Άρθρο 42: Υποχρεώσεις Αθλητικών Ενώσεων

1. Η αθλητική ένωση έχει την υποχρέωση να τηρεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του αθλήματος από αυτές.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 35 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αθλητικές ενώσεις.