Άρθρο 75: Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών

1. α)Με κοινή συμφωνία του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής ένωσης των Α.Α.Ε. και του Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών, καταρτίζεται κανονισμός που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των αμειβόμενων αθλητών ή επαγγελματιών αθλητών με τα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε.
β)Ειδικότερα στον κανονισμό πρέπει να ρυθμίζονται:
ααα) οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του αμειβόμενου αθλητή ή του επαγγελματία αθλητή,
βββ) ο τύπος του συμβολαίου που συνάπτεται μεταξύ αθλητή και αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε., η διαδικασία που συνάπτεται, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης, διακοπής και λύσης του,
γγγ) τα κατώτερα όρια και οι κάθε είδους παροχές προς τους αθλητές και ο τρόπος καταβολής τους, όπως τακτικές, έκτακτες, επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας, ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης,
δδδ) οι υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε., καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους,
εεε) ο χρόνος ισχύος του κανονισμού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της τριετίας και
στστστ) κάθε άλλο συναφές θέμα.
γ)Ειδικότερα στην παροχή της ετήσιας άδειας πρέπει να υπάρχει κατά το δυνατόν πρόβλεψη ότι αυτή θα είναι συνεχής.

2. Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ των μερών επιλύονται με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού. Η κανονιστική αρμοδιότητα του Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των ανωτέρω διαφωνιών.

3. Οι διατάξεις του κανονισμού του παρόντος μπορεί να καταγγέλλονται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη εφαρμογής τους. Η καταγγελία του κανονισμού γίνεται τρεις (3) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριετίας. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταγγελία οποιουδήποτε συμβαλλομένου, τα μέρη υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση νέου κανονισμού. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχουν υποβληθεί προτάσεις από όλα τα μέρη, τον κανονισμό καταρτίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:07 | Βασίλης Μηνούδης

    Να αλλαχθεί το 1.β) στστστ)κάθε άλλο συναφές θέμα συμπεριλαμβανομένων κανόνων αυτοδέσμευσης και εισαγωγής υποχρεώσεων και διαδικασιών πριν την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων τήρησης των κανόνων που τίθενται από τον Κανονισμό του παρόντος άρθρου και την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων αυτών, πάντα με την επιφύλαξη τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

    Επίσης στο 1. β)δδδ)να προστεθούν και οι υποχρεώσεις των σωματείων και των ΑΕΕ έναντι των αθλητών, όπως και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης τους.

    Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιείται κατά πολύ το περιεχόμενο του ανωτέρω Κανονισμού, προς την κατεύθυνση ιδίως της δημιουργίας συστημάτων αδειοδότησης, όπως αυτό συνέβει στην πράξη στο άθλημα της πετοσφαίρισης προσφάτως.