Άρθρο 39: Κωλύματα – Περιορισμοί Μελών Αθλητικών Ενώσεων

1. Εκτός από τα κωλύματα του άρθρου 27, τα οποία εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και σε επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων, δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης, όποιος κατά το χρόνο που υποβάλλει την υποψηφιότητά του είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή της οικείας ομοσπονδίας. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2. Αν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης του ίδιου αθλήματος ή κλάδου αθλήματος, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος στο οποίο εκλέχθηκε τελευταία. Για την έκπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27.