Άρθρο 63: Συγχωνεύσεις Α.Α.Ε.

1. Επιτρέπεται μετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τιs διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν έδρα στην ίδια περιφερειακή ενότητα και ανήκουν στην ίδια αγωνιστική κατηγορία και από από τη συγχώνευση δεν προκύπτει αγωνιστικό όφελος για καμία από τις Α.Α.Ε. που συγχωνεύονται. Για τη συγχώνευση μεταξύ Α.Α.Ε., καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυμίας που η συγχώνευση συνεπάγεται, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων.

2. Κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων και των Α.Α.Ε. που συγχωνεύονται εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσμεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία και την Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση και προσδιορίζονται ειδικότερα στο καταστατικό της.

3. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα μιας ή περισσότερων από τις Α.Α.Ε. που συγχωνεύονται ή, μετά από άδεια της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό γνώρισμα. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση εντάσσεται στην ίδια αγωνιστική κατηγορία στην οποία μετείχαν οι Α.Α.Ε.που συγχωνεύθηκαν.

4. Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόμιση επιxειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε.:
α) πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές,
β) βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων,
γ) έκθεση αποτίμησης της αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η διαδικασία της συγχώνευσης αρχίζει μετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων της αγωνιστικής περιόδου που διανύεται και περατώνεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου.