Άρθρο 64: Αποτίμηση αξίας αθλητών

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ του κ. ν. 2190/1920, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο (2) ετών. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση διαβιβάζεται από την ανωτέρω επιτροπή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου η πλασματική αξία των αθλητών της Α.Α.Ε. να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ του κ.ν. 2190/ 1920.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Aνάπτυξης και Ανταγωνισμού, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης και έναν εκπρόσωπο του οικείου συνδικαλιστικού φορέα των αθλητών που αγωνίζονται στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οι τρεις πρώτοι ορίζονται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, και οι υπόλοιποι από την οικεία επαγγελματική ένωση ή συνδικαλιστικό φορέα.

3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής και ορίζεται και η αποζημίωση των μελών της, η οποία βαρύνει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους.

4. Για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε., που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της Α.Α.Ε. ή του αθλητικού σωματείου από το οποίο προήλθε, η διάρκεια του συμβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθμός συμμετοχών στους επίσημους αγώνες της ομάδας του, ο αριθμός συμμετοχών του στους αγώνες των εθνικών ομάδων ανδρών, ελπίδων και νέων, η πειθαρχική του κατάσταση, το ιστορικό πιθανών τραυματισμών του και τα ποσά των νόμιμων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει, όπως όλα αυτά τα κριτήρια αποτιμώνται κατά την 15η Ιουνίου κάθε έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και η διαδικασία ή τυχόν επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των αθλητών.