Άρθρο 53: Σύσταση – Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσής τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, τα σωματεία μπορούν να ιδρύουν αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.), κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος και του ν. 2190/1920, οι οποίες υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τμήματος του αθλητικού σωματείου που μετατρέπεται σε εταιρεία. Δεν περιλαμβάνονται στην υποκατάσταση οι ενοχικές υποχρεώσεις που αφορούν τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Εκκρεμείς δίκες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πραναφέρθηκαν συνεχίζονται επ` ονόματι της εταιρείας, η οποία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Με εξαίρεση τη μετατροπή αυτή, δεν επηρεάζεται η μορφή και η λειτουργία του αθλητικού σωματείου, το οποίο διατηρεί τα υπόλοιπα αθλητικά του τμήματα.

2. Για τη σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας απαιτείται:
α) Απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αρκεί η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου.
β) Οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ή συμβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιμότητα της υπό ίδρυσης Α.Α.Ε. για μία πενταετία τουλάχιστον.
γ) Γνώμη της οικείας επαγγελματικής ένωσης και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας της συγκεκριμένης Α.Α.Ε., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια.
δ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του ιδρυτικού σωματείου, εκτιμηθεί η βιωσιμότητα της υπό ίδρυση Α.Α.Ε. και η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου. Η άδεια αυτή ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που χορηγήθηκε, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νόμου. Αν ανακληθεί η άδεια, η ομάδα της Α.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της αρμόδιας επαγγελματικής ένωσης, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η μη συμμόρφωση του διοικητικού συμβουλίου της επαγγελματικής ένωσης με την ανωτέρω απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σε αυτό, έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την έκπτωση των μελών του, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του παρόντος.

3. Στην απόφαση της ιδρυτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται και προσωρινή επιτροπή, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Α.Α.Ε. κατά την περίπτωση γ της παρούσας, οπότε και παύει να υφίσταται, μεριμνά ιδίως:
α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας,
β) για την πιστoποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,
γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.

4. Δεν μπορεί να συσταθεί νέα αθλητική ανώνυμη εταιρεία από το ίδιο αθλητικό σωματείο, για το ίδιο άθλημα.

5. Για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των ως άνω εταιρειών, καθώς και για όσα θέματα δεν προβλέπουν ειδικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και της κείμενης νομοθεσίας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:31 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 53

  Σύσταση – Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας

  2. Για τη σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας απαιτείται:
  α) Απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου, η
  οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των
  μελών του (10) και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αρκεί η παρουσία του μισού τουλάχιστον (11) των μελών του σωματείου.

  (10) Των εγγεγραμμένων ή των ταμειακώς εντάξει;
  (11) Αν δεν υπάρξει το μισό (50%);

  4. Δεν μπορεί να συσταθεί νέα αθλητική ανώνυμη εταιρεία από το ίδιο αθλητικό σωματείο, για το ίδιο άθλημα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Στην περίπτωση αυτή, τιμωρείται το αθλητικό Σωματείο και όχι οι ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ, που έλυσαν την προηγούμενη Α.Α.Ε. (περίπτωση Α.Ε.Κ.). Γιατί δεν προβλέπεται τιμωρία των ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ, που οδηγούν σε λύση και εκκαθάριση την Α.Α.Ε. όπως προέβλεπε ο ν. 3372/2004 (άρθρο 2 § 5β), με 10ετή αποκλεισμό των μελών του ΔΣ Α.Α.Ε. από κάθε συμμετοχή σε Α.Α.Ε, αθλητικό Σωματείο, Ένωση ή Ομοσπονδία ή Ανώτερες Επιτροπές;

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 22:37 | Γιώργος Μπέκιος

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ
  Επί του προτεινόμενου σχεδίου του νέου Αθλητικού Νόμου

  Η αθλητική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα ικανό να εκφράσει τον αθλητικό κόσμο, με βάση του όλου συστήματος τα αθλητικά σωματεία που αποτελούν το δυναμικό και υγιές κομμάτι της κοινωνίας, στο οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να παρέχει τα μέσα και το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του.
  Τα αθλητικά σωματεία αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωφελές έργο με τις εισφορές των μελών τους, την εθελοντική εργασία, και τις παροχές της Πολιτείας είτε με την μορφή οικοδομικών ενισχύσεων είτε με την μορφή της δωρεάν παραχωρήσεως εδάφους και υλικών για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σε περίπτωση λύσεως του σωματείου επανέρχονται στο Δημόσιο (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 2725/1999), για τη συνέχιση του κοινωφελούς έργου.
  Με την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν τα επαγγελματικά τμήματα των ομάδων να έχουν ως φορέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), κλασσική νομική μορφή των επιχειρήσεων, που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου, με , μοναδικό σκοπό, την διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού τμήματος του σωματείου που εισφέρεται σε αυτή (άρθρα 64 και 65 Ν. 2725/1999), με την υποχρεωτική χρήση του σήματος και του εμβλήματος αυτού. Σε περίπτωση, μάλιστα, λύσεως της Α.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, το εισφερθέν αθλητικό τμήμα επανέρχεται στο αθλητικό σωματείο και συνεχίζει την λειτουργία του ως ερασιτεχνικό τμήμα.
  Με τον προτεινόμενο αθλητικό νόμο και συγκεκριμένα με τα κεφάλαιο πέμπτο – άρθρα 53 επ., περί ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανατρέπεται η βάση του όλου αθλητικού συστήματος που είναι το σωματείο και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στον αθλητισμό η Α.Α.Ε. και επιχειρείται , κατ’ αυτό τον τρόπο, η επιχειρηματικοποίηση του αθλητισμού και μάλιστα στα πλέον εμπορικά του τμήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
  Συγκεκριμένα:
  1.- Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του προτεινόμενου νομοσχεδίου , στο σκοπό της Α.Α.Ε. προστίθεται στο σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 65 του Ν.2725/1999 και «..η κτήση , η διαχείριση και η εκμετάλλευση γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών κέντρων , η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το σήμα, το έμβλημα και την επωνυμία …..»
  Με την προσθήκη αυτή, θίγονται τα αθλητικά σωματεία και κυρίως αυτά που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις , γιατί θα μπορούν , πλέον, οι επενδυτές της Α.Α.Ε., να κατασκευάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις και επιλεκτικά αυτές που έχουν μεγάλη εμπορικότητα, όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, στα δε σωματεία να παραμένουν εγκαταστάσεις που είναι παθητικές..
  Ως προς το σήμα και το έμβλημα, αυτά ως άυλη περιουσία φήμης, ανήκουν στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως πάγια έχουν αποφανθεί τα Δικαστήρια σημάτων, και δεν είναι δυνατόν να τα εκμεταλλεύεται τρίτος, όπως η Α.Α.Ε., που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τα χρησιμοποιεί κατά τη συμμετοχή της σε επαγγελματικούς αγώνες.
  2.- Με την παρ1 του άρθρου 117 του προτεινόμενου νόμου, καταργούνται όλες οι διατάξεις αθλητικών νόμων που έχουν ενσωματωθεί στο Ν. 2725/1999, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από τον παρόντα (νέο) νόμο. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και: α) η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του αθλητικού σωματείου και, συνήθως έχουν κατασκευασθεί με την υλική και οικονομική συνδρομή της πολιτείας., β) οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999, με τις οποίες τα ερασιτεχνικά σωματεία δικαιούνται το 15% επί των εισπράξεων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 σύμφωνα με τις οποίες μίσθωμα των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων ορίζεται σε ποσοστό που ισούται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος, για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, ακριβώς όσο πληρωνουν οι Π.Α.Ε. στο Ο.Α.Κ.Α.
  Με τις πιο πάνω, ενδεικτικά αναφερόμενες μεταβολές, τα αθλητικά σωματεία θα στερηθούν σημαντικών εσόδων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση του κοινωφελούς τους έργου, και οδηγούνται, πλέον, στον αφανισμό με δεδομένη, τουλάχιστον κατά την σημερινή οικονομική συγκυρία, την αδυναμία της Πολιτείας για την οικονομική ενίσχυσή τους.
  Για τους πιο πάνω λόγους, κυρίως, πιστεύουμε, ότι πρέπει να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν οι πιο πάνω διατάξεις και να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999,
  Αθήνα 19/12/2014
  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ