Άρθρο 90 Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις-Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς των αθλημάτων, και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, διαφορετικά επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 95 και 96. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ομοσπονδιών ή Α.Α.Ε., διαιτητών, δημοσιογράφων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.

3. Η με οποιοδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών ή τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή από άλλες διατάξεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού συντάσσεται ενιαίος κανονισμός ασφαλείας αγώνων όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και διεθνών αγώνων όλων των αθλημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων, ο οποίος έχει εγκριθεί με τη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Πολιτισμού με αρ. 38404/2009 (Β΄ 1780).

5. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία και Α.Α.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας, ή ο κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας, ή η αρμόδια αστυνομική αρχή, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητάς τους, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή

6.Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Λέσχης Φίλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας, ή ο κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας, ή η αρμόδια αστυνομική αρχή, ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιμωρείται:
α) με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης, δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών αν στην περίπτωση γ επήλθε θάνατος.

7. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προϊσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων.

8. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα αυτής της παραγράφου.

9. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές.

10.Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά μέσα σε αθλητική εγκατάσταση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών.

11. α)Τα αθλητικά σωματεία και οι Α.Α.Ε. απαγορεύεται να μισθώνουν το μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους μέλη Λεσχών Φίλων, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν από μία αθλητική συνάντηση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων, μελών Λεσχών Φίλων ή όχι, για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης της ομάδας τους σε αντίπαλη έδρα.
Ο φορέας εκμετάλλευσης μαζικού μέσου μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό.
β) Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών επισύρει για το διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το μεταφορικό του μέσο για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, το μισθωτή του μεταφορικού μέσου και τον οδηγό αυτού ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 96, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο χρήστης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής, ή αν κατά την μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μετατρέπεται σε χρηματική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της περίπτωσης β, στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες 80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.

12.Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 11 τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 95 του παρόντος νόμου, αν έχουν τελεσθεί από μέλος του Δ.Σ. αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε.

13.Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματική ένωση συνιστάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα για την τήρηση της τάξης, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή της επαγγελματικής ένωσης, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν όρθρο και αν διαπιστώσει παραβάσεις συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικό περιστατικό της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή κανονισμούς, σε βάρος των υπαιτίων.
γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπό αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.
δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων.

14. α) Οι Α.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων τάξης των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από το ν. 2518/1997 (Α 164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
β) Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και της τήρησης της τάξης στους χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικά και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της UEFA και τον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της ανωτέρω ομοσπονδίας.
γ) Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Α.Α.Ε. ή των αθλητικών σωματείων που προσλαμβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
δ)Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οριζόμενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή αθλητικά σωματεία υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων τάξης. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 7 και είναι ιδίως:
ααα) η τήρηση της τάξης κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων,
βββ) η τήρηση της τάξης στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
γγγ) η τήρηση της τάξης και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων,
δδδ) η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή της εισόδου αυτών στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.

15. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 14 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

16. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων που προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, μετά από συναίνεση του φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο του στην αθλητική εγκατάσταση.

17. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να συλλαμβάνει τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδει αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.

18. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μέσα σε αθλητική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. Αν παραβιαστεί η πιο πάνω απαγόρευση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

19. Στους ιδιοκτήτες, ή στους μισθωτές, ή στους υπομισθωτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυμμένη μορφή, ως λέσχες φίλων, όπου συγκεντρώνονται άτομα με οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια αρχή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων.

20. Ο καθορισμός των ζωνών ή τμημάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, καθώς και η μείωση του αριθμού θεατών, αποτελεί ευθύνη της υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνομικής αρχής.

21. Ο χαρακτηρισμός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση της αστυνομικής αρχής.

22. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων έχουν δικαίωμα με απόφαση τους να απαγορεύουν αιτιολογημένα την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και της συμπεριφοράς του, ενδέχεται να δημιουργήσει επεισόδια σε αυτή, και ιδίως σε πρόσωπα που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς ασφαλείας, ή κρίνονται ύποπτα για τη διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με τη βία στα γήπεδα, ή αρνούνται τη σωματική έρευνα από το προσωπικό ασφαλείας των γηπέδων, ή βρίσκονται εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνομική δύναμη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:39 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 90

  Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις-Μέτρα
  αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

  7. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του (25) αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας (25). Ο υπεύθυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων.

  (25) Πως αποδεικνύεται η ειδική εμπειρία ασφαλείας;

  10. Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά, μέσα σε
  αθλητική εγκατάσταση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών (άνευ εξαγοράς).

  14. α) Οι Α.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης (26) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων τάξης των γηπέδων.

  (26) Συνιστώνται και γυναικείες ομάδες Α.Α.Ε. ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ;

  15. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. (27) που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 14 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

  (27) Με ποια διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπονται Τ.Α.Α;

  22. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών (28) των πρωταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων (28) έχουν δικαίωμα με απόφαση τους να απαγορεύουν αιτιολογημένα την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο…..

  (28) Η Αστυνομία πρέπει να απαγορεύει και όχι οι διοικήσεις, οι οποίες είναι έρμαια των «οργανωμένων στρατών».

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 19:06 | ΠΣΑΤ

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 πρέπει να αφαιρεθεί η αναφορά στην απαγόρευση των ΜΜΕ να αναπαράγουν δηλώσεις που θεωρούνται -από ποιον κριτή ; – εμπρηστικές και ότι υποκινούν βία. Εάν ισχύσει αυτό, δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, θα σύρονται στα δικαστήρια συνεχώς. Επιπροσθέτως το άρθρο αυτό βάλει ευθέως κατά της ελευθερίας του Τύπου και θεωρούμε ότι δεν είναι συνταγματικό.

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 13:58 | Π.Δ

  Σχετικά με τα άρθρα 90-96 για την καταπολέμηση της Βίας εντός και εκτός γηπέδων:
  1. ότι ισχύει για τα ρατσιστικά συνθήματα σε αθλητικούς χώρους πρέπει να ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο εμετικό σύνθημα. π.χ Σε κάθε αγώνα βρίζουν μανάδες (και τιμωρείτε η ομάδα με ένα μικρό πρόστιμο!) και κάθε φορά τα ίδια. Δηλαδή οι μητέρες μας έχουν λιγότερη αξία?
  2. Οι τιμωρίες σε ότι αφορά τα καπνογόνα, τα λέιζερ , τα εμετικά συνθήματα κλπ πρέπει να είναι αντίστοιχες με της Ε.Ε . Η εικόνα των ίδιων οργανωμένων οπαδών σε εγχώριο και Ευρωπαϊκό παιχνίδι τα λέει όλα.
  3. Να απαγορευτούν δια παντός (με αυστηρές τιμωρίες ακόμη και με κλείσιμο), τα εμπρηστικά, απαξιωτικά, απαράδεκτα, μηνύματα, άρθρα, πρωτοσέλιδα των οπαδικών κυρίως ΜΜΕ, σαιτ, καναλιών κλπ Ιδιαίτερα τα εμπρηστικά άρθρα κατά διαιτητών (ακόμη και αν έχουν κακή διαιτησία)αφού οι επιπτώσεις (με το μίσος που υπάρχει και καλλιεργείται μεταξύ των οπαδών αλλά και το αίσθημα της αδικίας κλπ) μπορεί να είναι απρόβλεπτες.
  4.Τέλος το θέμα των οργανωμένων, οι σύνδεσμοι ή οι λέσχες είναι μεγάλο θέμα και δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο άρθρο στον Νόμο.Απαγόρευση εισόδου σε αυτές οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει ή καταδικαστεί για επεισόδια κλπ Αυστηρότατοι όροι και κλείσιμο -κατάργηση τους σε περίπτωση μη τήρησης , τουλάχιστον.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 13:01 | mixalis manolios

  Να απαγορευτουν γενικως οι κροτιδες και τα καπνογονα οπως γινεται στα
  ευροπαικα παιχνιδια και η ριψεις γενικως αντικιμενων εντος γηπεδου
  αλλα και στις κερκιδες.Πρωτη φορα (1)μια αγωνιστικι κεκλισμενων των θυρων,
  δευτερη φορα(2) αφαιρεσι (3) βαθμων,κλπ.
  Να ειστε σιγουροι υστερα απο αυτα, ολα θα σταματισουν.
  Εαν θελετε λοιπον να εξαλειφθουν ολα αυτα,βαλτε και αυτην την παραγραφω
  στο νομοσχεδιο για την βια και ολα θα σταματισουν.
  ευχαριστω πολυ Μιχαλης Μανωλιος απο αμερικη

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 11:23 | ΑΡΗΣ

  Πολύ ωραίο το ευχολόγιό σας.ελπίζω να βρει ΚΑΙ αυτό τους υπόλοιπους νόμους αυτής της ρημαγμένης χώρας…
  Πονάει χέρι, κόψει χέρι. Το να απαγορεύσετε την μετακίνηση οπαδών είναι κάτι λογικό για εσάς. Ελπίζω να κάνετε το ίδιο και τις μετακινήσεις οπαδών κομάτων.όχι???γιατί? Δεν σας φταίει σε κάτι ο κάθε οπαδός/φίλθαλος που πάει στο γήπεδο, γιατί αυτός τροφοδοτεί την μπίζνα που λέγεται ποδόσφαιρο. χωρίς κόσμο στα γήπεδα δεν θα έχει ενδιαφέρον…δεν θα έχει χορηγούς και θα επέλθει κιάλλος μαρασμός στα αθλήματα…
  Θέλετε να πατάξετε την βία?εύκολο είναι…βγείτε από τα γραφεία σας…μπείτε σε κάποιο λεωφορείο για να πάτε ας πούμε από Θεσσαλονίκη Τρίπολη…ωραία διαδρομή…7 ώρες…χωρίς στάση…να θες να κατουρήσεις και να μην σε αφήνει ο κυρ αστυφύλαξ…να σου συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί λες και μεταφέρουν κατάδικους…να σου κάνουν χειρονομίες…λεκτικές επιθέσεις χωρίς αιτία!να είναι ο αγώνας στις 5…..και ενώ έχεις ξεκινήσει από τις 7 το πρωί από θεσσαλονίκη να σε φτάνουν στο γήπεδο στις 5:15…και να σου ξανακάνουν σωματικό έλεγχο…διπλή φορά…και να ξαναείναι επιθετικοί μαζί σου…να τους λες πως το γεγονός για το οποίο έκανες τόσα χιλιόμετρα σαν ζώο, που χρυσοπλήρωσες για αυτό 20-30-40 ευρω έχει ξεκινήσει ήδη!!!
  Να μπαίνεις στον αθλητικό χώρο και αυτός να είναι πλήρως ακατάλληλος για να σε φιλοξενήσει…σπασμένα καθίσματα…λιμνάζοντα νερά…σερμαντίνα (αγκανθωτό σύρμα που χρησιμοποιείται στις φυλακές!!!)…καμία τουαλέτα…και χίλια δυο άλλα θετικά…

  Δεν καταπολεμάς την βία με ευχολόγια..πρέπει να είσαι αποφασισμένος…και ανοιχτόμυαλος…να βλέπεις πως αυτοί που έβαλες ως κράτος να τηρούν την τάξη είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την μη τήρηση!!!σε κάθε επίπεδο…από αθλητικούς δικαστές και διαιτητές μέχρι αστυνομικούς…

  Για μένα εαν θέλετε να τελειώσουμε με την βία πρέπει για 3 χρόνια να μην διεξαχθεί κανένα πρωτάθλημα σε κανένα άθλημα…και καμία ομάδα να μην βγει στας Ευρώπας…αν θέλετε…γιατί μέχρι στιγμής κανείς δεν θέλει…απλά λένε δεν μπορούν…