Άρθρο 76: Ειδικός κανονισμός

1. Με κοινή συμφωνία του Δ.Σ της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της οικείας επαγγελματικής ένωσης των Α.Α.Ε. και του Δ.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών καταρτίζεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθμός κατά κατηγορία των αθλητών που έχει δικαίωμα να διατηρεί κάθε Α.Α.Ε., οι όροι των εγγραφών και μεταγραφών ή αποδεσμεύσεών τους, ο χρόνος που αυτές γίνονται, η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2. Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ των μερών επιλύονται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Η κανονιστική αρμοδιότητα του Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των ανωτέρω διαφωνιών.

3. Για το σκοπό αυτό συνιστάται σε κάθε αθλητική ομοσπονδία, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, πενταμελές όργανο με θητεία δύο (2) ετών, το οποίο συγκροτείται από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ένωσης, έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου πανελλήνιου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών του οικείου αθλήματος, καθώς και δύο (2) συνταξιούχους δικαστές της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που συνταξιοδοτήθηκαν τουλάχιστον με τον βαθμό του εφέτη. Το όργανο αυτό έχει ως έργο του την επίλυση των διαφωνιών που τυχόν ανακύπτουν μεταξύ των μερών κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των κανονισμών των άρθρων 75 και 76. Ως πρόεδρος του οργάνου ορίζεται ο δικαστής που συνταξιοδοτήθηκε με τον ανώτερο βαθμό και, αν και οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν με τον ίδιο βαθμό, εκείνος που είχε τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Οι δύο (2) δικαστές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Τα κάθε είδους θέματα που αφορούν το όργανο αυτό, όπως η λειτουργία, η αποζημίωση των μελών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με την ίδια ή άλλη απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Ο.

4. Καμιά εγγραφή ή μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή δεν εγκρίνεται, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία ομοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας Δ.Ο. Υ. ότι καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν, ο φόρος που αναλογεί για τα χρηματικά ποσά που συμφωνούνται στο συμβόλαιο μεταξύ εταιρείας και αθλητή υπέρ του τελευταίου, και δεν εκδίδεται το σχετικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

5. Στην περίπτωση καταβολής των υπέρ του αθλητή χρηματικών ποσών σε δόσεις, η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε κάθε δόση αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο. Υ.

6. Η παράβαση των ορισμών των ανωτέρω παραγράφων συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή μεταγραφής του αθλητή, από το χρόνο τέλεσης της παράβασης, η δε συμμετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, και ελέγχεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:59 | Βασίλης Μηνούδης

    Η παράγραφος 4 νομίζω ότι είναι ανεφάρμοστη δεδομένου ότι κατά την περίοδο της υπογραφής των συμβολαίων – έκδοσης δελτίου, δεν υπάρχουν συνήθως οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του αθλητή, πλην ίσως κάποιας μικρής προκαταβολής. Ως εκ τούτου δεν προκύπτουν υποχρεώσεις φορολογικές την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έκδοσης των δελτίων.
    Είναι δυνατόν να ζητείται να πληρωθεί φόρος για ποσά που θα δοθούν σε μελλοντικό χρόνο;

    Επίσης στο τέλος της παραγράφου 3 να αντικατασταθεί η «Ε.Π.Ο.» με την «Ομοσπονδίας»