Άρθρο 99 Εθνικό Συμβούλιο Αντιντόπινγκ και Αθλητικών Ερευνών

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγείται από αυτή με τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις. Με απόφαση του Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από τα μέλη αυτά:
α) τέσσερα (4) είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της φαρμακευτικής, ή της τοξικολογίας, ή της ιατρικής, ή της βιολογίας, ή της χημείας, ή της βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ,
β) τρία (3) είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,
γ) ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και
στ) ένα είναι αθλητής που έχει κατακτήσει νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 2 ορίζονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4. Το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. έχει αρμοδιότητες:
α) τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της καταστολής της φαρμοκοδιέγερσης,
β) τη συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών,
γ) την κατάρτιση του προγράμματος όλων των ελέγχων ντόπινγκ, την κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, τη χορήγηση της εντολής διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στο σώμα δειγματοληπτών και την ανάθεση της ανάλυση των δειγμάτων σε εργαστήριο που έχει αναγνωρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).
δ) την ευθύνη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων,
ε)την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ντόπινγκ και την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της τροποποίησης του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων,
στ) την παραλαβή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τη διαβίβαση των θετικών αποτελεσμάτων στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις και την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμόδιων Εισαγγελικών αρχών για την άσκηση των σχετικών διώξεων,
ζ) την παρακολούθηση για την εφαρμογή των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Ε.Σ.Κ.Α.Ν., σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο αδίκημα του ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις,
η) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε μέτρου που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων,
θ) τη συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά τους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ,
ι) την κατάρτιση και εφαρμογή, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, με έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που αυτό επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού,
ια) τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ιντερπόλ, τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα τελωνεία, τις φαρμακευτικές εταιρίες και κάθε άλλο ελληνικό ή διεθνή φορέα που δραστηριποιείται στο αντιντόπινγκ και την αγορά φαρμάκων,
ιβ)την υποβολή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της ετήσιας έκθεσης δράσης του, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και
ιγ)την εκπροσώπηση της χώρας στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και στον WADA.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Α.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:18 | Μανώλης Λυρής

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των κ.κ. Κουκέα και Τσάμη. Η σύσταση ενός ΝΠΙΔ θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ δηλαδή του ΕΣΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να έχει την (οικονομική) ανεξαρτησία να καθορίζει πλήρως το πρόγραμμα ελέγχων doping τόσο ώς προς τον αριθμό τους όσο και ως προς το είδος (εντός ή εκτός συναγωνισμού, σε αίμα ή ούρα, και για ποιες κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών). Το πετυχημένο παράδειγμα της USADA μπορεί να ακολουθηθεί. Ωστόσο για όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Ελπίζω να μην έχουμε την επανάληψη του Ν4049/2012.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο παραβλέπεται εντελώς ότι η Ελλάδα έχει την τιμή, από το 1996, να διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο (από IOC και WADA διαδοχικά) για ελέγχους doping. Αυτό το Εργαστήριο αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (πολλές χώρες επενδύουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν αναγνωρισμένο εργαστήριο αλλά δεν τα καταφέρνουν) και θα πρέπει να προστατευτεί και υποστηριχθεί.
  Παραάγραφος 4.γ.
  Να γίνει «…την ανάθεση της ανάλυσης των δειγμάτων στο Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping ή σε άλλο εργαστήριο αναγνωρισμένο από τη WADA σε περίπτωση αδυναμίας του ελληνικού εργαστηρίου.»
  Παραάγραφος 4ια.
  Στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να αναφέρεται το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping, όπως και πράγματι συμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του. Το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεργάτες του ΕΣΚΑΝ στην εκτέλεση του ρόλου του (και αντίστροφα βεβαίως).
  Παράγραφος 2.
  Στο ΔΣ του ΕΣΚΑΝ να μπορεί να συμμετέχει συμβουλευτικά (χωρίς ψήφο) ο εκάστοτε Διευθυντής (ή άλλος αντιπρόσωπος) από το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping. Τέτοιες πρακτικές ακολουθούνται και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping κατέχουν λόγω αντικειμένου, την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις καινούργιες απαγορευμένες ουσίες και τις μεθόδους ανίχνευσης τους, συνεπώς η συμμετοχή τους θα είναι χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων του ΕΣΚΑΝ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 10:19 | OLYMPIC SOLIDARITY

  σε ότι αφορά το 2β

  ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ από το:

  Ελληνικό Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και
  Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου Ι.Δ.Ε.Α.Δ

  …… τρία (3) είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω

  ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

  ΩΣ ΜΕΛΗ

  …ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕΛΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ

  Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ.

  και του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου

  http://www.ekead.gr

  Ι.Δ.Ε.Α.Δ http://www.idead.gr/

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:22 | Βασίλης Μηνούδης

  Σχετικά με την σύσταση του ΔΣ του ΕΣΚΑΝ μου φαίνεται το λιγότερο παράλογο ο εκπρόσωπος των αθλητών 1) να επιλέγεται μόνο μεταξύ αυτών που έχουν κατακτήσει νίκη σε ΟΑ (αυτό είναι το κριτήριο της ουσιαστικής του συμμετοχής στο ΔΣ;) 2) να επιλέγεται όχι από τους ίδιους τους αθλητές αλλά από την ΕΟΕ!!!

  Δημοκρατικότερο όλων θα ήταν να αφήναμε τους φορείς των αθλητών (Συνδικαλιστικά όργανα, ΣΕΟ κτλ) να αποφάσιζαν οι ίδιοι για αυτόν που θεωρούν καταλληλότερο να είναι μέλος του ΔΣ του ΕΣΚΑΝ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 00:43 | Γεωργιος Τσαμης

  Το νέο σχέδιο νόμου επιδιώκει τη δημιουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα επιτελεί το έργο του με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Η σύσταση ΝΠΙΔ κρίνεται πολύ σωστή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ευέλικτο και ανεξάρτητο οργανισμό και εναρμόνιζεται με τις διεθνείς πρακτικές προηγμένων χωρών σε θέματα καταπολέμησης του ντόπινγκ.

  Συμφωνω με την διατηρηση του διεθνους όρου ‘ντόπινγκ΄ όπως έχει συμβεί σε πολλές μη αγγλόφωνες χώρες.

  Προκειμενου η λειτουργια του καινουργιου οργανισμου να ειναι ευελικτη και αποτελεσματικη, η επιχορηγηση του πρεπει να καλύπτει μεταξύ άλλων τις λειτουργικές ανάγκες του για το κόστος των εκτος και των εντός συναγωνισμού ελέγχων. Το κόστος των εντος συναγωνισμου ελεγχων επιβαρύνει στην παρούσα φάση τις επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. Ένα ανεξάρτητο ΕΣΚΑΝΑΕ (νομιζω οτι ετσι προκυπτει η επωνυμια απο τα αρχικα του αρθρου?) πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επιλογής των διοργανώσεων που θα διεξαχθεί έλεγχος και να επιβαρύνεται με το κόστος των επιλογών αυτών. Οι ομοσπονδίες μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου σε διοργανώσεις.

  Προκείμενου να ανταποκριθεί ο νέος οργανισμός στους στόχους του, αλλά και τις ρεαλιστικές απαιτήσεις-προκλήσεις του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας στην σημερινή εποχή, το ΔΣ του ΕΣΚΑΝΑΕ πρέπει να είναι ολιγομελές και ευέλικτο ωστε να επιτρέψει στα μέλη του, αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών του, την τάχιστη εφαρμογή όλων των απαραίτητων διαδικασίων για την έμπρακτη συμβολή του στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και την βελτίωση της εικόνας του εντός και εκτός Ελλάδος. Το ΕΣΚΑΝΑΕ θα πρέπει να έχει σαν στόχο του τους 3000 ελέγχους ετησίως προκειμένου το ελληνικό εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ να διατηρεί τη διαπίστευση του WADA. Συμφωνω με την αντιστοιχη προταση για επτα μελη, προσθετοντας τα εξης σχολια:
  α) ο ένας δικηγορος προτεινεται να εχει εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, αλλά και θέματα αντι-ντόπινγκ. Το συγκεκριμένο μέλος πρέπει να έχει ‘ασυμβίβαστο’ στην υπεράσπιση αθλητών ή εμπλεκομένων φορέων σε υποθέσεις σχετικά με το ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μπορεί να εκπροσωπεί το ΕΣΚΑΝΑΕ και να παρευρίσκεται ως παρατηρητής σε διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των αθλητικών ομοσπονδιών.
  β) οι ειδικοι επιστήμονες προτεινεται να ειναι γνωστες των θέματων αντιμετώπισης του ντόπινγκ και να λαμβάνουν υπόψη τους τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (ανάπτυξη νεων μεθόδων ανίχνευσης, νέων μεθόδων ελέγχου, κλπ). Ένα μέλος μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ΕΣΚΑΝΑΕ και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ.
  γ) ο ένας αθλητης προτεινεται να ειναι μη εν ενεργεία αθλητής και να εχει κατακτησει μεταλλιο σε Ολυμπιακους ή Παραολυμπιακους Αγωνες, ο οποίος να υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Εναλλακτικα, θα μπορουσαν να επιλεχθουν 2 (ενας απο τον καθε οργανισμο) με διετή θητεία έκαστος. Η συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών έχει δημιουργήσει διεθνώς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αντίστοιχων οργανισμών, καθώς συνήθως ζητείται η εξαίρεση των σε συζητήσεις ή αποφάσεις όπου υπάρχει ‘ασυμβίβαστο’ με αποτέλεσμα η ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά των να είναι περιορισμένη. Εναλλακτικα, εν ενεργεια αθλητες μποροθν να συμμετασχουν σε επιτροπη αθλητων εντος του ΕΣΚΑΝΑΕ.
  δ) Ανάλογα με το οργανόγραμμα του ΕΣΚΑΝΑΕ που θα υποδείξει το ΠΔ, προτεινεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ να παρευρίσκεται ο εκτελεστικός ή γενικός διευθυντής του, ο οποίος να αναφέρει τα προβλήματα, τις εξελίξεις και την πρόοδο των εργασιών των υπηρεσιών του ΕΣΚΑΝΑΕ και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ.
  ε) Η δυνατότητα επανεκλογής του προέδρου προτεινεται να ειναι έως μία φορά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαφθοράς και εκφυλισμού του έργου του. Θετικό θα ήταν να επανεκλέγεται τουλαχιστον ένα μέλος στο σύνολο για την ομαλή συνέχεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού.

  Ως προς τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΑΝΑΕ, προκειμενου να ειναι σε συμφωνια με τον 2015 Παγκοσμιο Κωδικα Αντι-ντοπινγκ και τα διεθνη προτυπα 2015 International Standard for Testing and Investigations (ISTI)’, σημειώνονται τα εξής:
  Παραγραφος 4
  εδαφιο γ
  ‘την ετησια καταρτιση του προγραμματος ολων των ελεγχων ντοπινγκ με βαση την εκτιμηση ρισκου ανα αθλημα και αγωνισμα, την κατανομη…’
  Η καταρτιση του προγραμματος ελεγχων με βαση την εκτιμηση ρισκου και η συνεχης παρακολουθηση του πλανου ειναι υποχρεωτικα με βαση το 2015 ISTI.

  εδαφιο ζ
  To ΕΣΚΑΝΑΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης όλων των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και να εφεσιβάλλει αποφάσεις των σε ανώτερα πειθαρχικά όργανα. Χωρίς την ανωτέρω αρμοδιότητα το ΕΣΚΑΝΑΕ θα λειτουργεί απλά υποστηριχτικά και συμβουλευτικά, χωρίς να αποκτά την ουσιαστική δυνατότητα συμβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του. Προτείνεται η φυσική παρουσία ενός σχετικου μέλους του ΔΣ ή μέλους του νομικού τμήματος του ΕΣΚΑΝΑΕ στις σχετικές με θέματα αντι-ντόπινγκ συνεδριάσεις των πειθαρχικών ελέγχων αθλητικών ομοσπονδιών ως ανεξάρτητος παρατηρητής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο UK Anti-Doping διατηρεί το δικαίωμα έφεσης σε αποφάσεις αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν διατηρήσει την κυριαρχία του πειθαρχικού ελέγχου αντι-ντόπινγκ αποφάσεων.

  εδαφιο ι
  Η εκπαιδευση σε θεματα αντι-ντοπινγκ ειναι πλεον υποχρεωτικη με βαση τον 2015 Παγκοσμιο Κωδικα. Προτεινεται η εκπαίδευση και ενημέρωση των αθλητών όλων των επιπέδων και των εμπλεκόμενων μερών (προπονητών, ιατρικού προσωπικού, αθλητικών παραγόντων, γονέων, κλπ) για όλα τα σχετικά με το αντι-ντόπινγκ θέματα (παρενέργειες χρήσης απαγορευμένων ουσιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, κλπ).

  εδαφιο ια
  Προκειμενου να ακολουθειται το 2015 ISTI, το ΕΣΚΑΝΑΕ προτεινεται να εχει την δυνατοτητα ληψης, διαχειρησης, αξιολογησης και αξιοποιησης οποιαδηποτε πληροφοριας ‘intelligence’ (απορρητης ή μη) προκειμενου να προσαρμοσει το προγραμμα ελεγχων του ή τις εκπαιδευτικες του δραστηριοτητες. Η συνεργασια με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους και αντίστοιχους διεθνείς φορείς για την καταπολέμηση της παραγωγής, της διακίνησης, της χορήγησης και της κατοχής απαγορευμένων ουσιών ειναι προς την σωστη κατευθυνση. Στην σημερινή εποχή όλοι οι αντίστοιχοι οργανισμοί προηγμένων κρατών και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες εστιάζουν στην καταπολέμηση των ανωτέρω φαινομένων με συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αλλά και με τελωνεία, αστυνομικές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς. Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας έχει ιδιάζουσα σημασία και μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση των κέντρων διακίνησης ουσίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

  Ευχαριστώ

 • 1 Δεκεμβρίου 2014, 13:20 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ

  Τίτλος

  Ο τίτλος του άρθρου εμφανίζεται ως «Εθνικό Συμβούλιο Αντιντόπινγκ και Αθλητικών Ερευνών» ενώ ο φορέας που περιγράφεται ονομάζεται «Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)». Θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη διόρθωση ώστε τίτλος και περιεχόμενο να έρθουν σε συμφωνία.

  Παράγραφος 2

  Ο ορισμός του αριθμού των μελών του Δ.Σ. σε εννέα (9), προφανώς, αναπαράγεται από τον αντίστοιχο αριθμό της τρέχουσας δομής του Ε.Σ.Κα.Ν. ως Συμβουλίου, το οποίο δεν διέθετε εκτελεστικά στελέχη. Με δεδομένα ότι το συνιστώμενο Ν.Π.Ι.Δ. θα διαθέτει εκτελεστική ιεραρχία/δομή, και το ότι ανάλογοι φορείς με μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων διαθέτουν 9μελή (AFLD – Γαλλία, https://www.afld.fr/presentation/le-college-de-lagence) ή 7μελή (UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/what-we-do/board/) Διοικητικά Συμβούλια, ο αριθμός θα μπορούσε να μειωθεί π.χ. σε 7 με περιορισμό των ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) από 4 σε 3 και των νομικών του εδαφίου (β) από 3 σε 2. Θέσεις τέτοιων επιστημόνων άλλωστε, επιβάλλεται να ενισχύσουν την εκτελεστική δομή.

  εδάφιo στ
  Θα ήταν σκόπιμο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού εν ενεργεία αθλητών στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Κα.N., καθώς οι εν λόγω αθλητές θα είναι ταυτοχρόνως υποκείμενοι ελέγχου.
  Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της «νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες», ενδεχομένως με παραπομπή στην έννοια του άρθρου 13, παρ. 2α του παρόντος νόμου.

  Παράγραφος 4

  εδάφιο α
  Μολονότι στο σύνολο του άρθρου χρησιμοποιείται ο περιεκτικότερος και κατάλληλος όρος «ντόπινγκ», στο παρόν εδάφιο εμφανίζεται ο όρος «φαρμακοδιέγερση», ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον «ντόπινγκ», τόσο για λόγους ομοιομορφίας, όσο και γιατί είναι ανεπαρκής καθώς αφ’ ενός μεν ορισμένες απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι δεν προκαλούν διέγερση του οργανισμού (ενδεικτικά: καλυπτικοί παράγοντες, φυσικοί και χημικοί χειρισμοί, ναρκωτικά, β-αναστολείς, αντίστοιχα στα πεδία S5, M2, S7, P2 της WADA Prohibited List για το 2015 (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf), αφ’ ετέρου δε ο νομικός ορισμός του doping όπως παρέχεται στα άρθρα 1 και 2 του World Anti-Doping Code του 2015 (https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf) περιλαμβάνει πράξεις πέραν της χρήσης απαγορευμένων ουσιών/μεθόδων.

  εδάφιo στ
  Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιγραφεί σαφώς, κατά την έννοια του άρθρου 7.2 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-Doping.

  εδάφιο ζ
  Θα πρέπει να δοθεί στο Ε.Σ.Κα.Ν. η δυνατότητα να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών.

  εδάφιο ια
  Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων» με τον ορθό «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων».

  Γενικό Σχόλιο:
  Η μετεξέλιξη του εθνικού οργανισμού αντι-doping σε νομικό πρόσωπο είναι, αναμφισβήτητα, κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που επιχειρείται. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Ν. 4049/2012, ο οποίος όμως, όσον αφορά τον εθνικό οργανισμό αντι-doping, δεν εφαρμόστηκε επι της ουσίας, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ. (άρθρο 10, παρ. 7) με το οποίο θα ρυθμίζονταν τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Συνεπώς, το πραγματικά ζητούμενο είναι η, επιτέλους, υλοποίηση των προβλέψεων και η άμεση έκδοση του προβλεπομένου στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου Π.Δ. μετά την ψήφιση του νόμου. Με το Π.Δ. αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή εκτελεστική ιεραρχία/δομή, στα πρότυπα αντιστοίχων εθνικών οργανισμών (ενδεικτικά, USADA – Η.Π.Α, http://www.usada.org/about/meet-our-team/, UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/what-we-do/executive-team, ADLF – Γαλλία https://www.afld.fr/presentation/lequipe-de-lagence). Μάλιστα, προ της σύνταξης του Π.Δ. θα είναι χρήσιμη η λεπτομερής συγκριτική μελέτη των οργανισμών αντι-doping του εξωτερικού με στόχο την επιλογή ενός σύγχρονου και πλησίον της ελληνικής πραγματικότητας μοντέλου οργάνωσης.