Άρθρο 77:Σύσταση-Καταστατικό

1. Στις αθλητικά αναγνωρισμένες ομοσπονδίες συνιστώνται επαγγελματικές ενώσεις, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση και οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Οι ενώσεις αυτές είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μορφή σωματείου ή αστικού συνεταιρισμού και αποτελούνται αποκλειστικά από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

2.Οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ως προς την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία της οποίας αποτελούν μέλη.

3. Τα καταστατικά των επαγγελματικών ενώσεων και οι γενικοί και ειδικοί κανονισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ψηφίζονται από τη Γενική τους Συνέλευση και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητάς τους και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Με το καταστατικό και τους κανονισμούς της παραγράφου 3 ρυθμίζονται τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της επαγγελματικής ένωσης και ειδικότερα καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και ο εσωτερικός έλεγχος των οργάνων διοίκησης της ένωσης, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου.

5. Όργανα των ενώσεων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, και όσα άλλα καθορίζονται στο καταστατικό τους. Η θητεία των Δ.Σ. των επαγγελματικών ενώσεων είναι διετής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ένωσης, τα μέλη των υπολοίπων οργάνων και επιτροπών της, εκτός από τα μέλη των δικαιοδοτικών της συμβουλίων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Σ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό της.

6. Τα μέλη της ένωσης έχουν το δικαίωμα να προκαλούν έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο αυτής από ορκωτό ελεγκτή της επιλογής τους και με έξοδά τους. Δεν μπορεί να γίνει νέος έλεγχος αν δεν περάσει έτος από τον πρηγούμενο, από οποιονδήποτε και αν προκλήθηκε. Τα πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης, στα μέλη της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.