Άρθρο 02: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

2. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη με τετραετή θητεία, ως εξής:
α)τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει όταν κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
β)τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο,
γ)τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,
δ)τον Πρόεδρο της αθλητικής Ομοσπονδίας που ορίζει για το σκοπό αυτό η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.,
ε)τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,
στ)τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού της ΓΓΑ,
ζ)πέντε (5) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με ενασχόληση σε θέματα του αθλητισμού, τους οποίους ορίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ως μέλη.

3. Το Ε.Σ.Α.Σ. μπορεί να καλεί εκπροσώπους των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, συλλογικών φορέων, της Ελληνικής Αστυνομίας, αθλητικών ομοσπονδιών και των υπολοίπων αθλητικών φορέων του παρόντος νόμου προκειμένου να μετάσχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου,.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το απαραίτητο για τη γραμματειακή υποστήριξη του οργάνου προσωπικό. Τα μέλη του Ε.Σ.ΑΣ. δικαιούνται αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, ανά τετραετία και ανά έτος,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις,
γ)ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλημάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία τους και χαράσσει αντίστοιχες πολιτικές για την υποστήριξη του Αθλητισμού,
δ)εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, το ύψος, τα κριτήρια και την κατανομή των οικονομικών επιχορηγήσεων των αθλητικών φορέων και των οικονομικών επιβραβεύσεων προς αθλητές που διακρίθηκαν αγωνιστικά, των άρθρων 50 και 14, αντίστοιχα, του παρόντος.
ε) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες,
στ) αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα κατασκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων,
ζ) γνωμοδοτεί σχετικά με την αντιμετώπιση της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό,
η) γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας για την απόκτηση και μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιρείες πουν δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η)γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του.

5. Το Ε.Σ.Α.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, η άσκηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα.

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 14:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

  Τα άρθρα που χρειάζονται επανεξέταση είναι πάρα πολλά, κατά την άποψη μου, τουλάχιστον στο τμήμα που αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μπορώ να έχω άποψη θα παρακαλούσα την επιτροπή να ξανακοιτάξει ιδιαίτερα αυτά που έχουν σχέση με Δ.Ο.Ε. και παγκόσμιες ομοσπονδίες.
  Σας στέλνω λίγες απλές παρατηρήσεις μου:

  2. Ε.Σ.Α.Σ.
  Κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός θα αλλάζει ο πρόεδρος και ο σχεδιασμός; Πέντε μέλη εγνωσμένου κύρους (εάν δεν έχουν γνώση των πραγματικών εν τη πράξη προβλημάτων του αθλητισμού θα είναι απλά μόνο κοντά στον υπουργό.

  3. Ε. Ο. Ε.
  Πρέπει να είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου άλλως είναι αδύναμη στο να επιτελέσει το έργο της.

  . 5. Ολυμπιακή Φλόγα
  Η Ολυμπιακή Φλόγα ανήκει στη Δ.Ο.Ε. και το διαδικαστικό των τελετών ελέγχεται από αυτή. Μέχρι τώρα όλα ρυθμίζονται μεταξύ Ε.Ο.Ε., Δ.Ο.Ε. και Οργανωτικών Επιτροπών. Η παρέμβαση του κράτους σε αυτό το λεπτό θέμα μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει.

  8 . Δελτίο αθλητικής ιδιότητας-Πιστοποίηση της υγείας του αθλητή-Συμμετοχή ομογενών ή αλλοδαπών αθλητών σε αγώνες
  1. Θεωρώ άτοπη την έκδοση το δελτίο αθλητικής ιδιότητας από τα σωματεία. Θα πρέπει να παραμείνει στις ομοσπονδίες.
  2. Το ΕΚΑΕΤ θα ελέγχει κατ’ έτος όλους τους αθλητές; πόσες εκατοντάδες χιλιάδες; Ποιο το τίμημα των εξετάσεων που «φυσικά» θα βαρύνει τις οικογένειες; Θα έρχεται όλη η Ελλάδα στο Δήμο Αμαρουσίου;

  9. Συμμετοχή αθλητών στις εθνικές ομάδες
  Η ποινή θεωρώ ότι είναι αστεία.

  10. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
  (μεταγράφεται «ελεύθερα» «οποτεδήποτε») (Δεν θα υπάρχει περίοδος μεταγραφών;) κάθε βδομάδα μπορούν να αλλάζουν σωματείο; Εάν ισχύσουν τα προβλεπόμενα θα διαλυθούν τα σωματεία.
  3. Θα πρέπει να αφεθεί στις ομοσπονδίες να αποφασίσουν εάν ο θεσμός του δανεισμού χρειάζονται στο άθλημά τους.

  13. Παροχές σε αθλητές που διακρίνονται-Προϋποθέσεις
  Θα πρέπει να προβλεφθούν οι παροχές του ισχύοντος αθλητικού νόμου ως το ελάχιστο κίνητρο για αυτούς που διαθέτουν το χρόνο τους για να κάνουν γνωστή τη πατρίδα μας στα πέρατα του κόσμου. Τελικά πόσοι από αυτούς που τους δίνεται το δικαίωμα μπορούν να πάνε σε σχολές υψηλού δείκτη;

  14. Οικονομική επιβράβευση αθλητών
  1….«ανάλογα με το μέγεθος της διάκρισης και τα εισοδήματα των αθλητών που διακρίθηκαν» (δηλαδή για να μάθει ένας αθλητής την επιβράβευση του θα πρέπει να προσκομίζει τη φορολογική του δήλωση;)
  «Το μισό (1/2) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας χορηγείται στους προπονητές αθλητών» Τι σημαίνει παίρνει τα μισά από τους αθλητές;

  15. Εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Μεταγραφές από Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.
  1…….«ακολουθούν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή». Άλλως;

  22. Προπονητής
  Γιατί δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες χωρίς αμοιβή με σύμβαση;
  β) Πόση γραφειοκρατία προβλέπετε; Χρειάζονται να περάσου τρεις μήνες για να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του;
  Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ασφάλισης των προπονητών με ημέρες ή και με ώρες.

  27. Κωλύματα όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό
  γ) αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα,
  Θεωρώ ότι η άσκηση απλά ποινικής δίωξης είναι ο εύκολος τρόπος για να απομακρύνεις κάποιο. Ο παλαιός νόμος έχει πολύ καλύτερη διατύπωση.

  28 Ειδική αθλητική αναγνώριση αθλητικών φορέων του παρόντος κεφαλαίου
  5) Αντί η πολιτεία να επιχορηγεί τα σωματεία τα υποχρεώνει να πληρώνουν (ΕΣΛΑΦ); ανά πέντε έτη; Την ειδική αθλητική αναγνώριση στα σωματεία θα πρέπει να χορηγούν οι ομοσπονδίες υπό την επίβλεψη της πολιτείας.
  46: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες Ομοσπονδίας
  Όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αγώνες που διοργανώνει η ομοσπονδία τότε υποχρεώνονται οι αθλητές να μετακινούνται ανάλογα και εάν η ομοσπονδία διοργανώνει μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τότε δημιουργούνται για τους αθλητές και τα σωματεία μεγάλες υποχρεωτικές δαπάνες.

  47: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Ομοσπονδίας
  7. Οι προπονητές με τους οποίους συνεργάζεται μία ομοσπονδία μπορεί να προέρχονται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος αλλά η επιλογή των εχόντων την ικανότητα και τα προσόντα (όχι μόνο τους τίτλους σπουδών) πρέπει να είναι στην απόλυτη κρίση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

  49. Κανονισμοί-Οργάνωση Υπηρεσιών Ομοσπονδιών
  2. Δεν προβλέπετε το υπουργείο αθλητισμού μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να εγκρίνει τους κανονισμούς και εάν βραδύνει τι θα γίνει;

  50. Επιχορηγήσεις
  Πάγιες δαπάνες δεν προβλέπονται όπως και μισθοδοσίας του προσωπικού των ομοσπονδιών. Ποιο θα είναι το καθεστώς λειτουργίας τους;
  Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε από τους αθλητικούς φορείς είπαμε αμάν να σταματήσει αυτή η γάγγραινα, ξανά;

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 17:30 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  5. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  To EΣΑΣ θα πρέπει να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση με μια σοβαρή δέσμευση την διακυβέρνηση του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού: αξιολόγηση για λογοδοσία, σε φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει στο ΕΣΑΣ να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  IV. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και
  1. ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους
  2. των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεσαι εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω 5 -6 -7
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά στοιχεία σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων
  10. Η οργάνωση έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε.

  από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –
  [«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 00:41 | Βασίλης Μηνούδης

  Να προστεθεί η έννοια της εκπαίδευσης στις αρμοδιότητες του ΕΣΑΣ, το οποίο θα την προάγει στην οργάνωση και τη διοίκηση των Ελληνικών αθλητικών φορέων.
  Επίσης, η έννοια της Χρηστής Διακυβέρνησης (όπως την εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών) στις αρμοδιότητες του ΕΣΑΣ, το οποίο θα την προάγει στην οργάνωση και τη διοίκηση των Ελληνικών αθλητικών φορέων.

 • Αναφέρετε στο άρθρο 5 εδ’αφιο ε ότι Το Ε.Σ.Α.Σ. εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες».
  Σχετικά με αυτή τη διάταξη θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:
  Το Σύνταγμα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 12 και 23 κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, μέσω της σωματειακής οργανώσεως και δράσεως. Απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα η εξάρτηση της ιδρύσεως του σωματείου από προηγούμενη άδεια της αρχής (ΕφΑθ. 2626/1981 ΕΕργΔ 41 σελ. 567, ΑΠ 829/1981 ΕΕργΔ 41 σελ 44 με σχόλιο, ΕφΑθ. 22/1975 ΝοΒ23 σελ 347). Απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι είναι και η αποκαλούμενη αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων και των ενώσεων προσώπων της ΑΚ 107, η δυνατότητα δηλαδή της ακώλυτης ιδρύσεως και λειτουργίας στον ίδιο τόπο, κατά τον ίδιο χρόνο, ή στην ίδια επαγγελματική κατηγορία στον ίδιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή στην ίδια επιχείρηση περισσότερων σωματείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή ανάλογο σκοπό (Verdier J – M. Πολλαπλότητα σωματείων και αντιπροσωπευτικότητα, ΕΕργΔ 38,713).
  Στη «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» υποβληθείσα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βρυξέλλες 11/07/2007 COM (2007) 391) αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται η οικονομική διάσταση του αθλητισμού.
  Συνεπώς πρέπει να υπομνησθούν τα ακόλουθα:
  Το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού αφορά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (αποφάσεις της 16ης Νοεμβρίου 1977, 13/77, GB-lnno-BM, Συλλογή τόμος 1977, σ. 653, σκέψη 31, και της 11ης Δεκεμβρίου 2007, C-280/06, ΕΤΙ κ.λπ., που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 38 και παρατιθέμενη νομολογία). Ειδικότερα, το άρθρο 82 ΕΚ έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.
  Αν και η Συνθήκη δεν ορίζει την έννοια της επιχειρήσεως, το Δικαστήριο έχει κρίνει επανειλημμένως ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται έτσι κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής και του τρόπου χρηματοδοτήσεως του (αποφάσεις της 23ης Απριλίου 1991, C-41/90, Hofner και Elser, Συλλογή 1991, σ. Ι-1979, σκέψη 21, και της 16ης Μαρτίου 2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/01, ΑΟΚ Bundesverband κ.λπ., Συλλογή 2004, σ. Ι-2493, σκέψη 46).
  Πρέπει συναφώς να υπομνησθεί ότι συνιστά οικονομική δραστηριότητα κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 18ης Ιουνίου 1998, C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1998, σ. Ι-3851, σκέψη 36, και της 12ης Σεπτεμβρίου 2000, C-180/98 έως C-184/98, Pavlov κ.λπ., Συλλογή 2000, σ. Ι-6451, σκέψη 75). Εφόσον πληρούται η προϋπόθεση αυτή, το γεγονός ότι μια δραστηριότητα έχει σχέση με τον αθλητισμό δεν εμποδίζει την εφαρμογή των κανόνων της Συνθήκης (αποφάσεις της 12ης Δεκεμβρίου 1974, 36/74, Walrave και Koch, Συλλογή τόμος 1974, σ. 563, σκέψη 4, και της 15ης Δεκεμβρίου 1995, C-415/93, Bosman, Συλλογή 1995, σ. Ι-4921, σκέψη 73), μεταξύ των οποίων και οι κανόνες που διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισμού (βλ., επ` αυτού, απόφαση της 18ης Ιουνίου 2006, C-519/04 Ρ, Meca-Medina και Majcen κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. Ι-6991, σκέψεις 22 και 28).
  Όσον αφορά τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τον χαρακτηρισμό αυτόν, πρέπει να επισημανθεί ότι, με την απόφαση της 10ης Ιανουαρίου 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze κ.λπ. (Συλλογή 2006, σ. Ι-289, σκέψεις 122 και 123), το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το γεγονός ότι η προσφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν έχει σκοπό το κέρδος δεν σημαίνει ότι ο φορέας που πραγματοποιεί τις πράξεις αυτές στην αγορά δεν πρέπει να θεωρείται ως επιχείρηση, εφόσον με την προσφορά αυτή ανταγωνίζεται άλλους επιχειρηματίες που επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό.
  Κατά πάγια νομολογία, για την εφαρμογή του άρθρου 82 ΕΚ, η αγορά του oικείου προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας περιλαμβάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορούν να υποκατασταθούν αμοιβαία ή να εναλλαγούν σε ικανοποιητικό βαθμό με το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία, όχι μόνο βάσει των αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους, δυνάμει των οποίων είναι ιδιαιτέρως ικανά να ικανοποιήσουν τις πάγιες ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και βάσει των συνθηκών ανταγωνισμού καθώς και της διαρθρώσεως της ζητήσεως και της προσφοράς στη σχετική αγορά (βλ., επ` αυτού, αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 1980, 31/80, L`Oreal, Συλλογή τόμος 1980/111, σ. 471, σκέψη 25· της 9ης Νοεμβρίου 1983, 322/81, Nederlandsche Banden-lndustrie-Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 3461, σκέψη 37, και της 3ης Ιουλίου 1991, C-62/86, ΑΚΖΟ κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, σ. Ι-3359, σκέψη 51).
  Ο ορισμός της οικείας γεωγραφικής αγοράς εξαρτάται, όπως και ο ορισμός ης αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών, από εκτιμήσεις οικονομικής φύσεως. Η γεωγραφική αγορά μπορεί να οριστεί έτσι ως το έδαφος επί του οποίου όλοι οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε παρεμφερείς συνθήκες ανταγωνισμού, όσον αφορά ακριβώς τα οικεία προϊόντα ή υπηρεσίες. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν απαιτείται να είναι απολύτως ομοιογενείς οι αντικειμενικές συνθήκες ανταγωνισμού των επιχειρηματιών. Αρκεί να είναι παρεμφερείς ή επαρκώς ομοιογενείς (βλ., επ` αυτού, προπαρατεθείσα απόφαση United Brands και United Brands Continentaal κατά Επιτροπής, σκέψεις 44 και 53). Επιπλέον, η αγορά αυτή μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο κράτος μέλος (βλ., επ` αυτού, προπαρατεθείσα απόφαση Nederlandsche Banden-lndustrie-Michelin κατά Επιτροπής, σκέψη 28).
  Πρέπει να υπομνησθεί, συναφώς, ότι από τη νομολογία προκύπτει ότι η κατά το άρθρο 82 ΕΚ έννοια της «δεσπόζουσας θέσεως» αφορά τη θέση οικονομικής ισχύος που κατέχει μια επιχείρηση, πράγμα που της επιτρέπει να εμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και της προσφέρει, σε σημαντικό βαθμό, τη δυνατότητα ανεξάρτητης έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και, τελικά, των καταναλωτών συμπεριφοράς (προπαρατεθείσα απόφαση United Brands και United Brands Continentaal κατά Επιτροπής, σκέψη 65· απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1979/11, σ. 215, σκέψη 38, και προπαρατεθείσα απόφαση Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin κατά Επιτροπής, σκέψη 30).
  Πρέπει να προστεθεί ότι μια επιχείρηση μπορεί να τεθεί σε τέτοια θέση όταν της χορηγούνται ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία της παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσει αν και υπό ποιες προϋποθέσεις δύνανται άλλες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη σχετική αγορά και να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιό της.
  Επιπλέον, κατά την εκτίμηση του κατά πόσον είναι αισθητός ο επηρεασμός του εμπορίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά της εν λόγω κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως, καθόσον το άρθρο 82 ΕΚ απαγορεύει κάθε συμπεριφορά ικανή να θίξει την ελευθερία του εμπορίου κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την υλοποίηση των στόχων μιας ενιαίας αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στεγανοποιώντας τις εθνικές αγορές ή τροποποιώντας τη διάρθρωση του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς (απόφαση της 31ης Μαΐου 1979, 22/78, Hugin Kassaregister και Hugin Cash Registers κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1979/Ι, σ. 951, σκέψη 17).
  Όσον αφορά, δεύτερον, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 86 ΕΚ, η παράγραφος 1 αυτού προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν, ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, μέτρα αντίθετα, μεταξύ άλλων, στους κανόνες της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό.
  Ποια από τα ανωτέρω έχει λάβει υπόψη της η νομοπαρασκευαστική επιτροπη;
  Ευχαριστώ.
  Γιώργος Καλούδης.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:26 | ΗΘΙΚΗ ΘΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ

  περαν των 5 επιστημόνων που ορθώς θα πρέπει να είναι Κρατικοί λειτουργοί με μεταπτυχιακή η διδακτορική εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση – Αθλητική Διοίκηση – Τουριστική Διοίκηση – Διοίκηση φυσικής αγωγής – Διοίκηση Αναψυχής και Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου – Διοίκηση Αγωγής Υγείας και Ευρωστίας – Διοικηση Εργασιακού Αθλητισμού – Διοίκηση Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού

  να αντικατασταθούν ΚΑΙ οι ακόλουθοι «ως αναρμόδιοι» και «άσχετοι» με την αποστολή τον σκοπό και τους στόχους του Ε.Σ.Α.Σ.

  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
  ο Πρόεδρος της αθλητικής Ομοσπονδίας

  με αυτούς:

  β)τον υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ ως Αντιπρόεδρο,
  τον οποίο αναπληρώνει όταν κωλύεται ο υφυπουργός Παιδείας,
  γ)τον υπουργό ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
  τον οποίο αναπληρώνει όταν κωλύεται ο γενικός γραμματεάς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΟΤ
  δ)τον υπουργό ΥΓΕΙΑΣ,
  τον οποίο αναπληρώνει όταν κωλύεται ο υφυπουργός ΥΓΕΙΑΣ

  Παρατήρηση:
  Η χάραξη της αθλητικής πολιτικής του Έθνους μας είναι πολύ σημαντική για την νεολαία και τους πολίτες, για να αφεθεί έρμαιο σε ομοσπονδιάρχες και ιδιώτες προέδρους ιδιωτικών φορέων του καταχρηστικώς αυτοδιοικητου των Ομοσπονδιών και των υπερκείμενων αυτών φορέων δηλαδή της ΕΟΕ ΕΠΕ και ΕΠΟ ΕΟΚ ΕΟΠΕ ΣΕΓΑΣ ΟΧΕ κλπ

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 14:51 | LEROS

  EΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ζ)

  πέντε (5) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με ενασχόληση σε θέματα του αθλητισμού, τους οποίους ορίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ως μέλη.

  το ΑΡΘΡΟ αυτό ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ και εξυπηρετεί ΙΔΙΟΤΕΛΗ συμφέροντα του ΝΠΔΔ ΕΟΕ του ΝΠΙΔ ΕΠΕ και των ΝΠΙΔ ομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων

  ΣΚΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΑΠΟ 5 ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΟΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΟΕ – ΕΠΕ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ –

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ Αλλαγή του άρθρου [ζ] ως εξής:

  πέντε [5 ] ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ των υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΑΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒUSINESS PLAN MARKETING PLAN MASTER PLAN ΚΑΙ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 15:29 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Στην παρ.2, σημ.ζ θα πρέπει να υπάρχει σαφέστερη περιγραφή των προσόντων των 5 επιστημόνων, έτσι ώστε η επιλογή τους να μην εξαρτάται πρωτίστως από τον Υπουργό, αλλά από τα ουσιαστικά τους προσόντα και την εμπειρία τους.