Άρθρο 97 ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Το Ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται.

2. Ως «Ντόπινγκ στον αθλητισμό» σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην περίπτωση 9 του άρθρου 2 του ν. 3516/2006 (Α 270), ο οποίος κύρωσε τη διεθνή σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της Ουνέσκο στο Παρίσι στις 19/10/2005, νοείται η εμφάνιση μιας παραβίασης κανόνα ελέγχου για ντόπινγκ.

3. Με την απόφαση 3956/2012 (Β 343) του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3516/2006 ορίζονται οι έννοιες των σχετικών με το ντόπινγκ όρων, των κανόνων αντι-ντόπινγκ, οι παραβάσεις των κανόνων αντι-ντόπινγκ, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, η αρμόδια αρχή και οι διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, ο τρόπος του ελέγχου, οι δειγματολήπτες και το προσωπικό συλλογής δειγμάτων ντόπινγκ, οι διαδικασίες ανάλυσης δειγμάτων ντόπινγκ, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, οι πειθαρχικές παραβάσεις, η πειθαρχική διαδικασία, το πλαίσιο ελάχιστων πειθαρχικών κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ, η παραγραφή των ποινών, οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των ομάδων, αθλητών, προπονητών παραγόντων εν γένει και άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον αθλητισμό αναφορικά με το ντόπινγκ. Οι διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, αλλά και εν γένει των εκάστοτε Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3516/2006, ισχύουν και εν προκειμένω.

4. Ειδικότερα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση 3956/2012 του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
α) Χορήγηση είναι η με οποιοδήποτε τρόπο δόση, παροχή, ή μεταβίβαση στον αθλητή απαγορευμένης ουσίας, ή η εφαρμογή σ’ αυτόν απαγορευμένης μεθόδου, ανεξάρτητα αν τελικά έγινε χρήση της.
β) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό και κάθε μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικανότητα, ή απόδοση ενός αθλητή, είτε να συγκαλύψει μια τέτοια μεταβολή, και περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται από τον παρόντα νόμο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
γ)Bιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίματος, ή ερυθρών κυττάρων, ή σχετικών παραγώγων αίματος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες ή να προπονείται, είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αίματος είτε όχι, ανεξάρτητα από το αν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως πσοότητα αίματος, ή η χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων, ή ιστών.
δ)Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μάσκα) είναι οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να αλλοιωθεί ή να εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγματος ή η ανίχνευση ουσιών στο δείγμα.
ε)Φαρμακευτική, χημική, γενετική, ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η χρήση ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν ή να εμποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο καθετηριασμός, η αντικατάσταση των ούρων, καθώς επίσης και η αναστολή της απέκκρισης αυτών.
στ) Ντόπινγκ ίππου είναι η χορήγηση ή η χρησιμοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε ιππικούς αγώνες ή ιπποδρομίες κάθε απαγορευμένου μέσου ή ηλεκτροδιέγερσης που είναι ικανό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές του δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και απόδοσης.
ζ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται με αθλητές ή προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές.
η) Θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ανάλυση δείγματος από αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
θ)Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι η χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής και προκειμένου να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα μέσα:
ααα)διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, διανομή, μεσιτεία, πώληση, αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά και η διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων,
βββ)κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευμένων μέσων, καθώς και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα μέσα αυτά χωρίς πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη,
γγγ)χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότηση απαγορευμένων ουσιών, η παρακίνηση με οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών.