Άρθρο 73: Απαγόρευση πρόωρων διαπραγματεύσεων- υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών

1. Εκτός της μεταγραφικής περιόδου, οι Α.Α.Ε. δεν μπορούν να διαπραγματεύονται άμεσα ή έμμεσα με αθλητή που ανήκει σε άλλη Α.Α Ε. με σκοπό τη μεταγραφή του, εκτός αν οι Κανονισμοί των διεθνών ομοσπονδιών του οικείου αθλήματος προβλέπουν διαφορετικά.

2. Οι παραβάτες τιμωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δυσφήμηση του αθλήματος, καθώς και με στέρηση του δικαιώματος να αποκτήσουν τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αθλητή, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

3. Οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία μεταξύ Α.Α.Ε. και αθλητή η οποία συνάπτεται πριν από τη μεταγραφική περίοδο, για παροχή από αυτόν υπηρεσιών είναι άκυρη, ακόμη και αν πρόκειται για ανανέωση συμβολαίου αθλητή που ανήκει στη δύναμη ης Α.Α.Ε..