Άρθρο 52: Εναρμόνιση καταστατικών με τις διατάξεις του νόμου

1. Η μη εναρμόνιση του καταστατικού, των κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισής τους. Η διαπιστωτική πράξη της αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΑ.

2.Αν οι ανωτέρω αθλητικοί φορείς, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάκληση, προβούν στην ανωτέρω εναρμόνιση, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της ΓΓΑ, να αρθεί η ανωτέρω ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης.

3. Εκτός από την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης, η παράλειψη της υποχρέωσης εναρμόνισης του καταστατικού ή των κανονισμών της παραγράφου 1, συνεπάγεται για τα μέλη των Δ.Σ. των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών που παρέλειψαν την υποχρέωσή τους αυτή την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα που κατέχουν. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΑ.

4. Για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισής τους, για τους αθλητικούς φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος αναστέλλεται, με την ίδια απόφαση του Γ.Γ.Α. που ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος για την παροχή κρατικών επιχορηγήσεων και λοιπών κρατικών παροχών, διευκολύνσεων και κινήτρων για τους αθλητικούς φορείς που στερήθηκαν την ειδική αθλητική αναγνώριση και για τους αθλητές και προπονητές που υπάγονται σ’ αυτούς. Η άρση της αναστολής της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων συντελείται με την τυχόν άρση της ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της παραγράφου 2.

 • Ο υπό διαβούλευση αθλητικός νόμος δεν λαμβάνει μέριμνα για ιστορικά σωματεία, όπως είναι η ΧΑΝΘ.
  Η ΧΑΝΘ ιδρύθηκε το 1921 και δεν είναι αμιγώς αθλητικό σωματείο, αλλά κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, με σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή αρχών και αξιών για την ψυχική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη, ευεξία και υγεία των νέων με ποικίλες αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από αθλητικές ομάδες και ακαδημίες, κατασκηνωτικά προγράμματα, νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό, θέατρο, χορό, μουσική, προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, προγράμματα προσχολικής ηλικίας, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, φιλανθρωπικές δραστηριότητες και εθελοντισμό.
  Η ΧΑΝΘ εισήγαγε στην Ελλάδα αθλήματα και συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση του αθλητισμού στη χώρα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες. Σήμερα καλλιεργεί συστηματικά τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, κολύμβησης, τζούντο, τάε κβο ντο, τένις και σκάκι διατηρώντας αθλητικές ομάδες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έχοντας περίπου 1.000 αθλητές με δελτία και ακαδημίες, ενώ σκοπός της είναι πάντα να προάγει την καλλιέργεια συνεχώς νέων αθλημάτων. Απαριθμεί περί τα 1.000 τακτικά μέλη και περίπου 15.000 έκτακτα μέλη που συμμετέχουν κάθε χρόνο στις διάφορες δράσεις και προγράμματα του Σωματείου.
  Για τον λόγο αυτό, με το άρθρο 77 παρ. 12 του ν. 3057/2002 προστέθηκε νέο εδάφιο β΄ στο άρθρο 135 παρ. 5 του ν. 2725/1999 (ισχύοντος αθλητικού νόμου), με το οποίο εξομοιώθηκαν με τα σωματεία του προηγούμενου εδαφίου τα ιδρύματα, νπδδ και νπιδ του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που ήδη καλλιεργούσαν αθλήματα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως μέλη στις οικείες ομοσπονδίες και ρητά εξαιρέθηκαν: α) από τη διάταξη του άρθρου 135 παρ. 3 (για την τροποποίηση του καταστατικού προς εναρμονισμό με τον αθλητικό νόμο) και β) από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 10 (για τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας μετά τη διάλυση). Μάλιστα στην εισηγητική έκθεση του νόμου (βλ. ΚΝοΒ 2002 τόμος 50 – σελ. 2062) έγινε ειδική αναφορά στην αιτία της τροποποίησης και ειδική μνεία στη Χ.Α.Ν.Θ.: «… η επίλυση ενός ζητήματος με ιστορική σημασία για τον αθλητισμό, των ΝΠ που δεν επεδίωκαν αποκλειστικά αθλητικό σκοπό αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και προώθησή του …, που ήδη λειτουργούσαν και είχαν ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά και εξαιρετική συμβολή στην παραγωγή αθλητών, νομικά πρόσωπα όπως η ΧΑΝ, Πειραϊκός κλπ που δεν είχαν αποκλειστικά αθλητικό σκοπό και δεν μπορούν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους ώστε να έχουν κύρια αθλητικό σκοπό ……………».
  Καθώς η ΧΑΝΘ είναι ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, μέλος του παγκόσμιου κινήματος των ΧΑΝ, το οποίο δεν επιτρέπεται να προβλέψει καταστατικές διακρίσεις στους σκοπούς του σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες, η ποικιλία των δράσεων και προγραμμάτων του καθιστούν τη διοίκησή του από ολιγάριθμα Διοικητικά Συμβούλια αδύνατη, η διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών και των εναλλαγών στις διοικήσεις είναι εδώ και 93 χρόνια υποδειγματική, θεωρούμε ότι, όπως και ο προηγούμενος αθλητικός νόμος είχε αναγνωρίσει τη διαφορετικότητα των ιστορικών σωματείων, όπως η ΧΑΝΘ, και είχε προβλέψει εξαίρεση από τις διατάξεις περί εναρμόνισης των Καταστατικών τους και του τρόπου διάθεσης της περιουσίας τους, πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη και στον νέο αθλητικό νόμο, δηλαδή να εξαιρεθεί η ΧΑΝΘ και τα τυχόν ομοειδή ιστορικά σωματεία: α) από την υποχρέωση τροποποίησης και εναρμόνισης του Καταστατικού τους σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 52 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του νέου αθλητικού νόμου και β) από τη διάταξη του άρθρου 35 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (για τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας μετά τη διάλυση), χωρίς όμως να εξαιρείται από την εφαρμογή, κατά τα λοιπά, των ευεργετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου, ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη και υποδειγματική λειτουργία της ΧΑΝΘ, ενός ιστορικού σωματείου που επί έναν αιώνα συνέβαλε και συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού και έχει εξαιρετική συμβολή στην παραγωγή αθλητών, χωρίς να έχει αποκλειστικά ή κύρια αθλητικό σκοπό, αλλά πολυσχιδή ισότιμη δράση.
  Ελένη Αθανασιάδου
  Γενική Γραμματέας της ΧΑΝΘ

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 01:16 | Καμπάς Ιωάννης

  Ποιό είναι το χρονικό περιθώριο που δίνεται στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες για εναρμόνιση του καταστατικού, των κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου ?
  Ευχαριστώ
  Γιαννης Καμπάς