Άρθρο 78: Αρμοδιότητες-Πόροι

1. Στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών ενώσεων ανήκει:
α) η διοίκηση, η οργάνωση, η διεξαγωγή και η διαχείριση του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος και των αγώνων που τους ανατίθενται από την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία, και ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους,
β) η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, καθώς και η άσκηση από τα αρμόδια πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά τους συμβούλια της πειθαρχικής εξουσίας, υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τα ανωτέρω δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου,
γ) η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση της περιουσίας τους και ιδίως η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού οικονομικού συμφέροντος των μελών τους, όπως η σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών της αρμοδιότητάς τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
δ) η παροχή στα μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου τους, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών,
ε) η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τους κανονισμούς των υπερκείμενων αυτών Αθλητικών Ομοσπονδιών και της WADA,
στ) η οργάνωση και η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου, η συνεργασία τους με ίδρυση ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταθλητική επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών, αρμοδιότητάς τους,
ζ)η εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. στις σχέσεις τους με τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες ή τρίτους, και η συμμετοχή στον καθορισμό των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επαγγελματία αθλητή με Α.Α.Ε. και στην επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους επαγγελματίες αθλητές και προπονητές αυτών,
η) η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τις Α.Α.Ε. μέλη τους, ακαδημιών κλάδου άθλησης της αρμοδιότητας τους, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους και κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτές από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος.