Άρθρο 54: Σκοπός-Επωνυμία-Έδρα-Σήμα Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών

1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας, η κτήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών κέντρων, η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το σήμα, το έμβλημα και την επωνυμία της Α.Α.Ε., η σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας της και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας έχει σχέση με την αθλητική της δραστηριότητα, η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθλημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου αθλητικού σωματείου, της οικείας επαγγελματικής ένωσης και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τη δραστηριότητά της αυτή.

2. Τo καταστατικό της εταιρείας περιέχει με ποινή ακυρότητας, ρητό όρο ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αθλητικούς κανονισμούς των οικείων επαγγελματικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και των διεθνών ομοσπονδιών που αφορούν αγωνιστικά θέματα και τις αποφάσεις των αρμόδιων κατά τον παρόντα νόμο αρχών και οργάνων.

3. Στην επωνυμία της εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικά ως πρώτο συνθετικό η επωνυμία του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, ο κλάδος άθλησης, καθώς και οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

4. Η εταιρεία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής του για τους αγώνες της ομάδας της. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του σωματείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματα του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα διακριτικά εμφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωματείο και χρησιμοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τμήματά του.

5. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συμπίπτει κατά την ίδρυσή της με την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας Α.Α.Ε., εφόσον συναινεί η οικεία αθλητική ομοσπονδία και ο οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:40 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 54

  Σκοπός – Επωνυμία – Έδρα – Σήμα Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών

  1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας, η κτήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών
  κέντρων, η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών
  σχετικών με το σήμα, το έμβλημα και την επωνυμία της Α.Α.Ε (12).

  (12) Τι θα κερδίζει το Σωματείο, από την παραχώρηση των συμβόλων του;

  4. Η εταιρεία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα (13) της εμφάνισής του για τους αγώνες της ομάδας της.

  (13) Επιτρέπεται παραποίηση των διακριτικών συμβόλων ή σημάτων; Π.χ. ΠΑΟΚ FC, AEK fc, αντί ΑΕΚ 1924;

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 22:04 | Γιώργος Μπέκιος

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ
  Επί του προτεινόμενου σχεδίου του νέου Αθλητικού Νόμου

  Η αθλητική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα ικανό να εκφράσει τον αθλητικό κόσμο, με βάση του όλου συστήματος τα αθλητικά σωματεία που αποτελούν το δυναμικό και υγιές κομμάτι της κοινωνίας, στο οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να παρέχει τα μέσα και το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του.
  Τα αθλητικά σωματεία αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωφελές έργο με τις εισφορές των μελών τους, την εθελοντική εργασία, και τις παροχές της Πολιτείας είτε με την μορφή οικοδομικών ενισχύσεων είτε με την μορφή της δωρεάν παραχωρήσεως εδάφους και υλικών για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σε περίπτωση λύσεως του σωματείου επανέρχονται στο Δημόσιο (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 2725/1999), για τη συνέχιση του κοινωφελούς έργου.
  Με την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν τα επαγγελματικά τμήματα των ομάδων να έχουν ως φορέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), κλασσική νομική μορφή των επιχειρήσεων, που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου, με , μοναδικό σκοπό, την διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού τμήματος του σωματείου που εισφέρεται σε αυτή (άρθρα 64 και 65 Ν. 2725/1999), με την υποχρεωτική χρήση του σήματος και του εμβλήματος αυτού. Σε περίπτωση, μάλιστα, λύσεως της Α.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, το εισφερθέν αθλητικό τμήμα επανέρχεται στο αθλητικό σωματείο και συνεχίζει την λειτουργία του ως ερασιτεχνικό τμήμα.
  Με τον προτεινόμενο αθλητικό νόμο και συγκεκριμένα με τα κεφάλαιο πέμπτο – άρθρα 53 επ., περί ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανατρέπεται η βάση του όλου αθλητικού συστήματος που είναι το σωματείο και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στον αθλητισμό η Α.Α.Ε. και επιχειρείται , κατ’ αυτό τον τρόπο, η επιχειρηματικοποίηση του αθλητισμού και μάλιστα στα πλέον εμπορικά του τμήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
  Συγκεκριμένα:
  1.- Με την παρ. 1 του άρθρου 54 του προτεινόμενου νομοσχεδίου , στο σκοπό της Α.Α.Ε. προστίθεται στο σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 65 του Ν.2725/1999 και «..η κτήση , η διαχείριση και η εκμετάλλευση γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών κέντρων , η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το σήμα, το έμβλημα και την επωνυμία …..»
  Με την προσθήκη αυτή, θίγονται τα αθλητικά σωματεία και κυρίως αυτά που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις , γιατί θα μπορούν , πλέον, οι επενδυτές της Α.Α.Ε., να κατασκευάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις και επιλεκτικά αυτές που έχουν μεγάλη εμπορικότητα, όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, στα δε σωματεία να παραμένουν εγκαταστάσεις που είναι παθητικές..
  Ως προς το σήμα και το έμβλημα, αυτά ως άυλη περιουσία φήμης, ανήκουν στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως πάγια έχουν αποφανθεί τα Δικαστήρια σημάτων, και δεν είναι δυνατόν να τα εκμεταλλεύεται τρίτος, όπως η Α.Α.Ε., που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τα χρησιμοποιεί κατά τη συμμετοχή της σε επαγγελματικούς αγώνες.
  2.- Με την παρ1 του άρθρου 117 του προτεινόμενου νόμου, καταργούνται όλες οι διατάξεις αθλητικών νόμων που έχουν ενσωματωθεί στο Ν. 2725/1999, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από τον παρόντα (νέο) νόμο. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και: α) η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην κυριότητα του αθλητικού σωματείου και, συνήθως έχουν κατασκευασθεί με την υλική και οικονομική συνδρομή της πολιτείας., β) οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999, με τις οποίες τα ερασιτεχνικά σωματεία δικαιούνται το 15% επί των εισπράξεων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 σύμφωνα με τις οποίες μίσθωμα των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων ορίζεται σε ποσοστό που ισούται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος, για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, ακριβώς όσο πληρωνουν οι Π.Α.Ε. στο Ο.Α.Κ.Α.
  Με τις πιο πάνω, ενδεικτικά αναφερόμενες μεταβολές, τα αθλητικά σωματεία θα στερηθούν σημαντικών εσόδων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση του κοινωφελούς τους έργου, και οδηγούνται, πλέον, στον αφανισμό με δεδομένη, τουλάχιστον κατά την σημερινή οικονομική συγκυρία, την αδυναμία της Πολιτείας για την οικονομική ενίσχυσή τους.
  Για τους πιο πάνω λόγους, κυρίως, πιστεύουμε, ότι πρέπει να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν οι πιο πάνω διατάξεις και να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999,
  Αθήνα 19/12/2014
  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 03:14 | Βασίλης Μηνούδης

  Προσθήκη παρ. 6)η οργάνωση και η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου, η ίδρυση ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μετα-αθλητική επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών της αρμοδιότητάς τους.