύτρωση, δικαίωση και ελπίδα για το μέλλον στον ελληνικό αθλητισμό και ενάντια τις χειρότερες απειλές του δηλαδή την χειραγώγηση, τα στημένα παιχνίδια, την διαφθορά και την εγκληματικότητα και το χρηματισμό.

  Μάστιγες που αφορούν λιγότερο τους παίκτες αθλητές προπονητές και περισσότερο τους παράγοντες τα αθλητικά στελέχη , τους ατζέντηδες, τους ιδιοκτήτες αθλητικών ανώνυμων εταιρειών και αθλητικών συλλόγων, τα στελέχη των υπερκείμενων ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών

  Το θεωρούμε ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, μια πρόκληση μονοπωλιακής βιομηχανικής και οικονομιών κλίμακας. Η κοινή επιθυμία των Ελλήνων πολιτών και φιλάθλων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον αθλητισμό από όπου και αν προέρχεται, ανοίγει νέους δρόμους για τη συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας και των θεσμών της, του καλοδιάθετου ελληνικού αθλητικού κινήματος και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζουν τους Έλληνες φιλάθλους

  Ως μια πολύ ανταγωνιστική δραστηριότητα και ακόμη μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορεί να υπόκεινται σε διαφθορά. Τα συνεχή πρόσφατα σκάνδαλα το ενισχύουν αυτό. Ενώ η εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης είναι το κλειδί, οι Ελληνικές Αυτόνομες Αθλητικές Οργανώσεις, καθώς και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία και τους υποστηρίζει οικονομικά, έφτασαν σε αδιέξοδο και πρέπει από κοινού να ακολουθήσουν μαζί μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» .

  Αυτή η αναγνώριση του αδιέξοδου λαβύρινθου, είναι από μόνη της μια αξιόλογη επίτευξη παραδοχής όπλων των μετόχων του αθλητισμού για την Ελλάδα, που όμως αυτό προκαλεί τουλάχιστον ένα σημαντικό ερώτημα:

  Αν κάποιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Αθλητικές αυτοδιοίκητες Ελληνικές Οργανώσεις βρίσκονται στο φαύλο κύκλο σκανδάλων και σε κίνδυνο διαφθοράς, ή έχουν στους κόλπους τους διεφθαρμένους ανθρώπους και πρακτικές, πώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι εθνικοί εταίροι για την καταπολέμηση της χειραγώγησης του χρηματισμού και της αδιαφάνειας? Πρόκειται περισσότερο για κακούς και απαρχειωμένους θεσμούς διοίκησης παρά για κακούς ανθρώπους που και οι ίδιοι καταλήγουν θύματα ενός διαβρωμένου συστήματος μεμονομωμένων συντεχνιών

  Ο αθλητισμός προϋποθέτει προσπάθεια, δέσμευση, το σεβασμός των κανόνων και αντίπαλων, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα, μεταξύ άλλων. Πολύ πέρα από το ορατό πεδίο της αθλητικής δραστηριότητας , ο αθλητισμός προσφέρει μοντελοποίηση κοινωνικών προτύπων και ρόλων και ένα μέσο μεταφοράς των αξιών αυτών, στα μέλη της κοινωνίας, καθώς και στην νεολαία. Εκτός του εκπαιδευτικού ρόλου της, ο αθλητισμός συμβάλλει στην δημόσια υγεία, την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή και είναι μια , όλο και πιο σημαντική , οικονομική δραστηριότητα.

  Οι Ελληνικοί αυτόνομοι Αθλητικοί Οργανισμοί και φορείς που απολαμβάνουν την ελευθερία που τους έδωσε η ελληνική κοινωνία και πολιτεία να μονοπωλούν, και το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, με σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και αυτοδιάθεση τους , αναμένεται να παρέχουν με την σειρά τους πολυάριθμα κοινωνικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες,και με την υποστήριξη του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

  Οι Έλληνες πολίτες ζητούν την ακεραιότητα, απαιτούν της διαφάνεια, και καλούν για μια αθλητική ζωή ανοιχτή, δίκαιη και ακέραιο έτσι ώστε να μπορέσει να σπάσει ο κύκλος του αθέμιτου ανταγωνισμού

  Εάν το αυτόνομο ελληνικό αθλητικό κίνημα είναι και θέλει να ενεργεί ως αξιόπιστος και αποτελεσματικός εταίρος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων διαφθοράς, ένας κοινός παρονομαστής απαιτείται: ένα πολύ καλύτερο επίπεδο αθλητικής εταιρικής διακυβέρνησης από ότι σήμερα, ειδικά στους ελληνικούς αθλητικούς εθνικούς φορείς που διέπουν τον αθλητισμό.

  Ωστόσο, όπως σε κάθε άλλο τομέα του αθλητισμού η κοινωνία δεν έχει ανοσία σε διαφθορά, αντίθετα, ως μια πολύ ανταγωνιστική δραστηριότητα εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους, ειδικά ως σήμερα τμήματά του έχουν γίνει μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δομές είναι μερικές φορές σταθερές στο παρελθόν του με πρακτικές πολιτικές και διαδικασίες τύπου ερασιτεχνικού σωματείου, με περιορισμένες απαιτήσεις λογοδοσίας. Με τους ανύπαρκτους εσωτερικούς ελέγχους και τις λογοδοσίες, τη διαφάνεια και τη ακεραιότητα να λείπει, πολλές αθλητικές οργανώσεις που από ερασιτεχνικές έγιναν επαγγελματικές, αγωνίζονται τώρα με την κατάχρηση της εξουσίας και της διαφθοράς.

  Αυτό δεν είναι ένα μοναδικό πρόβλημα, καθώς λόγω της προσοχής των μέσων αθλητικής ενημέρωσης για τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό, οποιοδήποτε αρνητικό συμβάν προβάλλεται στο κοινό ως ένα σκάνδαλο, το οποίο αμαυρώνει την εικόνα του αθλητισμού και καταστρέφει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνία.

  Η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τους αυτόνομους οργανισμούς του είναι απαραίτητη για να κρατήσει ψηλά τις αξίες που ενυπάρχουν στον αθλητισμό και για να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη με υπόληψη από την Ελληνική κοινωνία – πολιτεία – κράτος.

  Αν και το τελευταίο ελληνικό φαινόμενο στο ποδόσφαιρο σε ότι αφορά το στήσιμο αγώνων και το σύνδρομο σκανδάλων διαφθοράς, μπορεί να είναι ευκαιριακή περίπτωση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαφθορά στην ελληνική αθλητική κοινότητα είναι μάλλον συνέπεια της κακής διάρθρωσης και δομών παρά των κακών διευθυντών, στελεχών και εύπορων ιδιωτών επιχειρηματικών. Εν ολίγοις, επί δεκαετίες το φορτίο των ερασιτεχνικών δομών του ελληνικού αθλητισμού, δεν ήταν σε θέση να σηκώσει το βάρος της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της περασμένης δεκαετίας, κυρίως στα ομαδικά δημοφιλή αθλήματα. Πολλοί πειρασμοί προσφέρθηκαν και προσφέρεται στον επαγγελματικό αθλητισμό, και σπάνια υπάρχουν μηχανισμοί εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου για να βοηθήσει τους αθλητικούς ηγέτες και τα στελέχη ομοσπονδιών, ενώσεων, συνδέσμων, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΑΕ, και αθλητικών ομάδων, συλλόγων, σωματείων, να αντισταθούν στη διαφθορά και δωροδοκία.

  Με την τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή όλων μας ο αθλητισμός αφορά την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την οικονομία, την υγεία, τη ζωή της κοινότητας, τον αστικό σχεδιασμό, την προσωπική ανάπτυξη και άλλους ζωτικούς τομείς, και εμείς, ως Έλληνες πολίτες, χρειαζόμαστε αθλητικούς ηγέτες και αθλητικές οργανώσεις που να μπορούμε εμπιστευτούμε και να λαμβάνουμε υπηρεσίες και οφέλη που θα εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες ιδιαίτερα τη νέα γενιά του ελληνικού έθνους

  Αυτό δεν θα συμβεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την προθυμία να κάνουμε τα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.

  Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό και ορθολογική,

  Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

  ίδρυσαν

  την ανωτέρω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία….

  λαμβάνοντας υπόψη:

  το Σχέδιο Δράσης της Τρίτης Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρσοβία, 16 – 17 Μάιος 2005), η οποία προτείνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς στον τομέα του αθλητισμού και είναι απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πλαισίου για την ανάπτυξη του αθλητισμού, με βάση τις έννοιες της πλουραλιστικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αθλητικών ηθικής

  Γνωρίζοντας ότι :

  κάθε χώρα και κάθε είδος του αθλήματος άθλημα στον κόσμο ενδέχεται να θιγούν από τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τονίζοντας ότι αυτό το φαινόμενο, αποτελεί μια παγκόσμια απειλή για την ακεραιότητα του, χρειάζεται, επομένως, μια απάντηση που πρέπει να υποστηρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία

  Εκφράζοντας την ανησυχία :

  για την συμμετοχή των εγκληματικών δραστηριοτήτων παράνομων εγκληματικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήματος στην χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  Ανακαλώντας και υπενθυμίζοντας :

  η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950, ETS No. 5) και των πρωτοκόλλων της,

  τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες (1985, ETS No. 120),

  τη σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ (1989, ETS No. 135),

  τη σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (1999, ETS No. 173) και η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (2005, CETS No. 198)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα σχετικά πρωτόκολλα (2000)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2003)

  το βασικό ρόλο που διαδραμάτισε η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Έρευνας Αστυνομίας (Interpol) στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου πέραν της δικαστικής συνεργασίας και τη σημασία της αποτελεσματικής Διερεύνησης Αδικημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός της δικαιοδοσία της Ελλάδος

  ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι αυτόνομοι αθλητικοί θεσμοί του Ελληνικού αθλητισμού, , φέρουν την ευθύνη για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων που διαπράττονται από πρόσωπα υπό τη δικαιοδοσία τους

  Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

  Πεπεισμένοι ότι για την αποτελεσματική καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων απαιτεί αυξημένη, ταχεία, βιώσιμη και εύρυθμη λειτουργία των εθνικών φορέων και της διεθνούς συνεργασίας

  Έχοντας υπόψη :

  συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
  [Rec (92) 13rev αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης CM / Rec (2010) σχετικά με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Αθλητισμού Rec (2005) σχετικά με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού CM / Rec (2011) σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος αγώνων ]

  Υπό το φως των εργασιών και τα συμπεράσματα από τα ακόλουθα συνέδρια συναντήσεις συνέδρια:

  το 11ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών αρμόδιων για τον Αθλητισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008

  τη 18η Άτυπη Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών αρμόδιων για τον αθλητισμό, σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων (match-fixing) Μπακού, 22 Σεπτεμβρίου 2010

  Τα αποτελέσματα του 12ου Συμβουλίου της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό , ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση ενός νέου διεθνούς σχεδίου νομικής πράξης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων Βελιγράδι, 15 Μαρτίου 2012

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης «Αθλητικό Στοίχημα και το Ξέπλυμα Χρήματος» που οργανώθηκε από το Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012

  Τα αποτελέσματα της 5ης Διεθνής Διάσκεψης UNESCO Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS V), Βερολίνο 2013

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου FIFPro για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – Π.Σ.Α.Π «DONT FIX IT» , Αθήνα Νοέμβριος 2013

  Τα αποτελέσματα του διεθνούς συνεδρίου ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ SUPER LEAGUE ΕΛΛΆΔΑ football about με την συμμετοχή της TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREECE – UEFA INTEGRITY SECURITY , Αθήνα Μάρτιος 2014

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας στον Αθλητισμό , Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 , Μουσείο Ακρόπολης Απρίλιος 2014

  Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού σεμιναρίου I.R.I.S. – SPORT ACCORD – Ο.Π.Α.Π. «Ποια εθνικά δίκτυα για την καταπολέμηση του στησίματος αγώνων » Αθήνα Μάιος 2014

  Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ FIFPro «Dont FIX IT», Λιουμπλιάνα, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα της δράσης I.R.I.S. – «Ευρωπαϊκά-εθνικά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του στησίματος» των Βρυξελλών, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος E.P.F.L / D.F.L. / SUPER LEAGUE GREECE – TRANSPARENCY INTERNATIONAL «Staying on side- how to stop match fixing» – Διεθνής Διαφάνεια Βερολίνο, Αύγουστος 2014

  Την υπογραφή, παρά της Ελληνίδας Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού , για λογαριασμό της Ελλάδος «Σύμβαση για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο 13ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό, Macolin / Magglingen, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα στημένα παιχνίδια, το Ιταλικό Υπουργείο Αθλητισμού, Milano, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου P.D.M – ΙΝTERPOL SPORT INTEGRITY UNIT – F.I.F.A SECURITY – WORKSHOP – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ATHENS I.P.C.D – Δ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. , Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2014

  Πεπεισμένοι ότι:

  ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών στον αθλητισμό, των αθλητικών οργανώσεων, των διοργανώτριων αρχών αγώνων και φορέων αθλητικών στοιχημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης, είναι απαραίτητη για την αναζήτηση αποτελεσματικών κοινών απαντήσεων στις προκλήσεις που θέτει το πρόβλημα της χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  η αναγνώριση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με βάση το θεμιτό και ισότιμο ανταγωνισμό, και η αξία του απρόβλεπτου χαρακτήρα του τελικού αποτελεσματος αγώνων, απαιτεί την προστασία από ανήθικες πρακτικές και συμπεριφορές στον αθλητισμό και πρέπει δυναμικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί

  Τονίζοντας ότι η συνεπή εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της ηθικής στον αθλητισμό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξάλειψη της διαφθοράς, την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και άλλα είδη αθέμιτων πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού

  Αναγνωρίζοντας την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού, και των αυτόνομων αθλητικών οργανώσεων να είναι υπεύθυνες για τον αθλητισμό και να έχουν αυτο-ρυθμισμένες πειθαρχικές ευθύνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, αλλά και ότι οι δημόσιες αρχές, έχουν υποχρέωση για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού, όπου ενδείκνυται.

  Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αθλητικών στοιχημάτων, ιδιαίτερα των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, αυξάνει τους κινδύνους χειραγώγησης

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων μπορεί να σχετίζεται με το αθλητικό στοίχημα, και τα συναφής ποινικές παραβάσεις, και που αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλες τις περιπτώσεις

  Γνωρίζοντας ότι η εγκληματικότητα και το στήσιμο αγώνων προσβάλει και καταστρέφει τον υγιή ανταγωνισμό με υπαρκτό τον κίνδυνο να διεισδύσουν στα θεμελιώδη ιδανικά του ελληνικού αθλητισμού, δηλαδή την αξιοπιστία, η εντιμότητα και η ακεραιότητα.

  Αυτή η αρνητική τάση σηματοδοτεί μια σοβαρή απειλή για τον ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του.

  Καλούμε :

  Τους κορυφαίους εκπροσώπους και αυτόνομους φορείς του ελληνικού αθλητισμού που έχουν αναγνωρίσει αυτή την τάση που απειλεί την ακεραιότητα του αθλητισμού και την κοινωνική σημασία , να συστρατευθούν και συνεργαστούν, για να διατηρηθούν οι κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές αξίες του αθλητισμού, καθώς και η οικονομική σημασία και διάσταση

  Τα καθήκοντα της ΑΜΚΕ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την αθλητική διαφάνεια και για την προστασία της ακεραιότητας στον αθλητισμό, συνεπώς, έχουν ως εξής:

  – Πρόληψη (Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για προπονητές διαιτητές παίκτες κριτές διαιτητές στελέχη παράγοντες – ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού) – Προστασία απο τον εθισμό στο αθλητικό στοίχημα και τον παθολογικό τζόγο

  – Παρακολούθηση (παρατήρηση και ανάλυση των αποτελέσματα των αγώνων ]

  – Λειτουργικά Γραφείο αναφοράς συμβάντος, [ ως εμπιστευτικό πρώτο σημείο επαφής για προπονητές διαιτητές παίκτες κριτές διαιτητές στελέχη παράγοντες αθλητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη]

  Το όραμα είναι να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό καθαρό, απαλλαγμένο από χειραγώγηση, και τίμια και ειλικρινή εταιρική σχέση με τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΜΟΥΣ και ομάδες Αθλητικούς Συλλόγους.

  Η αποστολή είναι η ενδυνάμωση της ηθικής βάσης του Ελληνικού Αθλητισμού και της προστασίας της ακεραιότητας του, η πρόληψη, ο έλεγχος και η καταστολή χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και η εν γένει λειτουργία της ως ανεξάρτητης πύλης αναφοράς χειραγώγησης αθλητικών αγώνων προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Αρχές. Ταυτόχρονα, ο συντονισμός ενεργειών κατά της χειραγώγησης αγώνων μέσα από την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με παράδοξους ή ύποπτους στοιχηματισμούς, εκδίδοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους καθώς επίσης και η αναφορά πληροφοριών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας σε αθλητικούς οργανισμούς και φορείς ή / και στους παρόχους αθλητικών στοιχημάτων. Η εφαρμογή αποτελεσματικού εθνικού μηχανισμού αναφοράς κρούσματος χειραγώγησης αγώνα και προστασίας του μάρτυρα, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις κείμενες διατάξεις αλλά και σεβασμού των νόμων που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα την ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε πολίτη με ή χωρίς αθλητική ιδιότητα, να αναφέρει απόρρητα, με ασφαλή, προσωπικό και εμπιστευτικό τρόπο, κρούσμα διαφθοράς, συγκάλυψης και χειραγώγησης αθλητικού γεγονότος, αθλητικής αγωνιστικής εκδήλωσης, ή αγώνα, ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, μέσα από ένα μηχανισμό, πολιτική και διαδικασία προστασίας και εξασφάλισης μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

  Σκοπός είναι η καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων για την προστασίας της ακεραιότητας και της ηθικής του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, βασισμένος στην αρχή της αυτονομίας και του αυτοδιοίκητου των αθλητικών οργανισμών, και ομοσπονδιών του αθλητισμού. Παράλληλα σκοπός της εταιρείας είναι η πρόληψη του εθισμού στο τζόγο και το στοίχημα και ο εντοπισμός και αναφορά εθνικών η διασυνοριακών προσπαθειών χειραγώγησης εθνικών ή διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων, μέσα από την εθνική και διεθνή συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων αλλά ακόμα και εταιρειών παροχών αθλητικών στοιχημάτων .

  Η προστασία των αθλητών, ιδίως των νεαρών, από την διάπραξη ή την υποστήριξη εγκλημάτων χειραγώγησης ή αλλοίωσης αποτελέσματος κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και οργανωμένων αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και από την σύνδεσή τους με την παραβίαση των κανόνων δημόσιας τάξης.Η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και διαπαιδαγώγηση των αθλητών προπονητών, γυμναστών, διαιτητών, κριτών, αθλητικών στελεχών και παραγόντων και του αθλητικού κοινού, ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων φιλάθλων, από την εκμετάλλευση και τις βλαπτικές συνέπειες εθισμού που μπορεί να προκληθούν από τη διεξαγωγή αθλητικών στοιχημάτων παιγνίων, ιδίως τυχερών. Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού από τον εθισμό στο τζόγο

  Ο συντονισμός των ενεργειών πολιτικών διαδικασιών και δράσεων των εθνικών αρχών και των αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών που αφορούν την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Η ενθάρρυνση και ο συντονισμός των αθλητικών οργανισμών, των διοργανωτριών αρχών και των εταιρειών – παρόχων αθλητικού στοιχήματος, σε δράσεις, συνεργασίες, συνέργειες, στην μάχη κατά της χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων εφαρμόζοντας όποτε απαιτείται τις σχετικές με την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων, εθνικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αποφάσεις ή συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε διεθνικό επίπεδο.

  Η αναγνώριση, ο εντοπισμός, η αξιολόγηση των κινδύνων, και η ανάλυση των ρίσκων και των επιπτώσεων που σχετίζονται με την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων σε συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, διοργανωτές αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, τις εταιρείες παροχής αθλητικών στοιχημάτων και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

  Η ευαισθητοποίηση των αθλητικών οργανισμών, ομοσπονδιών, διοργανωτών αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, στην συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατάρτιση και έρευνες ως μέσο πρόληψης της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των αθλητικών οργανισμών, διοργανωτών αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, σχετικά με την πρόληψη χειραγώγησης αγώνων και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων συμπεριλαμβανόμενων:
  της απαγόρευσης των παραγόντων, μελών, αθλητών, προπονητών, διαιτητών μιας αθλητικής διοργάνωσης ή ομοσπονδίας να στοιχηματίζουν και της απαγόρευσης τους να διαδίδουν εσωτερική πληροφόρηση μιας ομάδας που είναι μέλος αγωνιστικού πρωταθλήματος, διοργανώτριας αρχής, της υπακοής σε πειθαρχικούς κώδικες προληπτικούς κώδικες [code of conduct] και ποινικές ρήτρες ηθικής με βάση τα ατομικά και ομαδικά συμβόλαια.

  η εκπαίδευση και παροχή συμβουλών αναφορικά με την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, την διαφάνεια και την ακεραιότητα του αθλητισμού στη δημόσια σφαίρα και την επαγγελματική αθλητική οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

  η ανάπτυξη της ευθύνης χρηστής διακυβέρνησης, όλων των παραγόντων – μετόχων σε όλο το φάσμα των επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού

  η διάδοση του ιδεώδους του ειλικρινούς έντιμου και ακέραιου ελληνικού αθλητισμού σε συνεργασία με τις εθνικές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες οργανώσεις, τις αθλητικές ενώσεις, τους νόμιμους παρόχους αθλητικών στοιχημάτων, καθώς και άλλους αθλητικούς φορείς και άλλες εξειδικευμένες οργανώσεις αθλητικού συνδικαλισμού, – προπονητές – αθλητές – κριτές – διαιτητές δημοσιογράφους – αθλητικούς παράγοντες – αθλητικά στελέχη και φιλάθλους

  η συνεργασία με τις όλες τις δημόσιες Αρχές, την πολιτεία, την Δημόσια Διοίκηση και τα ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που ασχολούνται με τον αθλητισμό

  η δημιουργία ευρείας κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ήθους για αθλητική διαφάνεια και έντιμη δίκαιη καθαρή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα και εκδηλώσεις του αθλητισμού,

  Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα Τζίκα

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 14:53 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και επισημαίνει τα ακόλουθα ως σχετικά με το άρθρο 111

  Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας

  1. Μέλος της Επιτροπής είναι ακόμη………………………………………………………………………………………………

  ο γενικός γραμματέας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  ο εθνικός συντονιστής κατά της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  ο εισαγγελέας κατά της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  ο αθλητικός δικαστής της ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ο ταξίαρχος του ελληνικού παραρτήματος ΝΤΕΡΠΟΛ εν ΕΛΛΑΔΙ IPCD INTERPOL ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή μέλος του Δ.Σ. της Μ.Κ.Ο. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή μέλος του Δ.Σ. της Α.Μ.Κ.Ε για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  2. Στο πλαίσιο της Επιτροπής λειτουργεί Συμβούλιο Εισηγητών, το οποίο αποτελείται από …………………………………………………………………………………………………….

  ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ σε θέματα που άπτονται της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ από τα υπουργεία

  – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
  – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  3. Η Ανώτατη Επιτροπή Αθλητικής Διαφάνειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:…………………………………………………………………………

  προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων έλεγχος διαφάνειας του ελληνικού αθλητισμού για κρατικές επιδοτήσεις που έλαβε και λαμβάνει σε όλα τα επίπεδα, [από τη στήριξη για δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης και τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις, στις επενδύσεις σε καμπάνιες για τα μεγάλα γεγονότα, την ανάπτυξη ταλέντων και τα λοιπά]

  σχεδιασμός οργάνωση έλεγχος επαρκών πρότυπων [ διοίκηση ολικής ποιότητας] ακεραιότητας υπευθυνότητας διαφάνειας – παροχή στις ελληνικές ομοσπονδίες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να βελτιωθεί η διαφάνεια ακεραιότητα και η δίκαιη και χρηστή διακυβέρνηση τους

  έλεγχος σε όλες τις ελληνικές αθλητικές οργανώσεις, έτσι ώστε όλα τα σκάνδαλα διαφθοράς και κακοδιοικησης να έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως

  θέσπιση πλαισίου για τον τακτικό διάλογο μεταξύ των εθνικών αθλητικών φορέων, του κράτους και της κυβέρνησης

  καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή των ρόλων μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών του ανεξάρτητου ελληνικού αθλητικού κινήματος, και ορισμού ελάχιστων πρότυπων για την καλή διακυβέρνηση διαφάνεια και την ακεραιότητα στον ελληνικό αθλητισμό

  εγκαθίδρυση ενός εθνικού συμψηφισμού για την ακεραιότητα στον αθλητισμό, που θα μπορούσε να διασφαλίσει το συντονισμό, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της καταπολέμησης διαφόρων ειδών της διαφθοράς στον αθλητισμό

  καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα του αθλητισμού και των αθλητικών ηθικής, σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού

  πρόληψη, εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για χειραγώγηση των εθνικών και διεθνών αθλητικών αγώνων

  την προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς και με οργανώσεις που ασχολούνται με τον αθλητισμό δημόσιες αρχές και σε αθλητικά στοιχήματα

  ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  καθιέρωση πολιτικών διαδικασιών και κανόνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων – θέσπιση, νομοθετικών ή άλλα μέτρα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό

  συμμόρφωση των αθλητικών οργανώσεων και των συνδεδεμένων μελών τους με όλες τις συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις τους

  εφαρμογή συγκεκριμένων και αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών πειθαρχικών κυρώσεων και μέτρα για τις παραβιάσεις των εσωτερικών κανόνων Π.Κ κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, καθώς και διασφάλιση αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης των κυρώσεων που επιβάλλονται από άλλες ΔΙΕΘΝΕΙΣ αθλητικές συνομοσπονδίες

  εισήγηση μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανώσεων, που υποστηρίζονται οικονομικά από το Ελληνικό Δημόσιο

  θέσπιση όρων για να εξασφαλίσει ότι οι κρατικές επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους, και ότι οι δικαιούχοι αθλητικοί οργανισμοί συμμορφώνονται με τα πρότυπα διαφάνειας ακεραιότητας και χρηστής διακυβέρνησης

  υιοθέτηση εποπτικών μηχανισμών για την εφαρμογή των προτύπων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και καθοδήγηση για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού αθλητικού κινήματος και το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος από τη διαφθορά, διατηρώντας τις αξίες, η εικόνα και τα κοινωνικά οφέλη του αθλητισμού

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 14:40 | ΗΘΙΚΗ ΘΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ

  1η παρατήρηση

  η οποία παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψιν

  πρόκειται για εσκεμμένη ιδιοτελή, «φωτογραφική τακτοποίηση» αυτού / αυτών που εισηγήθηκαν στην Νομοπαρασκευαστική επιτροπή τα ακόλουθα:

  Ένα (1) μέλος είναι Καθηγητής Νομικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. ΚΑΘΑΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ στην εν λόγω επιτροπή Διαφάνειας με ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ

  2η παρατήρηση

  η οποία παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψιν

  πρόκειται για εσκεμμένη ιδιοτελή, «φωτογραφική τακτοποίηση» αυτού / αυτών που εισηγήθηκαν στην Νομοπαρασκευαστική επιτροπή τα ακόλουθα:

  Μέλος της Επιτροπής είναι ακόμη ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε.

  ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

  της συμμετοχής ΑΤΟΜΩΝ στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ με αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο ιστορικό ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΚΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ

  ως είναι γνωστό παγκοσμίως ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε με απόφαση [No. 05 – 2012 CASE No. 3/2012] της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,Lausanne, 26 November 2012, ETHICS COMMISSION – INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE , Decision with recommendations No. 05 – 2012 CASE No. 3/2012

  ΠΟΡΙΣΜΑ Pâquerette Girard Zappelli Ethics Commission Secretary:

  B.15.a]…»παραβίασε το άρθρο 59 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, τον κώδικα «CODE OF CONDUCT» της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και προκάλεσε ….μεγαλύτερη ζημία στην ακεραιότητα – αξιοπρέπεια – εκτίμησή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ»

  [ http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/2012-11-26-decision-recommandations-final-version-eng-qc.pdf ]

  B. Analysis of the situation of the individuals with functions within an NOC
  15.- With regard to the Hellenic Olympic Committee,
  a) Mr Spyros Capralos, President of the Greek NOC (HOC):
  After taking cognisance of all the evidence and his observations, the Commission observes
  that agreeing to negotiate the size of the payment made in return for the right to become the
  HOC’s ATR for the Olympic Games in Sochi, and knowing that this sum was linked to unauthorised use of the agreement, Mr Spyros Capralos breached the IOC’s code of conduct,as this text expressly makes the NOC responsible for the ticket sale procedure, either directly or through the intermediary of an ATR. The Commission notes that, even if the aim was apparently to fund athletes, the comments made by Mr Spyros Capralos, a very well-known personality within the Olympic Movement, and President of the HOC, which has a privileged relationship with the OCOGs and the IOC, give this demonstration even greater credibility and thereby causes even greater damage to the reputation of the Olympic Movement.

  [ http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/2012-11-26-decision-recommandations-final-version-eng-qc.pdf ]

  αναρωτιέται ο οποιοσδήποτε λογικός και καλοδιάθετος Ελλην πολίτης πως δύναται να είναι μέλος της επιτροπής ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ιδιώτης πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. ο οποίος επισημαίνεται σε δημόσιο έγγραφο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της Ε.Ο.Ε

  3η παρατήρηση

  η οποία παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψιν

  αναρωτιέται ο οποιοσδήποτε λογικός και καλοδιάθετος Ελλην πολίτης πως δύναται να συμμετέχει στην ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ εκπρόσωπος της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ο οποίος ορίζεται από την κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως γνωστόν υπάρχει, τουλάχιστον ΕΝΑΣ, κακουρηγματικά κατηγορούμενος πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ που χρωστά 900.000 και δεν έχει φορολογικλή ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΓΓΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ – μια διαδικασία σε εξέλιξη,,

  είναι δυνατόν ΚΑΠΟΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό αθλητισμό , ζημιώσει ηθικά οικονομικά και κοινωνικά τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ να επιχειρείται από το ΝΟΜΟΘΕΤΗ να τους δώσει ΒΗΜΑ ΑΠΟΨΗ ΓΝΩΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ σε ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ . .?

  εν κατακλειδι,,,
  ΣΟΦΗ Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ…..

  «βάλατε τους ΛΥΚΟΥΣ να φυλάνε τα ΠΡΟΒΑΤΑ «

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 10:55 | UnTT

  Γιατί βάζετε συνταξιούχους κι όχι εν ενεργεία;

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 15:23 | OLYMPIC SOLIDARITY

  σε ότι αφορά το 2

  ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ από το:

  Ελληνικό Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και
  Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου Ι.Δ.Ε.Α.Δ

  2. Στο πλαίσιο της Επιτροπής λειτουργεί Συμβούλιο Εισηγητών, το οποίο αποτελείται από ένα συνταξιούχο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, και τρεις (3) δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω, εγνωσμένου κύρους και με προηγούμενη ενασχόληση στο πεδίο του αθλητικού ή του δημοσίου δικαίου, με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τέσσερα (4) έτη.

  ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

  ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ…

  ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕΛΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου http://www.ekead.gr Ι.Δ.Ε.Α.Δ http://www.idead.gr/

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 14:14 | Tony Agnos

  1. Γιατί πάλι όχι δικηγόροι που είναι πιο ειδικοί;
  2. Καθηγητής νομικής ειδικός στο αθλητικό δίκαιο δεν υπάρχει. Πολύ πονηρή η διάταξη αυτή για να αποκλειστούν οι ειδικοί επί του αθλητικού δικαίου οι οποίοι δεν βρίσκονται σε νομική σχολή. Γιατί βάζετε καθηγητή που δεν είναι ειδικός αποκλείοντας τους καθηγητές που είναι. Αν θέλετε ειδικούς στο αθλητικό δίκαιο υπάρχουν στα ΤΕΦΑΑ.