Άρθρο 04: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

1. α) Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε. Η Δ.Ο.Α. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα και αλλού, με απόφασή τους.
β) Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και η λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η μελέτη και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και όσοι αναβίωσαν τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.
γ)Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποκαλείται διαφορετικά «Εφορεία» και ο πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές, εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, με αναγνωρισμένο κύρος. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. Το μέλος ή τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι ex officio Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. με δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων της διοίκησής της της ΔΟΑ καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
δ. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:
ααα) επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
βββ)ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή `Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς,
γγγ) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς,
δδδ) έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα,
εεε)έσοδα από χορηγίες κάθε φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους,
στστστ)έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων,
ζζζ)έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ηηη)έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
ε. Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 11:16 | LEROS

  NA KATAΡΓΗΘΕΙ

  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

  και να γίνει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  το ίδιο να γίνει και με την ΕΘΝ.Ο.Α.

  το ίδιο να γίνει με την ΝΠΙΔ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

  αρκετά χρήματα στερούν [ οι ΙΔΙΩΤΕΣ κύριοι και κυρίες για προσωπική ΠΡΟΒΟΛΗ ] από το υπουργείου ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –

  η Γ.Γ.Α να τους τα πάρει ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ που ψευτοδικαιολογούν και να τα διαθέσει για τον ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ για ΟΛΟΥΣ

  η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  και η σχετική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της ΓΓΑ

  ας συνεργαστούν ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ και ας αντιμετωπίσουν την ΑΦΑΊΜΑΞΗ των κρατικών χρημάτων από ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ και περιφερόμενες κυρίες ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ επί των τιμών

  Ο ΜΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  και η σχετική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ της ΓΓΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  το κράτος πρέπει το ιδιο να κάνει δράσεις με τα χρήματα του – δεν χρειάζεται τους προαναφερόμενους «ΦΙΛΤΡΑδόρους» των κονδυλίων του ΛΑΟΥ και της νεολαίας μας

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 03:57 | sport justice

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

  Α ] Η ΔΟΑ καταργείται από τους φορείς που χρηματοδοτεί η ΓΓΑ και λειτουργεί ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ με ιδωτική πρωτωβουλια και με ιδία χρηματοδότηση από τα μέλη του σε χώρο ιδιωτικό όχι δημόσιο και με ιδία κάλυψη των λειτουργικων και διαχειριστικών του εξόδων.

  Β] Η ΔΟΑ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.

  Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ πολιτιστικός ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνόμιο του Δημοσίου.

  Γ] Με την κατάργηση της ΔΟΑ ως χρηματοδοτόυμενος φορέας της ΓΓΑ, δεν δύναται να στεγάζεται να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται στο δημόσιο μέγαρο της οδό Δημητρίου Βικέλα 52 στην περιοχή του Χαλανδρίου, στο οποίο στεγάζεται εφ εξής η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔ ] Οι τυχόν δημόσιοι υπάλληλοι του καταργούμενου από κρατική μισθοδοσία φορέα ΔΟΑ μετατάσσονται στην ΓΓΑ ΑΘλητισμού

  Δ] Το καταργούμενο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ αωματείο ΔΟΑ παύει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να μεριμνά για τη συντήρηση των ακόλουθων εγκαταστάσεών, οι οποίες πλέον ανήκουν διοικούνται και συντηρουνται, από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους της ΓΓΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, και το ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ως ακολούθως :

  1] Εγκαταστάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην Αρχαία Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

  2]Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία [ διαχειρίζεται μεριμνά και συντηρεί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΝΜΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 15:29 | OLYMPIC SOLIDARITY

  # σύμφωνα με την ηθική, ακεραιότητα και διαφάνεια που ορίζει

  η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ IOC INTEGRITY PROTEGCTION ] &

  η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ [ ΙΟC ETHICS ]

  η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -[ I.O.C. ]

  δεν δύναται να είναι μέλος της ΔΟΑ και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ όποιος

  :A] ενώπιον της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έχει αναφερθεί σε απόφαση για παραβίαση οποιουδήποτε άρθρου του OLYMPIC CHARTER – I.O.C.

  B] ενώπιον της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  έχει αναφερθεί σε απόφαση για παραβίαση του CODE OF CONDUCT – I.O.C.

  Γ] έχει βλάψει και δυσφημίσει – δημόσια ή ιδιωτικά – με το λόγο και τις πράξεις του, σε ανώτερο βαθμό , το κύρος, την αξιοπιστία ,την φήμη , την ακεραιότητα , την εντιμότητα και διαφάνεια του Ολυμπιακού Κινήματος

  Δ] εκμεταλλεύεται ιδιοτελώς και καταχρηστικά το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ της Δ.Ο.Ε., και ασκεί παράνομη μη ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ διακυβέρνηση διοίκηση και οικονομική διαχείριση της

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 10:26 | OLYMPIC SOLIDARITY

  η Δ.Ο.Α δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται.

  Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  Την έκπτωση αποφασίζει η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος.

  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό ή και τον ολυμπιακό χάρτη και το κώδικα ηθικής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΟΕ ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

  Η έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού.

  Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ είναι, τιμητικό και άμισθο.

  α)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.,και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ΔΟΑ, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής,

  β)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ, ή σε κάποιο ή κάποια μέλη ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο που αυτά απασχολούνται με τις υποθέσεις της ΔΟΑ, η οποία δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ευθύνονται δε στην περίπτωση αυτή τα μέλη για κάθε πταίσμα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 10:08 | OLYMPIC SOLIDARITY

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ο.Α. που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  τα μέλη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ της Δ.Ο.Α που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε,

  ο σύμβουλος εκπαίδευσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.που ορίζεται από την Ε.Ο.Ε

  υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτών, της συζύγου των και των ανηλίκων τέκνων των, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Την υποχρέωση αυτή έχουν και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς τους αυτής.

  Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 οκτώ έτη

  Μετά το πέρας των 8 οκτώ ετών δεν μπορεί να ανανεωθεί η θητεία οποιουδήποτε από τους προανφερόμενους στην Δ.Ο.Α

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 10:52 | ΗΘΙΚΗ ΘΕΙΑ ΝΕΜΕΣΙΣ

  ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : όπως ίσως γνωρίζετε η Δ.Ο.Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ως ΝΠΙΔ,[2009-2014] , ως επιτροπή της ΕΟΕ,[2005-2009], ως πολιτιστικό σωματείο σύλλογος[2001-2004] το οποίο επιχορηγείται συνεχώς με αδιαφανείς και μη νόμιμες πολιτικές διαδικασίες κατά παράβαση νόμων και διατάξεων, τουλάχιστον από το 1980, από την Γ.Γ.Α, τώρα, ελέγχεται, επιθεωρείται οικονομικά λογιστικά διαχειριστικά, από τους Ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ελληνικού Κράτους, την Οικονομική Αστυνομία, την Γ.Γ.Α. και την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Από την στιγμή που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους εξετάζουν, παράβαση νόμων, καταγγελίες, αναφορές, υπομνήματα, και μαρτυρικές καταθέσεις κατά της Δ.Ο.Α – ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ουδεμία αναφορά στο ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ δεν πρέπει αφορά άρθρο, ή να συμπεριλαμβάνει σε παράγραφο τον πολιτιστικό σύλλογο σωματείο με το διακριτικό τίτλο Δ.Ο.Α., προτού τελικό πόρισμα – απόφαση εκδοθεί από το Ελληνικό κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του.

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 15:50 | LEROS

  ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ

  α] Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνομίο του Δημοσίου.

  β] Δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί με τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του ως μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τον ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ περί σωματείων συλλόγων – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ χωρίς να επιβαρύνει με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική και με κανέναν τρόπο διάταξη ή απόφαση τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.

  γ] Δύναται κατόπιν προτάσεως και αποφάσεως της ολομέλειας της ΕΟΕ με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, να ορίζεται και συντίθεται από την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της ΕΟΕ, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ως ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΟΕ με οριζόμενο πρόεδρο επιτροπής και μέλη από την ολομέλεια της ΕΟΕ χωρίς αποζημίωση.

  δ] Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΑ με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, δύναται έναντι αποζημιώσεως, να φιλοξενείται και να συνεδριάζει σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΕ, περιστασιακά σε χώρους ή εγκαταστάσεις της ΕΟΕ μετά των οριζόμενων ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ τιμολόγησης χρεώσεως εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ανά ώρα και ημέρα χρήσης, ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

  ε] Η ΧΡΗΣΗ του ονόματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» καθώς και η ΧΡΗΣΗ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ως σύμβολο, από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ τίθεται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης και επιφύλαξη νομιμότητας σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ και ΣΥΜΒΟΛΩΝ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ – Ε.Ο.Ε. Με απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της ΕΟΕ κατόπιν συστάσεως της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δύναται ανεπιφύλακτα ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύσει την χρήση του ΟΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και των ΟΛΥΜΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ από το λογότυπο του εν λόγω ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 15:32 | OLYMPIC SOLIDARITY

  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ με ΑΦΜ: 999498191 ΔΟΥ:
  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [09/10/2001] Κωδικός ΔΟΥ: 1134 με Κωδικό Δραστηριότητας:94991601

  να αναφερθεί στο ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ ότι:

  τελεί σύμφωνα με την ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και φιλοξενείται ΑΤΕΛΩΣ με κρατική δαπάνη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, στα γραφεία του ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΕΟΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ. στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

  Επίσης δεν είναι αληθές ότι τελεί υπο την ΑΙΓΙΔΑ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΑΙΓΙΔΑ»

  Σύμφωνα με τον Olympic Charter, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ απλά υποστηρίζει και ενθαρρύνει ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Ο.Α και άλλα ινστιτούτα τα οποία αφοσιώνονται στην ολυμπιακή παιδεία –

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΣΥΝΗΜΜΈΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ αποδεικνύει του ΛΟΓΟΥ το ΑΛΗΘΕΣ

  http://www.olympic.org/about-ioc-institution