Άρθρο 117 Καταργούμενες Διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκτός των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α 121), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.

2.Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή σε διατάξεις που καταργούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η παραπομπή θεωρείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 22:47 | Γιώργος Μπέκιος

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ
  Επί του προτεινόμενου σχεδίου του νέου Αθλητικού Νόμου

  Η αθλητική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα ικανό να εκφράσει τον αθλητικό κόσμο, με βάση του όλου συστήματος τα αθλητικά σωματεία που αποτελούν το δυναμικό και υγιές κομμάτι της κοινωνίας, στο οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να παρέχει τα μέσα και το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του.
  Τα αθλητικά σωματεία αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωφελές έργο με τις εισφορές των μελών τους, την εθελοντική εργασία, και τις παροχές της Πολιτείας είτε με την μορφή οικοδομικών ενισχύσεων είτε με την μορφή της δωρεάν παραχωρήσεως εδάφους και υλικών για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σε περίπτωση λύσεως του σωματείου επανέρχονται στο Δημόσιο (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 2725/1999), για τη συνέχιση του κοινωφελούς έργου.
  Με την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν τα επαγγελματικά τμήματα των ομάδων να έχουν ως φορέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), κλασσική νομική μορφή των επιχειρήσεων, που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου, με , μοναδικό σκοπό, την διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού τμήματος του σωματείου που εισφέρεται σε αυτή (άρθρα 64 και 65 Ν. 2725/1999), με την υποχρεωτική χρήση του σήματος και του εμβλήματος αυτού. Σε περίπτωση, μάλιστα, λύσεως της Α.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, το εισφερθέν αθλητικό τμήμα επανέρχεται στο αθλητικό σωματείο και συνεχίζει την λειτουργία του ως ερασιτεχνικό τμήμα.
  Με τον προτεινόμενο αθλητικό νόμο και συγκεκριμένα με τα κεφάλαιο πέμπτο – άρθρα 53 επ., περί ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανατρέπεται η βάση του όλου αθλητικού συστήματος που είναι το σωματείο και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στον αθλητισμό η Α.Α.Ε. και επιχειρείται , κατ’ αυτό τον τρόπο, η επιχειρηματικοποίηση του αθλητισμού και μάλιστα στα πλέον εμπορικά του τμήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
  Συγκεκριμένα:
  1.- Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του προτεινόμενου νομοσχεδίου , στο σκοπό της Α.Α.Ε. προστίθεται στο σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 65 του Ν.2725/1999 και «..η κτήση , η διαχείριση και η εκμετάλλευση γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών κέντρων , η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το σήμα, το έμβλημα και την επωνυμία …..»
  Με την προσθήκη αυτή, θίγονται τα αθλητικά σωματεία και κυρίως αυτά που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις , γιατί θα μπορούν , πλέον, οι επενδυτές της Α.Α.Ε., να κατασκευάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις και επιλεκτικά αυτές που έχουν μεγάλη εμπορικότητα, όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, στα δε σωματεία να παραμένουν εγκαταστάσεις που είναι παθητικές..
  Ως προς το σήμα και το έμβλημα, αυτά ως άυλη περιουσία φήμης, ανήκουν στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως πάγια έχουν αποφανθεί τα Δικαστήρια σημάτων, και δεν είναι δυνατόν να τα εκμεταλλεύεται τρίτος, όπως η Α.Α.Ε., που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τα χρησιμοποιεί κατά τη συμμετοχή της σε επαγγελματικούς αγώνες.
  2.- Με την παρ1 του άρθρου 117 του προτεινόμενου νόμου, καταργούνται όλες οι διατάξεις αθλητικών νόμων που έχουν ενσωματωθεί στο Ν. 2725/1999, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από τον παρόντα (νέο) νόμο. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και: α) η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του αθλητικού σωματείου και, συνήθως έχουν κατασκευασθεί με την υλική και οικονομική συνδρομή της πολιτείας., β) οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999, με τις οποίες τα ερασιτεχνικά σωματεία δικαιούνται το 15% επί των εισπράξεων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 σύμφωνα με τις οποίες μίσθωμα των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων ορίζεται σε ποσοστό που ισούται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος, για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, ακριβώς όσο πληρωνουν οι Π.Α.Ε. στο Ο.Α.Κ.Α.
  Με τις πιο πάνω, ενδεικτικά αναφερόμενες μεταβολές, τα αθλητικά σωματεία θα στερηθούν σημαντικών εσόδων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση του κοινωφελούς τους έργου, και οδηγούνται, πλέον, στον αφανισμό με δεδομένη, τουλάχιστον κατά την σημερινή οικονομική συγκυρία, την αδυναμία της Πολιτείας για την οικονομική ενίσχυσή τους.
  Για τους πιο πάνω λόγους, κυρίως, πιστεύουμε, ότι πρέπει να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν οι πιο πάνω διατάξεις και να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999,
  Αθήνα 19/12/2014
  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:30 | Ηλίας Κωστόπουλος

  Να μην καταργηθεί ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4115/2013 Αρθρο 38 (και να είναι σε ισχύ) που αφορά τις επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών με ανάλογη τροποποίηση των αρθρων 13 και 15 του νεου αθλητικού νόμου.