Άρθρο 110 Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Συμβούλια Αθλητικών Ομοσπονδιών

1.Σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες των ομαδικών αθλημάτων συνιστώνται δευτεροβάθμια, μονομελή, δικαιοδοτικά συμβούλια. Τα συμβούλια αυτά εξετάζουν σε β΄ βαθμό τις αποφάσεις των πρωτοβαθμίων δικαιοδοτικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών και των επαγγελματικών ενώσεων της οικείας Ομοσπονδίας. Τα πρωτοβάθμια συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν διαρκώς τα δευτεροβάθμια για την πορεία και την έκβαση των υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της απόφασης.

2. Η έφεση απευθύνεται ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας και ασκείται από το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ηττήθηκε στον πρώτο βαθμό εν όλω ή εν μέρει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σ’ αυτόν που τιμωρήθηκε πειθαρχικά ή στους διαδίκους.

3. Η προς έφεση προθεσμία παρατείνεται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των καταστατικών των αθλητικών ομοσπονδιών λόγω αποστάσεως για όσους εδρεύουν ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ή λόγω κωλύματος ή ανωτέρας βίας, κατά την κρίση του συμβουλίου προς το οποίο απευθύνεται η έφεση, στην τελευταία περίπτωση.

4. Η έφεση και η προθεσμία για την άσκηση αυτής αναστέλλουν την εκτέλεση. Περισσότερες εφέσεις κατά της αυτής απόφασης, πριν από την έκδοση απόφασης σε κάποια επί αυτών, συνεκδικάζονται.

5. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από συνταξιούχο ανώτερο δικαστικό λειτουργό, με ένα αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ύστερα από κλήρωση από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος. Προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, παρίστανται δε σ’ αυτήν και οι Πρόεδροι της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και του Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος. Ο κατάλογος που συντάσσει το Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της Ελλάδος περιλαμβάνει αριθμό τουλάχιστον τριπλάσιο του αριθμού των μελών που απαιτείται για τη συγκρότηση των οικείων συμβουλίων.

6. Εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 109.

7. Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφορούν διεξαγωγή χωρίς θεατές αγώνα αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής.

8. Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού συμβουλίου για αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά και για δύο (2) ημέρες, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις δε υπόλοιπες περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δικαιοδοτικού συμβουλίου. Αν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσον κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

9. Οι αποφάσεις των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών συμβουλίων είναι άμεσα εκτελεστές, εκτός από την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 111, κατά την οποία καθίστανται εκτελεστές μετά την πάροδο της προθεσμίας της ανωτέρω διάταξης.

  • 4 Δεκεμβρίου 2014, 20:17 | ΜΙΛΩΝ ΦΥΡΙΚΗΣ

    Ο νέος νόμος πρέπει να ορίσει ρητά ενώπιον ποιου δικαστηρίου προσβάλλονται οι αποφάσεις Δευτεροβάθμιων Δικαιοδοτικών Συμβουλίων: Πολιτικών ή Διοικητικών ; Μονομελών ή πολυμελών, πρωτοδικείων ή Εφετείων ; Αν ο νόμος δεν ρυθμίσει αυτό το θέμα, τότε θα επαναληφθεί το εξής ιλαρό φαινόμενο του παρελθόντος: Προσφυγές κατά αποφάσεων του ΑΣΕΑΔ να απορρίπτονται τόσο από τα πολιτικά όσο και από τα διοικητικά λόγω αναρμοδιότητος !